ಪುಟ:Durga Puja Kannada.djvu/೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನೀಲಕಂಠಶಿವ ಪೂಜೆ


ಕರನ್ಯಾಸ
ಓಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ನಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾಃ | ನಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಮಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ | ಮಂ ಶಿಖಾಯ್ಕೆ ವಷಟ್ || ಶಿಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹೂಂ । ಶಿಂ ಕವಚಾಯ ಹೂಂ | ವಾಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ | ವಾಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಯಂ ಕರತಲಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ತಾಯ ಫಟ್| ಯಂ ಕರತಲಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಅಸ್ತಾಯ ಫಟ್| ಅಂಗನ್ಯಾಸ
 ಧ್ಯಾನ ಓಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹೇಶಂ ರಜತಗಿರಿನಿಭಂ ಚಾರುಚಂದ್ರಾವತಂಸಂ ರತ್ನಾಕಲ್ಲೋಜ್ವಲಾಂಗಂ ಪರಶುಮೃಗವರಾಭೀತಿಹಸ್ತಂ ಪ್ರಸನ್ನಮ್ | ಪದ್ಯಾಸೀನಂ ಸಮಂತಾತ್ ಸ್ತುತಮಮರಗಣ್ಯರ್ವ್ಯಾಪ್ರಕೃತ್ತಿಂ ವಸಾನಂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ನಿಖಿಲಭಯಹರಂ ಪಂಚವಕ್ತಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಮ್ || ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಗಂಧ ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಏಷ ಗಂಧಃ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಪುಷ್ಪಂ | ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಇದಂ ಸಚಂದನಪುಷ್ಪಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಇದಂ ಸಚಂದನಬಿಲ್ವಪತ್ರಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ಧೂಪ (ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ) ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಏಷ ಧೂಪಃ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ದೀಪ (ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ) ಓಂ ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಏಷ ದೀಪಃ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಿವಾಯ ನಮಃ | ನೈವೇದ್ಯ ವಂ ಏತಸ್ಯೆ ಸೋಪಕರಣನೈವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ | (3 ಬಾರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ) ಈಗ ನೈವೇದ್ಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಟ್ - ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಹೂಂ - ಅವಗುಂಠನ ಮುದ್ರೆ+ ಚಕ್ರಮುದ್ರೆ ಯಂ - ನೀರು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ -ದೋಷ ಶೋಷಣೆ 14