ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮತಿವತುನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ הסוכרם చేుJPచేతే్చునె లిల్మనేు ಪರಿಚ ದ ס סד3ש (: Behold where stands The usurper’s cursed head. Shakespea” e. )ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ಇ೦ದು ಇಚಾಪುರಕ್ಕೆ ఒందిచ్చానే, Teek; E ייס ס ಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇ೦ದು ಆನಂದದಿಂದ ಮುತ್ತರಾಗಿದಾರೆ. ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸಭೆ, ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚಂದಾತಪ, వట్చవేస్ట్మదింద ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದಾ ಚ೦ದಾJತಪವು ಜರಿಗಳಿ೦ದ f\ ಕಣುಗಳನು జళసిస్)తిదే, ఆ కేందా?ుకే దిండా ನೆಲವನುפחס35סס נ3ס ಮುಟುವಹಾಗೆ ಸು೦ದರವಾದ ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಹJಾವಿನ ದರಹೆಗಳು ಇಳಿಬಿದು ತೂಗಾಡುತ್ತಿವೆ, ಬಿಳು, ಹಳದಿ, ನೀಲ, ಕೆ೦ಪು ಮು೦ತಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಹJಾವು ಗಳಿ೦ದಾ ಚ೦ದಾತಪವು ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸುಸಜ್ಜೆಯನ್ನು యో దాసి దే, ಅದರವು ಲೆ ಪಾರಸೀ ದೇಶದ ರತ್ನಗಂಬಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸು೦ದರವಾದ ಹJಾವುಗಳೂ ಸು೦ದರವಾದ ಲತೆಗಳೂ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಎಲೆಗಳೂ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಆವು ಅತಿ ಸು೦ದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತ ಆ ಪುಷ್ಪಲತೆಗಳ వేులే ఒవి్ముందేJవే్ము ಕಾಲಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ೦ಕೆ Jಾಚವಾಗುವುದು, ಸಭೆಯು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದರತದಿಂದಲೂ బీళ్ళి యుండలJ ನಿವಿ J೯ತವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಯೋದ್ದರೂ ఒ3విూను عركة دالة ت لتثة ولم تكره 5تoلة ניססות לשחפה פפיסשנחסם దాDరరJD ಸೇರಿದ್ದಾರೆ–ಮಧ್ಯೆ చేుధ్యే ಸಮ್ಯೋಪಾಕಾರವಾಗಿ ಸು೦ದರ ಪುಷ್ಟಗಳು ಸಜ್ಜಿತವಾಗಿವೆ, ನಾಲJಾಕಡೆ భృత్యేరు ఒయేు వJJ9లవెళ్ళి ವಸ್ತ್ಯಗಳಿ೦ದ ಶೋಭಿತ ವ್ಯಜಸಗಳನ್ನು ಬೀಸುತಿದ್ದಾರೆ, C3J9ફ ద్చేరJ జవిూనుదారరJ םט53פה23 חסס ಸುವರ್ಣಖಚಿತವಾದ బయేువేుల్యవుళ్ళ చేస్త్రగళందలJ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ೦ಕೃತರಾಗಿ ಕಣ್ಣೋಳಿಸುತಿದ್ದರು. ಸಭೆಯು ವುJಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯJಾ ಪದಾತಿಗಳು ರಣಸಜ್ಜದಿಂದ ಸಚಾಗಿ నింకిద్చారే, ఆవరిగే &ుందోు గడి లేుదురే రాణనాను తేరు ఒరేశికై ಕತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹಸ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತರ ಪುತ್ತಳಿಗಳ೦ತೆ ನಿಷ್ಟಂದರಾಗಿ ನಿಂತಿದಾರೆ–ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ 3००८3oritठे ८ॐ ९च 9 #ऽउठfY ಅಲಂಕೃತವಾದ 3er"do నాలిట్చు నింకి వేಹೀಗೆ ಸಭೆಯು ಮೂರುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೈನ್ಯ ಸಾಮಂತರಿಂದ ಸುತುವರಿಯ ಲ್ಯುಟ್ಟಿದೆ. ಎದುರಿಗೆ ರಾಜನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ.ಾರಿದು ಮಾರ್ಗ; ಮಾರ್ಗವು ಕೆ೦ಬಣ್ಣದ ಮಕಮಲಿ೦ದ ಮ೦ಡಿತವಾಗಿದೆ, ಆ ಮಾರ್ಗದ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುನಃ ಸೈನ್ಯವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ సన్నివే:్చతే الة ವಾಗಿದೆ, ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವಹ ಪದಾತಿಕರು ಪತಾಕಹಸ್ತರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.