ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

12 A GRAMMAR OF THE ಈyli ಯye by ಹೈ yai ಹಾy೦ ಯಾ y6 ಹಾ yav ಹಂyam BT8 yaha os ca o seba moto yga api yaha ou signa ycha content ych ba at nja dy silna gong yaya oyuta af stha at; yda ay sąha yņa aty, yta opytua ay yda ataydha atą gna ats) spa au sphe ay yba au ybha ay yma y yya at yra qoyla uyva aysha as yslu abad yea aty sha dus yla oor yesha. ora da rá o ri og ri bru dvorů o rrü ogo rrú rü re 8 ré 8 rai trg ro Es ró 57 rau to ram raha Orca Oreba grga rgla oprema Grcha o reboba prija rijba bernya gita githa prea grahap ma orta tha grda prdha os rna os rpa 05 rpha Orba Crtha orma Ojrya o tra pria rva g Tsba raha o 3 rsa tha 5 la la lá 8 li 9lí co lu em lú ) Irũ so Irú & lũ 3 le os lé , lai or lo yog ló Jd lau o lam 03 laha @ Ica o le, ha Q Iga @isha Igna Icha ichbalja ljha @ Inya @zita ltha olda & tụha. Ina W, Ita Itha @ Ida oldha 02 Ina @ Ipa @fipha W Ibaibha Ima @j lya ☺ Ira 3 lla - lva Isha Isha 03 Isa @ Tha olla @leşha. 2va 22 vi 2 05 viru ชว Fri ะ แ ป 3 we vé aj vai ajoy vo J9J5 vó Jo vau ao vam osa vaha o vya vra vya. Digitized by Google