ರತ್ನಮಂಜರಿ - ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಕ್ಕ್ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ
ಗಿಲಕ್ಕ್ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ
ಜಣಕ್ಕು ಕೈಯ ಬಳೆ
ಢಣಕ್ಕ್ ಢಣಕ್ಕ್ ಆ ಆ ಆ!

ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಕ್ಕ್
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಣಕ್ಕ್
ಕೈಯ ಬಳೆ ಢಣಕ್ಕ್, ರಂಗೆದ್ದಿತೋ
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಾರಿ ಕುಣಿಯೊ, ಗುಂಗೆದ್ದಿತೋ

ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ

ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಕ್ಕ್
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಣಕ್ಕ್
ಕೈಯ ಬಳೆ ಢಣಕ್ಕ್, ರಂಗೆದ್ದಿತೋ
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಾರಿ ಕುಣಿಯೊ ಗುಂಗೆದ್ದಿತೋ

ಆಆಆ...ಆಹಾಅಹಾ..ಓಓಓ....ಓಹೋಒಹೋ

ನೀರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಬಾಣ ಹಾರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿನದಾಯಿತೋ
ನೇಹ ನೆಲೆಸಾಯಿತೋ
ಆಸೆಬಳ್ಳಿ ಹೂವಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿಜೇನು ತುಂಬಿ ಎದ್ದು ತುಳುಕಾಡಿತೋ
ನಿನ್ನ ಹುಡುಕಾಡಿತೋ
ಮೋರೆತೋರಿ ವೀರಕ್ಕ
ಮೊರೆಯ ಕೇಳಿ ಸರಕ್ಕ
ಮರುಕ ತೋರಕ್ಕೆ ಮುರುಕ ಯಾತಕೋ

ಕಣ್ಣುಗಳ ಥಳಕ್ಕು
ತನುವಿನ ಬಳಕ್ಕು
ಮನಸಿನ ಪುಲುಕ್ಕು, ರಂಗೆದ್ದಿತೋ
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಕರಗಿ ಜೀವ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತೋ

ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ

ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಕ್ಕ್
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಣಕ್ಕ್
ಕೈಯ ಬಳೆ ಢಣಕ್ಕ್, ರಂಗೆದ್ದಿತೋ
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಾರಿ ಕುಣಿಯೊ ಗುಂಗೆದ್ದಿತೋ

ಆಆಆ...ಆಹಾಅಹಾ..ಓಓಓ....ಓಹೋಒಹೋ

ದಟ್ಟಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲೆ ಹೂವ
ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ದುಂಬಿ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯರತ್ತ ಹಾರಲಿಲ್ಲ ಹೂವ ಚಿತ್ತ
ಸಟೆಯಲ್ಲವೋ ಮಾತು ಸಟೆಯಲ್ಲವೋ

ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಪಣಕ್ಕೆ
ಕಟ್ಟು ತಾಳಿ ಉರಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾಣಕೆ, ಪ್ರೇಮಕೆ ನೀನೆ ನಾಯಕ

ಕಣ್ಣುಗಳ ಥಳಕ್ಕ್
ತನುವಿನ ಬಳಕ್ಕ್
ಮನಸಿನ ಪುಲುಕ್ಕ್, ರಂಗೆದ್ದಿತೋ
ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಕರಗಿ ಜೀವ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತೋ

ಕೋಡಿಯಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಜೋಡಿಯಿದ್ದು ಆಡು ಬಾರೋ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ

ಗಿಲಿಗಿಲಿಗಿಲಿ ಗಿಲಕ್ಕ್
ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಜಣಕ್ಕ್
ಕೈಯ ಬಳೆ
ಢಣಕ್ಕ್
ಜಣಕ್ಕ್
ಜಿಲಕ್ಕ್


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ