ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(Պե Զ Florioka ಶಕುನಿಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಖರೆಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಭಾವವಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಕುನಿಯು ಸ್ಮೃಷ್ಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಗದಗಳು ಆಗ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿದುವು, ಅದನ್ನು ರಾಜನು ಬಾರಿಬಾರಿಗೂ ಓದುತಿದ್ದನು, ಆ ಕಾಗದಗಳು ಸಮರಸಿ೦ಹನು ಪಠಾನರ ಸೇನಾಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದoತೆ ಇದುದರಿ೦ದ ఆ తెప్పిగే సలు వాగి సవుర్ సింయేనిగే వాyణదండెనేయు విధిసల్చట్చకేు. ಆದರೆ ಆ ಕಾಗದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಕುನಿಯ ಕೈ ಬರಹದಿಂದ బరేయుల్చ్చవు, : వుర్ ಸಿಂಹನ ಮೊಹರು ಹಾಕಿದ್ದಿತು, ಆ ಮೊಹರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಸೃಷ್ಟನೆ ಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೊಹರು ಶಕುನಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ శ్కీ ద్పితేు. ಮಹಾಶ್ವೇತೆಯJಾ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗಾುವುದಿoದ ಗಾ)ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಕುನಿಯ ಗೂಢಚಾರರಿಂದ ಓಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟದು, ಕಡೆಗೆ ಅವಳು ಮಗಳ ಸಹಿತ వాలిగి మీడియుల్సట్చి ಚತುರ್ವೆಷ್ಟಿತ దుగFదల్లి బందియూగిడేల్చట్చిదు ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅಭಾವವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತು ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ವಧೆಯು వాృత్కాంతేవన్ను రాజ నేల ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ರಾಜಾ ಬೋಡರಮಲ್ಲನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು,ಪಾವುರ | ನಿನ್ನ ಜೀವನವು ಪಾಪರಾಶಿಯಿ೦ದ ಪರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ, ಈಗಲೂ ಜಗದೀಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊ, ಪರಲೋಕದಲಾದರೂ ಒಳಾಗಲಿ, ಇಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ వేుంుల్ల. 3 y ಶಕುನಿಯು ವೆುಲ್ಲವೆುಲ್ಲನೆ ಹೆಳಿದನು–ವು ಹಾರಾಜ | ತಾವು ردك 8 يتميم ಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು স্ট্রং 23Joং স্ততf\3ে, ನನ್ನದೊಂದು ఆరి#ంచిJడి.' ರಾಜಾ-ಬೇಗನೆ ಅರಿಕೆಮಾಡು-ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚ లయుఎస్సు ఇల్ల. ಶಕುನಿ-(ಗಂಭೀರವಾಗಿ) ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳು ನಿಜವಾದುವೆಂದು ಪ್ರಮಾ ಣಿತವಾದರೂ, ನಾನು ಬಾಹ್ಮಣನು, ಬ್ಯಾJಹ್ಮಣನು ಅವಧ್ಯನು ! ತಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರವು ಭಕ್ತರು, ಹಿ೦ದೂ ಶಾಸ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾರದರು ; ಹಿ೦ದೂ ಶಾಸ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾJಹ್ಮಣನು ಅವಧ್ಯನು! ಶತಸಹಸ್ತು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಲಹ್ಮಣನು ಅವಧ್ಯನು ! ನಾನು ನಿರಾಶ್ರಯ ನಾಗಿರುವ ಬ೦ದಿ, ನಾನೆತ್ತ ನೋಡಿದರವೂ ನನಗತ್ರ, ಶತುಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವರು, ಆದುದ Dot: নন, ಪಕ್ಷವಾಗಿ ਕdJਚਤੰਹ ਹੈ। ನನ್ನನ್ನುದ್ವಾರಮಾಡುವವರಾರೂ 'ఆల్ల, ತಾವೇ ನನ್ನನ್ನು ಈಗ ವಧೆಮಾಡಲೆಳಸಿದರೆ ವಧೆಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ, ಹಾಗೆ ವಧೆಮಾಡಿ సిదర్ రాస్టర్నే ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು .3פנaסנ: נ}זפ ס353ס ! ಈಗ್ಯೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸಲಾನರು ಬಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ఎరేJRధి ಗಳಾಗಿ ಅಪಕ್ಕಷ್ಟಧರ್ಮಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ :סט3ס ಮಾಡಿದವರಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ತಾವೀಗ ಈಶ್ವರನ ಆನುಗ್ರುಹದಿ೦ದ