ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

14 A GRAMMAR OF THE from this place ; it will be difficult to arrive there in six months ; however, if the wind be favorable, we may arrive there earlier. మత్తు or మ శ్రీ These words sometimes signify and; at other times more and else ; thus లూగూగదు శిగ సమఠాంటిగ హబందవు elephants, horses, and camels, arrived ; మర్తు శిలవగదగళ there are some more papers; సనగవస సంగడమరుస్టల్ప మారాడచ్యరాగియ . I have something more to say to him; మశీసు what else? మత్తియారు who else ? &c. This word sometimes signifies with, and at others even and also ; thus thau ససరం.లక్ష ణనుర్యా ద సు |Lacsimana went with Rama; ఒందురుదాస అండ జిల్ల he did not give even a fanam ; నావుడంగ హరిగిద్యా దాగవ రు సంబందరు when we went to bangalore, they also followed us, ఇన్నూ . This word sometimes signifies more, and at others yet, still; thus monubar -న్నూశిలవుడవన్నురొండువే I trill give you some more money ; con? వా దమనుష్యని న్నూబరల్ల the man who went to the country has not yet returned ; అవ నిన్నూన న నూరువరణశాండ చిరు he is stal indebted to me one hundred pagodas... లూద్దరింద This word signifies because, therefore ; thus అవసుబుద్ధిశాలియాద్ధరింద పుర్యా వృద్ధియగువ ను because he is wise he wil be promoted ; అవనుసన్న సంగడ్యుల్లవాడరిండడస్నునా సరియ he did not tell me ; and therefore, I do not know it. Digitized by Google