ಪುಟ:ಸುವರ್ಣಸುಂದರಿ.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


51 ವಾದ ನೀರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೋ ? ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿನಗೆ ನಿಜ ವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ? ಎಂದು ಆತನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಶೇಖರನು, ಆಹಾ! ನಿರ್ಮಲೋದಕವೇ ' ನ 1ಂತಲೂ ಪ್ರಪಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ ವಸ್ತುವಿನ್ನೊಂದಿದೆಯೆ ? •ಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಟ್ಟನು • ಸುವರ್ಣಶೇಖರನೇ, ನಿನಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಬೇಕೊ, ರೊಟ್ಟಿಯ ಚೂರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕೋ ? ಎಂದು ಪುನಃ ಆ ಅಪ ರಿಚಯಸ್ಥನು ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಶೇಖರನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ತುಂಡಿಗೆ ಸಮಾನ ವಾದೀತೇ ?” ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಬ್ಬನು ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡೋಣವೆಂದು ಅ ವಹ ೬ (ು ಪುನಃ ಸವರ್ಣಶೇಖರ ನನ್ನು ಕುರಿತು, “ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪಶನೇ ಇರಲೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುವರಿಯಾದ ಸು ರರ್~ ಸುಂದರಿಯು ಸಜೀವಳಾದರೆ ಸಾಕೊ ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಸುವರ್ಣಶೇಖರನು ಹಾ। ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕಂದಾ ! ನನ್ನ ಪ ಣ ಪದಕವೆ ! ಭೂಮಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇ ನೆಂದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ.ವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಲ್ಲಾ !”ಎಂದು ಕೈಗಳನ್ನು ವ..ದುಕೊಂಡನು ಆಗ ಆ ಮಹಾ ಪುರು ಷನು ಅರಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲೈ ಸುವರ್ಣಶೇಖರನೆ, ನಿನಗೆ ಈಚೆಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ವಿನ್ನೂ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದ ರಂತೂ ನಿನ್ನ ಆಸೆಯೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನರೂ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ, ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಸಧಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವುಗಳಂಬುದು ಈಗಲಾದರೂ ನಿನಗೆ