ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE, 195 ఆ...... disgu The interjections are used as follows: అరురం (అరురు &c. అవంశీంథా విపత్తు సం అశటి... sorrow and pain....... విసీఠ alas! what a misfortune has befallen ఆయా (them! (అe or లూరి ఈ శయముషనాగురవారి | యది ha! low pleasant is this story ! అతి అః..... pleasure, admirati. ! లూ ..... J on, jest, or reproach. or లూణవ సంచిబుద్దివంతనీ ప్రపం బీ డల్లయ్యే ealthere is no man so ( arise as le in this world! బీ:......... (బీ: or ఇప్పుమా రౌడచ్యడfy ! (wretel do not speak! ఓ.........) ఎ........ | ఎ....... అ....... | The use of these interjections has already been explained in this ఎటగి..... (chapter, under the head of nouns. ఎల్చె .... ఎలా..... ఎలా... PARTICLES. (ఈపుస్తతవురామ స్వ యంచి శిష స 23: does this book belong to Ráma, or to Shésha? ఈతప్పవ నుమాడిద | did he commit ఓ.......... doubt or question.... this offence? అవసుమార్యా నాస రియె|| లూ ..... know not who he is ; అవసు,పండితనాల is he a learned person? అవసుబందనా 18 the come? .......... Digitized by Google