ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

139 • GARNATICA LANGUAGE. or లూపెట్టగాళంతం పట్టణ బరుళువిశాల వాదద్దు this city is more spacious than that ముంజి, ముంబాల వారి before. ససశిముంబియవ సుమారాడుర్తిద్దను. he was speaking before me; నీవు ముంబైరవాగిన సrasయిద్దశినాసవససంగడమారారు3 if you hadd told me before, I would have spoken to him. They are added to the present and negative participles also ; as నానుడ్యి సవముంబినీను మారాడడ speak not before I tell you ; but they are not used to express the word before, when signifying presence. In such places the ward మంది or ఎదురి? is used ; లూరిప్పుపూడిదవ సుమిజి స్ట్రిటిసవరముంది. ఎదురిశిర ర్పుట్టిను the offender was brought before the magistrate. మ్బి లె upon or above, 9ళ ? down, under, or below, are also used as post-. positions, and added to genitives; and 2003 is sometimes added to the past and negative participles also ; as ఈ కాగ దగళస్నుమిజియమిటెడు leave. these papers upon tle table ; నీవుబందమ్యంస స శివిని పు మాదిరి remind me on your coming ; లూమ్యెలేనాను సన్నమనిశిర్యా ను upon that I rent to my house; లోనా దిదశిన క్షతగరుశాణుగ్రహ if you look above, the stars appear ; లూమరదళ్ళి గొబ్బము సుష్మను గూర్వి సు« man tions sitting under that tree ; Juodvarts under or below tle ground: దాగు , దారడు, or దొర్మా ణn without, except, but, or unless: When these postpositions are added to an accusative, they signify without op except ; and, if added to any word terminating with the emphatic ఏ, they signify but ; and when joined to a verb of the subjunctive mood terminating in V, and the emphatic ఏ, they signify unless ; as నిమ్మ స్నుణాంగినానిని అసేవన్నుమాడరాశి I cannot do this business without you; అవసరారు ! నీవేల్లరుబంన్నిరి come all of you except him; నా నివసస్నున్యాదిద్ద్యరు Digitized by Google