ವಿಮೋಚನೆ/ವಿವರಣೆ ಪುಟ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮೊದಲನೆ ಮುದ್ರಣ : ಅಕ್ಟೋಬರ್All Rights Reserved by the Author
ಮುಖ ಚಿತ್ರ:

ಎಸ್. ರಮೇಶ್ಮುದ್ರಕರು:

ದಿ ಮೋದಿ ಪವರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨