ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿವಿಡಿ

ಜಾತಿಸ್ಮರಣ ಪದ್ದತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವದಲಾನು | ಪನ್ನಗಧರನಾಳು

ಎನ್ನಯ ಪೆಸರು ಪುಷ್ಪದತ್ತನು-ಎಂದು
ಮನ್ನಿಪರು ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨. ಅಂದಿನಾ | ಪುಷ್ಪದತ್ತ || ಬಂದ ವರರುಚಿಯಾಗಿ
ಮುಂ ದೇವಸಾಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ - ನೆಂದೆನಿಸಿ
ನಿಂದವನು ತಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವು ಎಂದು | ಅಕ್ಕಮಲ್ಲಮ್ಮನು
ದುಕ್ಕದಿ ಬಸವ | ಗರಿಪಲ್ಲವ | - ಕಾಶಿಯ
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗೆ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪. ಮಾಸನೂರ ಬಸವರಸ | ಕೊಸನಿಶನ ಕೇಳಲು
ಕಾಶಿಯೀಶನೊಳು ಪಡೆದ ವರ - ವಧು ನಡುವೆ
ಸೂಸಿತೆಂತಲು ಸರ್ವಜ್ಞ

೫. ಗಂಡಾಗಬೇಕೆಂದು | ಪಿರಿಂಡವ ನುಂಗಲು
ಲಂಡೆ ಮಾಳ್ವೆಯೊಳು ಜನಿಸಿ - ಲೋಕದೊಳು
ಕಂಡುದನೆ ಪೇಳ್ವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬. ಗಡಿಗೆ-ಮಡಕೆಯ ಕೊಂಡು | ಅಡುವಡಾವಿಗೆಯೊಳಗೆ
ಬಿಡದೆ ಮಳೆಮೋಡ ಹಿಡಿಯಲವ - ರಿಬ್ಬರಿಗು
ತಡೆ ಬಿಡಲಾಯ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ

೭. ಅಂಬಲೂರೊಳಗೆಸೆವ | ಕುಂಬಾರಸಾಲೆಯಲಿ
ಇಂದಿನ | ಕಳೆಯ | ಮಾಳಿಯೊಳು - ಬಸವರಸ
ನಿಂಬಿಟ್ಟನೆನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮. ಬಿಂದುವ ಬಿಟ್ಟು ಹೋ | ದಂದು ಬಸುರಾದಳವ
ಳಂದದಿಯಷ್ಟಾದಶ ಮಾಸ - ಉದರದಲಿ
ನಿಂದು ನಾ ಬೆಳೆದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೯. ಹೆತ್ತವಳು ಮಾಳಿ ಎನ್ನ | ನೊತ್ತಿ ತೆಗೆದವಳು ಕೇಶಿ
ಕತ್ತು ಬೆನ್ನ ಹಿಡಿದವಳು ಕಾಳಿ - ಮೊರಿದೊಳೆನ್ನ
ಬತ್ತಲಿರಿಸಿದಳು ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೦. ಬೆಳೆದೆನವರಿಂದೆನ್ನ | ಕಳೆಯ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ
ಮೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಯನರಿವಂತೆ - ಮಾಳಿಯ
ತಿಳಿದವರರೆಗು ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೧. ಗಂಡ ತನ್ನಯದೆಂಬ | ಲಂಡೆ ತನ್ನಯದೆಂಬ
ಖಂಡಪರಶುವಿನ ವರಪುತ್ರ - ನಾನು ನೆರೆ
ಕಂಡುದೆನೆ ಪೇಳ್ವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೨. ಮಾಳನು ಮಾಳಿಯು | ಕೊಳ್ ತಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲಿ
ಕೇಳೆ ನೀನಾರ ಮಗನೆಂದು - ನಾ ಶಿವನ
ಮೇಳದಣುಗೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೩. ತಂದೆ ಹಾರುವನಲ್ಲ | ತಾಯಿ ಮಾಳಿಯು ಅಲ್ಲ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ವರಪುತ್ರ - ನಾ ನಿಮ್ಮ
ಕಂದನಲ್ಲೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೪. ನೊಕಿದವರಾಗ | ಕುಕಟಿಯವನು
ಲೋಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಂಡುದ - ನುಡಿವುತ
ಏಕವಾಗಿಹೆನು ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೫. ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಕೆನಗೆ | ಅರಿ ಬಣ್ಣವನುಡಿಸಿ
ಮೂರು ರುಚಿದೋಳು ಶಿವ - ತನ್ನನು
ತೋರದೇ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೬. ಕ್ಷೀರದೊಳು ಘೃತವಿದ್ದು | ನೀರೊಳು ಶಿಖಿಯಿದ್ದು
ಆರಿಗೆಯು ತೋರಿದಿಹುದಂತೆ - ಎನ್ನೊಳಗೆ
ಸಾರಿಹನು ಸಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೭. ಹೊಲಸು ಮಾಂಸದ ಹುತ್ತ | ಎಲುವಿನ ಹಂಜರವು
ಹೊಲೆ ಬಲಿದು ತನುವಿನೊಳಗಿರ್ದು - ಮತ್ತದರಿ
ಕುಲವನೆಣೆಸುವರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೮. ಎಲುವಿನ ಕಾಯಕ್ಕೆ | ಸಲೆ ಚರ್ಮವನು ಹೊದಿಸಿ
ಮಲ-ಮೂತ್ರ-ಕ್ರಿಮಿಯು ಒಳಗಿರ್ಪ - ದೇಹಕ್ಕೆ
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೧೯. ಬೆಂದಾವಿಗೆಯ ಭಾಂಡ | ಒಂದೊಂದು ಭೋಗವನು
ಅಂದಂದಿಗುಂಡು ಒಡೆದು ಹಂಚಾದಂತೆ
ಬಿಂದುವಿನ ದೇಹ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೦. ಮಗಳಕ್ಕ ತಂಗಿಯು | ಮಿಗೆ ಸೊಸೊಯು ನಾದಿನಿಯು
ಜಗದ ವನಿತೆಯರು ಜನನಿ ಮಂತಾದವರು
ಜಗಕೊಬ್ಬಳೈಸೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೧. ಪಂಚವಿಂಶಶಿತತ್ವ | ಸಂಚದ ದೇಹವನು
ಹಂಚೆಂದು ಕಾಣಲರಿಳೆಯದೋಡೆ - ಭವ ಮುಂದೆ
ಗೊಂಚಲಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೨. ನೋಡಿರೇ ಎರಡೊರು | ಕೂಡಿದ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಮೂಡಿಹ ಸ್ಮರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ -
ನಾಡೆಯುದಯಿಸಿತು ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೩. ಊರಗಳ ಮೂಲದಲಿ | ಮಾರನರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಭೋರಿಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ - ಅಜನಿಗಿ
ನ್ನಾರು ಸಾಯುಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೪. ಲಿಂಗಯಲ್ಲಿ | ಸಂಗಿಸಿ ಚರಿಸಲು
ಜಂಘೆಯಲಿ ನಡವ ಸರ್ವ ಜೀವಂಗಳು
ಲಿಂಗದಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೫. ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳನೆ ಪುರುಷ | ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳನೆ ಸರಸ
ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳವಗೆ ರತಿಭೋಗ - ವತುಳಸುಖ
ಲಿಂಗದಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೬. ಮಾಸಿನೊಳು ಮುಸುಕಿರ್ದು | ಮೂಸಿ ಬರುತಾಸನವ
ಹೇಸಿಕೆಯ ಮಲವು ಸೂಸುವುದ - ಕಂಡು ಕಂ
ಡಾಸೆ ಬಿಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೭. ಬ್ರಹ್ಮ ಗಡ | ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಗಡ
ಹತವ ಮಾಡುವಡೆ ರುದ್ರ ಗಡ - ಎಂದೆಂಬ
ಸ್ಥಿತಿಯ ತಿಳಿಯೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ

೨೮. ದಿಟವೆ ಪುಣ್ಯದ ಪುಂಜ | ಸಟೆಯೆ ಪಾಪದ ಬೀಜ
ಕುಟಿಲ ವಂಚನೆಯ ಪೊಗದಿರು - ನಿಜವ ಪಿಡಿ
ಘಟವ ನೆಚ್ಚದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ


೨೯. ಪರಮನೈಮೊಗ ಉಳಿದು | ನೆರವಿಯನೊಲ್ಲದೆ
ನರರೊಪ ಧರಿಸಿ ಗುರುವಾಗಿ - ಬೋಧಿಪಗೆ
ಸರಿ ಯಾರ ಕಾಣೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೦. ಪರತತ್ವ ತನ್ನೊಳಗೆ | ಎರವಿಲ್ಲದಿರುತಿರಲು
ಪರದೇಶಿಯಾಗಿ ಇರುತಿರು - ವಾತನ
ಪರಮ ಗುರುವೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೧. ಸುರತರು ಮರನಲ್ಲ | ಸುರಭಿಯೊಂದಾವಲ್ಲ
ಪರುಷ ಪಾಷಾಣದೊಳಗಲ್ಲ - ಗುರುವು ತಾ
ನರರೊಳಗಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೨. ದರುಶನವಾರಿರಃ | ಪುರುಷರು ಮೂವರಿಂ
ಪರತತ್ವದಿರವು ಬೇರೆಂದು - ತೋರಿದ
ಗುರು ತಾನೆ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೩. ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದವೆ ನೇತ್ರ | ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಕಾಂಬಂತೆ
ಸೂತ್ರದಲಿ ಧಾತನರೆವಂತೆ - ಶಿವನ ಗುರು
ನಾಥನಿಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೪. ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬುದು ತಾನು | ಒಮ್ಮಾರು ನೀಳವೇ
ಒಮ್ಮೆ ಸದ್ಗುರುವಿನುಪದೇಶ - | ವಾಲಿಸಲು |
ಗಮ್ಮನೆ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೫. ಹರ ತನ್ನೊಳಿರ್ದುದ | ಗುರುತೋರಿ | ದಿರಲಹುದೆ |
ಮರನೊಳಗ್ನಿ ಇರುತಿರ್ದು - ತನ್ನ ತಾ
ನುರಿವುದ ಕಂಡ ? ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೬. ನರಕ ಪಾಪಿಷ್ಠರಿಗೆ | ಸುರಲೋಕ ( ದಿಟ್ಟರಿಗೆ )
ಗುರುಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ ಉಳಿಗು - ಮಲ್ಲದೊಡೆ
ಉರಿದು ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೭. ಮರಹುಳ್ಳ ಮನುಜರಿಗೆ | ತೆರನಾವುರೆವುದಕೆ
ಕರಿಗೊಂಡ ಭ್ರಮೆಯ ಪರೆವ - ಗುರುವಿನ ಭೋಧೆ
ಕರಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೮. ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದೊಡಂ | ದಂಡು ಕೋಲ್ವಿಡಿದೊಡಂ
ಹೆಂಡತಿಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದೊಡಂ - ಗುರುಮುಖವ
ಕಂಡಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

೩೯. ಮೂರುಕಣ್ಣೀಶ್ವರನ | ತೋರಿಕೊಡಬಲ್ಲ ಗುರು
ಬೇರರಿವುದೊಂದು ತೆರನಿಲ್ಲ - ಗುರುಕರಣ
ತೋರಿಸುಗು ಶಿವನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೦. ಊರಿಗೆ ದಾರಿಯ | ನಾರು ತೋರಿದರೇನು
ಸಾರಾಯಮಪ್ಪ ಮತವನರಿಹಿಸುವ ಗುರು
ಆರಾದೊಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೧. ಮನವು ಮುಟ್ಟಲು ಗಂಡು | ತನವು ಸೋಂಕಲು ಪಾಪ
ಮನವೇಕದಿಂದ ಗುರುಚರಣ - ಸೋಂಕಿದೊಡೆ
ತನು ಶುದ್ದವಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೨. ತುಪ್ಪವಾದಾ ಬಳಿಕ | ಹೆಪ್ಪನೆರೆದವರುಂಟೆ
ನಿಃಪತಿಯಾದ ಗುರುವಿನುಪದೇಶದಿಂ
ತಪ್ಪದೇ ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೩. ಪರುಷ ಲೋಹವ ಮುಟ್ಟಿ | ವರುಷವಿರಬಲ್ಲುದೇ
ಪರಷವೆಂತಂತೆ ಶಿಷ್ಯಂಗೆ - ಗುರುವಿನ
ಸ್ಪರುಶನವೆ ಮೋಕ್ಷ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೪. ತಾಪದ ಸಂಸಾರ | ಕೊಪದಲಿ ಬಿಳ್ದವರು
ಆಪತ್ತನುಳಿದು ಪೊರಮಡಲು - ಗುರುಪಾದ
ಸೋಪಾನ ಕಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೫. ಮೊಸರ ಕಡೆಯಲು ಬೆಣ್ಣೆ | ಒಸೆದು ತೋರುವ ತೆರದಿ
ಹಸನುಳ್ಳ ಗುರುವಿನುಪದೇಶ - ದಿಂ ಮುಕ್ತಿ
ವಶವಾಗದಿಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
 
೪೬. ಗುರುಪಾದಸೇವೆ ತಾ | ದೊರೆಕೊಂಡಿತಾದೊಡೆ
ಹರೆವುದು ಪಾಪವರಿದೆನಲು - ವಜ್ರಾಯುಧದಿ
ಗಿರಿಯ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೭. ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯು | ದೊರಕೊಂಡಿತಾದೊಡೆ
ಹರೆವುದು ಪಾಪವರಿದೆನಲು - ವಜ್ರಾಯುಧದಿ
ಗಿರಿಯ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೮. ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ | ಹಿತ್ತಿಲದ ಗಿಡವಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರವಾಗಿ - ಗುರುವಿನ
ಹತ್ತಿಲಿರು ಎಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೪೯. ಸಾಣೆಕಲ್ಲೊಳು ಗಂಧ | ಮಾಣದೆ ಎಸೆವಂತೆ
ಜಾಣ ಶ್ರೀಗುರುವಿನುಪದೇಶ - ದಿಂ ಮುಕ್ತಿ
ಕಾಣೆಸುತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೦. ಬೆಟ್ಟ ಕರ್ಪುರ ಉರಿದು | ಬೊಟ್ಟಿಡಲು ಬೂದಿಲ್ಲ
ನೆಟ್ಟನೆ ಗುರುವನರಿದನ - ಕರ್ಮವು
ಮುಟ್ಟಲಂಜುವವು ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೧.ದುರ್ಗಿ(ಮಾರಿಯ ಮುಂಡಿ) | ಯಗ್ಗದ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಸದ್ಗುಣ ಸತ್ಯ ಮುಸುರಿಹರ - ಮುಟ್ಟವು
ಸದ್ಗುರುವಿನಾಜ್ಞೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೨. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕುದಿಯದಿರು | ಆಶನಕ್ಕೆ ಹದೆಯದಿರು
ಅಸಮಾಕ್ಷನಡಿಯನಗಲದಿರು - ಗುರುಕರುಣ
ವಶವರ್ತಿಯಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೩. ತಂದೆಗೆ ಗುರುವಿಗೆ | ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು
ತಂದೆ ತೋರಿವನು ಶ್ರೀಗುರುವ - ಗುರುರಾಯ
ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೪. ಹುಸಿವನ ಬೇಹಾರ | ಕಸ ಹತ್ತಿದಾರಂಬ
ವಿಷಯ ಉಳ್ಳವನ ಗುರುತನ - ಇವು ಮೂರು
ಮಸಿವಣ್ಣ ಕಂಡ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೫. ಹಂದಿ ಚಂದನಸಾರ | ಗಂಧವ ಬಲ್ಲುದೇ
ಒಂದುವ ತಿಳಿಯಲರಿಯದನ - ಗುರುವಿಗೆ
ನಿಂದ್ಯವೇ ಬಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೬. ಹೊಲಬನರಿಯದ ಗುರುವು | ತಿಳಿಯಲರಿಯದ ಶಿಷ್ಯ
ನೆಲೆಯನಾರಯ್ಯದುಪದೇಶ - ವಂಧಕನು
ಕಳನ ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೭. ಶ್ವಾನ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯ | ತಾನು ಮೆಲಬಲ್ಲುದೇ
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಗೆ ಉಪದೇಶ - ವಿತ್ತಡೆ
ಹಾನಿ ಕಂಡಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೮. ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಶಿಷ್ಯ | ಗೊತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟುಪದೇಶ
ಬತ್ತಿದ ಕೆರೆಯ ಬಯಲಲ್ಲಿ - ರಾಜನವ
ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆವಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೫೯. ಹಸಿಯ ಸೌದೆಯ ತಂದು | ಹೊಸೆದರುಂಟೇ ಕಿಚ್ಚು
ವಿಷಯಂಅಗಳುಳ್ಳ ಮನುಜರಿಗೆ - ಗುರುಕರುಣ
ವಶವರ್ತಿಯಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೦. ಒಂದೂರ ಗುರುವಿರ್ದು | ವಂದನೆಯ ಮಾಡದೆ
ಸಂದಿಸೆ ಕೊಳ ತಿನಿತಿಪರ್ವನ - ಇಅರವು
ಹಮ್ದಿಯ ಇಅರವು ಸರ್ವಜ್ಞ


==ಲಿಂಗಾತಿಶಯ ಪದ್ಧತಿ==
೬೧. ಕಲ್ಲಿನೊಳ್ ಕುಚದಲ್ಲಿ | ಬಳ್ಳದೊಳ್ ಪಿಕ್ಕೆಯಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದೊಡಲ್ಲಿರ್ಪ - ಭರಿತನನು
ಬಲ್ಲವೇ ನಿಗಮ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೨. ಲಿಂಗದ ಗುಡಿಯೆಲ್ಲಿ ? ಲಿಂಗಿಲ್ಲದೆಡೆಯೆಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗದೆ ಜಗವು ಅಡಗಿಹುದು - ಲಿಂಗವನು
ಹಿಂಗಿ ಪರ ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೩. ಓಂಕಾರ ತಾನಲ್ಲ | ಹ್ರಾಂಕಾರ ಮುನ್ನಲ್ಲ
ಆಂಕಾಶತಳವ ಮೀರೆಹುದು - ಹರಿಯಜರು
ತಾಂ ಕಾಣರಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೪. ಓರ್ವನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ | ಇರ್ವರುಂಟೇ ಮರುಳೆ
ಸರ್ವಜ್ಞನೊರ್ವ ಜಗಕೆಲ್ಲ - ಕರ್ತಾರ
ನೊರ್ವನೇ ದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೫. ಉಣಲಡಿಗೆ ಹಲವಾಗಿ | ಕಣಿಕ ತಾನೊಂದಯ್ಯ
ಮಣಲೇಸು ದೈವ ಘನವಾಗಿ - ಲೋಕಕ್ಕೆ
ತ್ರಿಣಯನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೬. ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರೆಂಬವರು | ಹರನಿಂದಲಾದವರು
ಅರಸಿಂಗೆ ಆಳು ಸರಿಯಹನೆ - ಪಶುಪತಿಗೆ
ಸರಿ ಯಾರ ಕಾಣೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೭. ಹಿರಿಯ ಬೊಮ್ಮನು ಕೆಂಚ | ಹಿರಿಯ ಹರಿ ತಾ ಕರಿಕ
ಪುರಹರನು ಶುದ್ಧ ಧವಳಿತನು - ಇರೆ ಬೇರೆ
ಹರಗೆ ಸರಿಯಹರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೮. ಹರಿದ ತಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ \ ಕುರೆಯ ತಲೆ ದಕ್ಷಂಗೆ
ನೆರೆ ಹತ್ತು ಜನನವಾ ಹರಿಗೆ - ಇವರುಗಳು
ಕರೆಗೊರಲಗಣೆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೬೯. ಹುಟ್ಟಿಸುವನಜನೆಂಬ | ಕಷ್ಟದ ನುಡಿ ಬೇಡ
ಹುಟ್ಟಿಸುವವ ತನ್ನ ಶಿರ ಹರೆಯೆ - ಮತ್ತೊಂದು
ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳನೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೦. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಿಪನೆಂಬ | ದುರ್ಮತಿಯೆ ನೀಂ ಕೇಳು
ಬ್ರಹ್ಮನಾ ಸತಿಗೆ ಮೂಗಿಲ್ಲ - ವಾ ಮೂಗ
ನಿರ್ಮಿಸನೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೧. ನರಹರಿಯ ಕೊಲುವಂದು | ಎರಳೆಯನೆಸುವಂದು
ಮರಳಿ ವರಗಳನು ಕೊಡುವಂದು - ಸ್ಮರಹರೆಗೆ
ಸರಿಯಾರ ಕಾಣೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೨. ಷಡುದರುಶನಾದಿಗಳು | ಮೃಡ ಮಾಡಲಾದುವು
ಹೊಡವಡುತೆ ನಿಗಮವರಿಸುವವು - ಅಭವನ
ಗಡಣಕೇಕೆ ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೩. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜನನು | ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ
ಕೇಶವ ಭಕ್ತರೊಳಗೆಲ್ಲ - ಮೂರು ಕ
ಣ್ಣೇಶನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೪. ಶೇಷನಿಂ ಬಲರಿಲ್ಲ | ಮೋಸದಿಂ ಕಳರೆಲ್ಲ
ನೇಸರೆಂ ಜಗಕೆ ಹಿತರಿಲ್ಲ - ದೇವ ತಾ
ಈಶನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೫. ಸಂಗದಿಂ ಕೆಳೆಯಿಲ್ಲ | ಬಿಂಗದಿಂ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲ
ಗಂಗೆಯಿಂದಧಿಕ ನದಿಯಿಲ್ಲ - ಪರದೈವ
ಲಿಂಗದಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೬. ಉಂಬಳಿ ಇದ್ದಂತೆ | ಕಂಬಳಿಯ ಹೊದೆವರೆ
ಶಂಭುವಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು - ದೈವವ
ನಂಬುವನೆಗ್ಗ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೭. ಎಂಜಲು ಶೌಚವು | ಸಂಜೆಯೆಂದೆನ ಬೇಡ
ಕುಂಜರ ವನವ ನೆನೆವಂತೆ - ಬಿಡದೆ ನಿ
ರಂಜನನ ನೆನೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ delete
 
೭೮. ಹರಭಕ್ತಿಹಲ್ಲದೆ | ಹರೆದು ಹೋಗದು ಪಾಪ
ಹರಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುವರ - ನೆನ್ನೆಯ
ಗುರು ದೇವರೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೭೯. ಸುರುತರುವು ಸುರಧೇನು | ಸುರಮಣೆ ಸೌರಲತೆ
ಪರುಷಷ್ಟತನುವು ಹರಿವ ನದಿ - ಯೆಲ್ಲವು
ಪರಮನಿಂ ಜನನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೦. ಬಾಲ್ಯ - ಯೌವನ ಪ್ರೌಢ | ಲೋಲ ಹಲವಾದ ತನು
ಏಳುತ್ತ ಮಡುವುತಿರ ಬೇಡ - ಅನುದಿನವು
ಶೊಲಿಯ ನೆನೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೧. ಕುಲಗೆಟ್ಟವರ ಚಿಂತೆ | ಯೊಳಗಿರ್ಪರಂತೆಲ್ಲ
ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಶಿವನ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ - ಋಷಿಗಳು
ಕುಲಗೋತ್ರರುಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೨. ಭೊತೇಶ ಶರಣೆಂಬ | ಜಾತಿ ಮಾದಿಗನಲ್ಲ
ಜಾತಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಭೊತೇಶ - ಶರಣೆನ್ನ
ದಾತ ಮಾದಿಗನು ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೩. ಯಾತರ ಹೂವಾದರು | ನಾತರೆ ಸಾಲದೆ
ಜಾತಿ- ವಿಜಾತಿಯೆನಬೇಡ - ಶಿವನೊಲಿ
ದಾತನೇ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೪. ಹರಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ | ಪರಮಋಷಿ ಮುಖ್ಯನೇ
ಹರಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ವಪಚನಾ - ದೊಡೆಯಾತ್
ಪರಮ ಋಷಿ ತಾನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೫. ನಾಲ್ಕು ವೇದವನೋದಿ | ಶೀಲದಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ
ಶೂಲಿಯ ಪದವ ಮರೆದೊಡೆ - ಗಿಳಿಯೋದಿ
ಹೇಲ ತಿಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೬. ಮಾಯಮೋಹವ ನಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತೆ
ಆಯಾಸಗೊಳುತ ಇರಬೇಡ - ಓಂ ನಮಶ್ಯಿ
ವಾಯಯೆಂದನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೭. ಸಾಯ್ವುದವಸರವೆ ಮನ | ಠಾಯಿಯಲಿ ನೋವುತ್ತೆ
ನಾಯಾಗಿ ನರಕ ಉಣಬೇಡ - ಓಂ ನಮಶ್ಯಿ
ವಾಯಯೇಂದನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೮. ಅಕ್ಕರವೀ ಲೆಕ್ಕವು | ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಗಣಿತಕ್ಕೆ
ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗಳು ತಿರಿಕೆಗೆ - ಮೋಕ್ಷಕಾ
ರಕ್ಕರವೆ ಸಾಕು ಸರ್ವಜ್ಞ

೮೯. ಮುನಿವಂಗೆ ಮುನಿಯದಿರು | ಕನೆಯದಿರು
ಮನಸಿಜಾರಿಯನು ಮರೆಯದಿರು - ಶಿವನ ಕೃಪೆ
ಘ್ನಕೆ ಘನವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೦ .ಎಲ್ಲರನು ಬೇಡಿ | ಹಲ್ಲು ಬಾಯಾರುವು ದೆ
ಬಲ್ಲಂತೆ ಶಿವನ ಭಜಿಸಿದೊಡೆ - ಶಿವ ದಾನಿ
ಇಲ್ಲನ್ನಲರೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೧. ನರರ ಬೇಡುವ ದೈವ | ವರವೀಯ ಬಲ್ಲುದೇ
ತಿರಿವವರನಡರಿ ತಿರಿವಂತೆ - ಅದನರೆ
ಹರನನೆ ಬೇಡು ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೨. ಇಂದ್ರನಾನೆಯನೇರೆ | ಒಂದುವನು ಕೊಡಲರೆಯ
ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಮುದಿಯೆತ್ತ - ನೇರೆ ಬೇ
ಕೆಂದುದನು ಕೊಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೩. ಲಿಂಗವ ಪೂಝಿಸುವಾತ | ಜಂಗಮಕೆ ನೀಡದೊಡೆ
ಲಿಂಗದ ಕ್ಷೋಭ ಘನವಕ್ಕು - ಮಹಲಿಂಗ
ಹಿಂಗುವುದು ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೪. ಉಣ ಬಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ | ಉಣಲ್ಲಿಕ್ಕದಂತರಿಸಿ
ಉಣದಿರ್ಪ ಲಿಂಗಕ್ಕುಣ ಬಡಿಸಿ - ಕೈಮುಗಿವ
ಬಣಗುಗಳ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ delete
 
 
೯೫. ದೇಹಿಯೆನಬೇಡ ನಿ | ದೇಹಿ ಜಂಗಮ ದೇವ
ದೇಹಗುಣದಾಶೆಯಳಿದರೆ - ಆತ ನಿ
ದೇಹಿ ಕಂಡಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ

೯೬. ಸಾರವನು ಬಯಸುವೊಡೆ | ಕ್ಷಾರವನು ಧರಿಸುವುದು
ಮಾರಸಂಹರನ ನೆನೆದರೆ - ಮೃತ್ಯು ತಾ
ದೊರಕ್ಕೆ ದೊರ ಸರ್ವಜ್ಞ

ಉಂಡು ನೂರಡಿಯಿಟ್ಟು ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಸಿ ಗಂಡುಭುಜ ಮೇಲ್ಮಾಡಿ ಮಲಗುವನು ವೈದ್ಯನ ಮಿಂಡನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ|| krishna

100-200[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೨೦೦. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ | ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ |
ಹಸ್ತದಿಂದಧಿಕಹಿತರಿಲ್ಲ ಪರದೈವ |
ನಿತ್ಯನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೧. ಶೇಷಿನಿಂ ಬಲರಿಲ್ಲ | ಮೋಸದಿಂ |
ನೇಸರಿಂ ಜಗಕ ಹಿತರಿಲ್ಲ | ಪರದೈವ |
ಈಶನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೨. ಭಾಷೆಯಿಂ ಮೇಲಿಲ್ಲ | ದಾಸನಿಂ ಕೀಳಿಲ್ಲಿ |
ಮೋಸದಿಂದಧಿಕ ಕೇಡಿಲ್ಲ ಪರದೈವ |
ಈಶನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೩. ಸಂಗದಿಂ ಕೆಳೆಯಿಲ್ಲಿ | ಭಂಗದಿಂ ವ್ಯಥೆಯಿಲ್ಲ |
ಗಂಗೆಯಿಂದಧಕ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪರದೈವ |
ಲಿಂಗದಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೪. ನಿದ್ರೆಯಿಂ ಸುಖವಿಲ್ಲ | ಪದ್ರದಿಂ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಮುಖ
ಮುದ್ರೆಯಿಂದಧಿಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ದೈವವುಂ |
ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೫. ಮಾತೆಯಿಂ ಹಿತರಿಲ್ಲಿ | ಕೋತಿಯಿಂ ಮರಳಿಲ್ಲ |
ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಧಿಕ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ದೈವವ |
ಜಾತನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೬. ಇದ್ದಲಿಂ ಕರಿಯಿಲ್ಲ | ಬುದ್ಢಿಯಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ |
ವಿದ್ಯದಿಂದಧಿಕ ಧನವಿಲ್ಲ ದೈವತಾ |
ರುದ್ರನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೭. ಲೀಲೆಯಿಂ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ | ಗಾಲಿಯಿಂ ಬಟುವಿಲ್ಲ |
ವಾಲಿಯಿಂದಧಿಕ ಬಲರಿಲ್ಲ ಪರದೈವ |
ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೮. ನಿಂಬೆಗಿಂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲ | ತುಂಬೆಗಿಂ ಕರಿದಿಲ್ಲ |
ನಂಬಿಗೆಯಿಂದಧಿಕ ಗುಣ್ವವಿಲ್ಲ | ದೈವವುಂ |
ಶುಭವಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೦೯. ನಾಲಿಗೆಗೆ ನುಣುಪಿಲ್ಲ | ಹಾಲಿಗಿಂ ಬಿಳಿಪಿಲ್ಲ |
ಕಾಲನಿಂದಧಿಕ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ದೈವವುಂ |
ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೦. ಉಂಲಡಿಗೆ ಹಲಾವಾಗಿ | ಕಣಿಕ ತಾನೊಂದಯ್ಯ
ಮಣಿಯಿಸಿವೆ ದೈವ ಘನವಾಗಿ,
ಜಗಕೆಲ್ಲಿ ತ್ರಿಣಯನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೧. ಆಡಾದನಾ ಅಜನು | ಕೊಡಗನದಾದನು ಹರಿಯು
ನೋಡಿದರೆ ಶಿವನು ನರಿಯಾದನೀ ಬೆಡಗೆ
ರೂಢಿಯೊಳು ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೨. ತೆರೆದ ಹಸ್ತವು ಲೇಸು | ಹರಿಯ ಪೂಜ್ಯವು ಲೇಸು |
ಅರ ಸೊಲಿಮೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶಿವನಿಗೆ |
ಶರಣನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೩. ಖುಲ್ಲ ಮಾನವ ಬೇಡಿ | ಕಲ್ಲುತಾ ಕೊಡುವದೇ |
ಸೊಲ್ಲರಿವ ಶಿವನ ಬೇಡಿದಡೆ ಬಯಸಿದುದು |
ನೆಲ್ಲವನು ಕೊಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೪. ನಿಲ್ಲದಲೆ ಹರಸಿದಡೆ | ಕಲ್ಲು ಭೇದಿಸಲಕ್ಕು |
ಬಲ್ಲಂತ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಭಜಿಸಿಡೆ |
ಇಲ್ಲೆನಲಿಕರಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೫. ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಯುಕ್ತಿ | ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಶಕ್ತಿ |
ಭಕ್ತಿವಿರಕ್ತಿಯಳಿವರೀ ಜಗದಲ್ಲಿ |
ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೬. ಆಗುಹೋಗುಗಳ ನೆರೆ | ರಾಗ ಭೋಗಗಳು |
ಸ-ರಾಗವಾಗಿಕ್ಕು ಶಿವನೊಲಿದೊಡಲ್ಲದಿರೆ |
ಹೋಗಿಕ್ಕು ಕಾಣೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೭. ಮುದ್ದು ಮಂತ್ರವು, ಶುಕನು | ತಿದ್ದುವವು ಕುತ್ತಗಳ |
ತಿದ್ದಿಯೂ ತಿದ್ದಲರಿಯವವು ಶಿವನೊಲಿಯ |
ದಿದ್ದಿಹರೆ ಕಾಣೊ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೧೮. ಕಂಡವರು ಕೆರಳುವರು | ಹೆಂಡತಿಯು ಕನಲುವಳು |
ಖಂಡಿತದ ಲಕ್ಶ್ಮಿ ತೊಲಗುವಳು ಶಿವನೊಲುಮೆ |
ಕಂಡಕೊಳ್ದಿರಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೦. ಜ್ವರ ಬನ್ದ ಮನುಜಂಗೆ | ನೊರೆವಾಲು ವಿಷಕ್ಕು |
ನರಕದಲಿ ಬೀಳ್ವ ಅಧಮಂಗ ಶಿವಭಕ್ತಿ |
ಹಿರಿದು ವಿಷಪಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೧. ಹರನಾವ ಕರೆಯದಲೆ | ಪರಿಶಿವನ ನೆನೆಯದಲೆ |
ಸ್ಮರಹರನ ಕರುಣವಿಲ್ಲದೆಯೆ ಜಗದೊಳಗೆ
ಇರುವದೇ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೨. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನೆಂದಿರಿಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಳಕ್ಕು |
ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ಮರೆದಿಹರೆ ಕೈಲಾಸ |
ದಲ್ಲಿ ಹಾಳಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೩. ಆವ ಕಾಲವು ವನದಿ | ಜೀವಕಾಲದ ಕಳೆದು |
ಜೀವಚಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಲ್ಲದಿರುವವನ |
ಕಾಯ್ವ ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೪. ಅಡವಿಯಲಿ ತಪದಲ್ಲಿ | ದೃಢತನದೊಳಿದ್ದರೂ|
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮರೆಯುವಡೆ ಗುಡವಿಲ್ಲ |
ದಡಗೆಯುಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೫. ಕಡುಭಕ್ತನಾಗಲೀ | ಜಡೆಧಾರಿಯಾಗಲೀ |
ನದೆವ ವೃತ್ತಿಯಲಿ ನದೆಯದೊಡೆ ಆ ಭಕ್ತಿ |
ಹೊದೆವ ಶಂಖೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೬. ಗುರಿಯ ತಾಗದ ಕೋಲ | ನೂರಾರುನೆಸೆದೇನು ? |
ಬರಡಿಂಗ ಭಕ್ತಿ ಭಜಸಿದೊಡೆ ಅದು ತಾನು |
ಇರಲರಿಯದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೭. ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯ | ಸುತ್ತಿದೊಡೆ ಫಲವೇನು ? |
ಎತ್ತು ಗಾಣವನು ಹೊತ್ತು ತಾ ನಿತ್ಯದಲಿ |
ಸುತ್ತಿಬಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೮. ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆವಂಗೆ | ಮನೆಯೇನು ಮಠವೇನು |
ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದಿರುವವನು |
ದೇಗುಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನು ? | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೨೯. ಮನೆಯೇನು ವನವೇನು | ನೆನಹು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು |
ಮನಮುಟ್ಟಿ ಶಿವನ ನೆನೆಯದವನು ಬೆಟ್ಟದಾ |
ಕೊನೆಯಿಲ್ಲಿದ್ದೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೦. ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನವಿಠಲಿ | ತನುವೊಂದು ಮಠವಕ್ಕು |
ಮನಹೋಗಿ ಹಲವ ನೆನೆದಿಹರೆ ಅದು ಹಾಳು |
ಮನೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೧. ದೇಹ ದೇವಾಲಯವು | ಜೀವವೇ ಶಿವಲಿಂಗ |
ಬಾಹ್ಯಾಂಗಳಳಿದು ಭಜಿಪಂಗೆ ಮುಕ್ತಿಸಂ
ದೇಹವಿಲ್ಲೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೨. ಜಂಗಮಕೆ ವಂಚಿಸನು | ಹಿಂಗಿರಲು ಲಿಂಗವನು |
ಭಕ್ತರೊಳು ಪರಸತಿಗೆ ಒಲೆಯದಗೆ |
ಭಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೩. ಇಂದುವಿನೊಳುರಿಯುಂಟೆ | ಸಿಂಧುವಿನೊಳರಬುಂಟೆ |
ಸಂದವೀರನೊಳು ಭಯವುಂಟೇ ? ಭಕ್ತಂಗೆ |
ಸಂದೇಹವುಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೪. ಆಹಾರವುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಬೇಹಾರ ಫನವಕ್ಕು |
ಆಹಾರದೊಳಗ ನರಿಧಿಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಗೇ |
ಬೇಹಾರದಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೫. ಜಂಗಮನು ಭಕ್ತತಾ | ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕು |
ಭಂಸುತ ಪರರ ನಳಿವ ಜಂಗಮನೊಂದು |
ಮಂಗನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೬. ಸಾಲುವೇದವನೋದಿ | ಶೀಲದಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ |
ಶೂಲಿಯಾವದವನರಿಯದೊಡೆ ಗಿಳಿಯೋದಿ |
ಹೇಲ ತಿಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೭. ಈಶ ಭಕ್ತನು ಆಗಿ | ವೇಶಿಯನು ತಾ ಹೋಗೆ |
ಸಲಾಗಿರ್ದ ಭೋನವನು ಹಂದಿ ತಾ
ಮೂಸಿ ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೮. ಹಲವು ಸಂಗದ ತಾಯಿ | ಹೊಲಸು ನಾರುವ ಬಾಯಿ |
ಸಲೆ ಸ್ಮರಹರನ ನೆನೆಯದಾ ಬಾಯಿ ನಾಯ್ |
ಮಲವ ಮೆದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೩೯. ಭಕ್ತರೊಡಗೂಡುವದು | ಭಕ್ತರೊಡನಾಡುವದು |
ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಬಿಡುವ ಬೆರೆದಿರ್ದ ಭಕ್ತತಾ |
ಮುಕ್ತನಾಗಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೦. ಪರುಷ ಕಬ್ಬುನದೆಸೆವ | ಕರಡಿಗೆಯೊಳಡರುವದೆ |
ಹರ ಭಕ್ತಿಯಿಳ್ಳ ಮಹಿಮೆ ಸಂಸಾರದೊಳು |
ಎರಕವಾಗಿಹನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೧. ತೆಪ್ಪವನ್ನು ನಂಬಿದಡೆ | ತಪ್ಪದಲೆ ತಡಗಹದು |
ಸರ್ಪಭೂಷಣನ ನಂಬಿದಡೆ ಭವಪಾಶ |
ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೨. ಶಿವಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳಾತ | ಭವಮುಕ್ತನಾದಾತ |
ಶಿವಭಕ್ತಿಯಿರದ ಭಕ್ತಿಂಗೆ ಎಂದೆಂದು |
ಭವಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೩. ಲಿಂಗದಾ ಗುಡಿ ಲೇಸು | ಗಂಗೆಯಾ ತಡಿ ಲೇಸು |
ಲಿಂಗ ಸಂಗಿಗಳ ನುಡಿ ಲೇಸು ಭಕ್ತರಾ |
ಸಂಗವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೪. ನೋಟ ಶಿವಲಿಂಗದಹಲಿ | ಜೂಟ ಜ್ಂಗಮದಲಿ |
ನಾಟನಾ ಮನವು ಗುರುವಿನಲಿ,
ಭಕ್ತನಾ ಮಾಟವನು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೫. ಲಜ್ಜೆಯನು ತೊರೆದು ನೀ | ಹೆಜ್ಜೆಯನು ಸಾಧಿಪಡೆ |
ಸಜ್ಜೆಯಲಿ ಶಿವನ ಶರಣರಾ -
ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ನಡೆಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೬. ದೇವರನು ನೆನೆವಂಗ | ಭಾವಿಪುದ ಬಂದಿಹುದು |
ದೇವರನು ನೆನಯದಧಮಂಗೆ ಇಹಪರದಿ |
ಆಪುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೭. ನಿತ್ಯವೂ ಶಿವನ ತಾ | ಹೊತ್ತಾರೆ ನೆನೆದಿಹರೆ |
ಉತ್ತಮದ ಗತಿಯು ಆದಿಲ್ಲದಿಹಪರದಿ |
ಮೃತ್ಯುಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೮. ಎರೆಯನ್ನು ಉಳುವಂಗೆ | ದೊರೆಯನ್ನು ಪಿಡಿದಂಗೆ |
ಉರಗ ಭೂಷಣನ ನೆನೆವಂಗೆ ಭಾಗ್ಯವು |
ಅರಿದಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೪೯. ಹಾಸಾಂಗಿ ಹರೆಯುವಡೆ |
ದಾಸಿಯರು ದೊರೆಯುವಡೆ ವೀಸಕ್ಕೆ ವೀಸ ಕೊಡುವಡೆ ಅದು ತನಗೆ |
ಈಶನ ಒಲುಮೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೦. ಇಪ್ಪೊತ್ತು ದೇವರನು | ತಪ್ಪದಲೆ ನೆನದಿಹರೆ |
ತುಪ್ಪ ಒರಗವು ಉಣಲುಂಟು ತನಗೊಬ್ಬ |
ಳಪ್ಪುವಳುಂಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೧. ಕೊಡಲೊಬ್ಬಳು ಸತಿಯು | ನೋಡಲೊಬ್ಬ ನೆಂಟ |
ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ನೃಪತಿಯು ಭಕ್ತಿಯನು |
ಮಾಡಿದರಿಗುಂಟು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೨. ಬಸವನೆಂದರೆ ಪಾಪ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುವದು |
ಬೆಸಿ ಲಿಂಗ ಹಸುರೆಳಸದಿರ್ಪ ಹನಿಯಾರಿ
ಹಸಿದು ಹೋದಂತೆ ಸರವಜ್ಞ ||

೨೫೩. ಸಾರವನು ಬಯಸುವದೇ | ಕ್ಷಾರವನು ಬೆರಸುವದು |
ಮಾರಸಂಹರನ ನೆನೆಯುವಡೆ ಮೃತ್ಯು ತಾ |
ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೪. ಕೋಳಿಕೂಗದಮುನ್ನ | ಏಳುವದು ನಿತ್ಯದಲಿ |
ಬಾಳ ಲೋಚನನ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ನೆನೆದರೆ |
ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೫. ಎಂಬಲವು ಸೌಚವು | ಸಂಜೆಯೆಂದೆನಬೇಡ |
ಕುಂಜರವು ವನವ ನೆನೆವಂತೆ ಬಿಡದೆ ನಿ |
ರಂಜನನ ನೆನೆಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೬. ಬಾಲ್ಯಯೌವನದೊಳಗೆ | ಲೋಲುಪ್ತನಾಗಿ ನೀ |
ನೇಳುತುಲಿ ಮದಿಸುತ್ತಿರಬೇಡ ಅನುದಿನವು |
ಸೂಲಿಯನು ನೆನೆಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೭. ಮಾಯಾಮೋಹನ ಮೆಚ್ಚಿ | ಕಾಯವನು ಕರಗಿಸಿತ |
ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಬಳಲದೊನ್ನಮಃ ಶಿ |
ವಾಯವೆಂದೆನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೮. ಕಣ್ಣು ನಾಲಿಗೆ ಮನವ | ಪನ್ನಗಧರ ಕೊಟ್ಟ |
ಚಿನ್ನಾಗಿ ಮನವ | ತೆರೆದ ನೀ ಬಿಡದೆ ಶ್ರೀ |
ಚಿನ್ನನಂ ನೆನಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೫೯. ಸತಿಯರಿರ್ದಡೇನು ? ಸುತರಾಗಿ ಫಲವೇನು ? |
ಶತಕೋಟಿಧನವ ಗಳಿಸೇನು ? ಭಕ್ತಿಯಾ |
ಸ್ಥಿತಿಯಿಲದನಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೦. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನೆಂದ | ರೆಲ್ಲಿಹುದು ಭಯವಯ್ಯಾ |
ಎಲ್ಲರೂ ಶಿವನ ನೆನೆಯುವಡೆ ಕೈಲಾಸ |
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೧. ಭಕ್ತಗೆರಡಕ್ಕರವು | ಮುಕ್ತಿಗೆರಡಕ್ಕರವು |
ಭಕ್ತಿಯಿಂ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವರೆ ಬಿಡದೆ ಆ |
ರಕ್ಕರವ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೨. ಐವರಟ್ಟಾಸವನ | ಯೌವನದ ಹಿಂಡನ್ನು |
ಹೊಯ್ಯುತ್ತ ವಶಕ್ಕೆ ತಂದಾತ ಜಗದೊಳಗೆ |
ದೈವ ತಾನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೩. ಆರರಟ್ಟುಗಳಿಗಳನು | ಮೂರು ಕಂಟಕರನ್ನು |
ಏರು ಜವ್ವನವ ತಡೆಯುವರೆ ಶಿವ ತಾನು |
ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೪. ವಿಷಯದಾ ಬೇರನ್ನು | ಬಿಸಿಮಾಡಿ ಕುಡಿದಾತ ಪಶು
ಪತಿಯು ಅಕ್ಕ ಶಶಿಯಕ್ಕು ಮೈಯ್ಬಣ್ಣ
ಮಿಸಿನಿಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೫. ಕಚ್ಚಿ, ಕೈಬಾಯಿಗಳು | ಇಚ್ಛೆಯಲಿ ಇದ್ದಿಹರೆ |
ಅಚ್ಯುತನಪ್ಪ ಅಜನಪ್ಪ ಲೋಕದಲಿ
ನಿಶ್ಚಿಂತನಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೬. ಹರಿವ ಹಕ್ಕಿ ನುಂಗಿ | ನೊರೆವಾಲ ಕುಡಿದಾತ |
ಹರಿಹರನು ಅಕ್ಕು ಅಜನಕ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಇರುವು ತಾನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೭. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಾಲೆಯ |
ಭದ್ರದಲಿ ಧರಿಸಿದಗೆ ಹೊದ್ದಿರ್‍ದ ಪಾಪ ಹೋಗಲವ ಸಾಕ್ಷಾತ |
ಮಾಲೆಯ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೮. ಅಣುರೇಣುವೃಂದ್ಯದಾ | ಪ್ರಣವದಾ ಬೀಜವನು |
ಅಣುವಿನೊಳಗುಣವೆಂದರಿದಾ ಮಹಾತ್ಮನು |
ತ್ರಿಣಯನೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೬೯. ಆಸನವು ದೃಢವಾಗಿ | ನಾಶಿಕಾಗ್ರದಿ ದಿಟ್ಟು |
ಸೂಸವ ಮನವ ಫನದಲಿರಿಸಿದನು ಜಗ |
ದೀಶ ತಾನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೦. ಪವನಪರಿಯರಿದಂಗೆ | ಶಿವನ ಸಾಧಿಸಲಕ್ಕು |
ಭವಮಾಲೆ ಹರಿದು ಸುಖಿಸುವೊಡೆ ಅವ
ಸದಾಶಿವನು ತಾನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೧. ಮೆಟ್ಟಿಪ್ಪುದಾಶೆಯನು | ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುದಿಂದ್ರಿಯವ |
ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪುದುಳ್ಳ ಸಮತೆಯವನು,
ಶಿವಪದವು ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪುದಯ್ಯ ಸರವಜ್ಞ ||

೨೭೨. ಜ್ಞಾನದಿಂ ಮೇಲಿಲ್ಲ | ಶ್ವಾನನಿಂ ಕೀಳಿಲ್ಲ |
ಭಾನು ಮಂಡಲದಿಂ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಜ್ಞಾನವೇ ಮೇಲು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೩. ಜ್ಞಾದಿಂದಲಿ ಇಹವು | ಜ್ಞಾನದಿಂದಲಿ ಪರವು |
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಲೆ ಸಕಲವೂ ತನಗಿದ್ದು |
ಹಾನಿ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೪. ಅರಿವಿನಾ ಅರಿವು ತಾ | ಧರಯೊಳಗೆ ಮೆರೆದಿಹುದು |
ಅರಿವಿನಾ ಅರಿವಹರಿವಹರಿಹರರು ಬೊಮ್ಮನೂ |
ಅರಿಯರೈ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ||

೨೭೫. ಎತ್ತ ಹೋದರೂ ಮನವ | ಹತ್ತಿಕೊಂಡೇ ಬಹುದು |
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೆಳೆದುಕೊಳಲರಿಯದಾ |
ಜ್ಞಾನದಾ | ಬಿತ್ತು ಲೇಸೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೬. ತತ್ವದಾ ಜ್ಞಾನತಾ | ನುತ್ತಮವು ಎನಬೇಕು |
ಮತ್ತೆ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಬೆರೆದರದು |
ಶಿವಗಿರಿಂ | ದತ್ತಲೆನಬೇಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೭. ನಾಟ ರಾಗವು ಲೇಸು | ತೋಟ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಸು |
ಕೂಟವದು ಲೇಸು ಹಿರಿಯರೊಳು ಶಿವನ ಅರಿ |
ದಾಟವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೮. ಒಂದರಾ ಮೊದಲೊಳಗೆ ಬಂದಿಹುದು ಜಗವೆಲ್ಲ |
ಒಂದರಾ ಮೊದಲನರಿಯುವಡೆ ಜಗ ಕಣ್ಣು |
ಮುಂದೆ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೭೯. ವನಧಿಯೊಳಡಗಿ ತೆರೆ | ವನಧಿಯೊಳಗೆಸೆವಂತೆ |
ಚಿನುಮಯನು ಇಪ್ಪ ನಿಜದೋಳಗೆ ತ್ರೈಜಗತ |
ಜನನ ತಾನೆಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೦. ಕನಕ ತಾ ಕಂಕಣದ | ಜನಕನೆಂದೆನಿಸಿಹುದು |
ಕ್ಷಣಿಕವದು ರೂಪವೆಂದರಿಯದಾ ಮನಜ |
ಶುನಕನಲೆದಂತೆ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೧. ಭಿತ್ತಯಾ ಚಿತ್ರದಲಿ | ತತ್ವತಾ ನೆರೆದಿಹುದೆ |
ಚಿತ್ರತ್ವ ತನ್ನ ನಿಜದೊಳಗ ತ್ರೈಜಾಗದ |
ತತ್ವ ತಾನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೨. ಓಂಕಾರ ಮುಖವಲ್ಲ | ಆಕಾರವದಕಿಲ್ಲ |
ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಡಗಿಹುದು ಪರಬೊಮ್ಮ |
ವೇಕಾಣದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೩. ಕ್ಷೀರದಲಿ ಘ್ರತ, ವಿಮಲ | ನೀರಿನೊಳು ಶಿಖಿಯಿರ್ದು
ಅರಿಗೂ ತೋರದಿರದಂತೆ ಎನ್ನೊಳಗೆ |
ಸೇರಿಹನು ಶಿವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೪. ಕಲ್ಲಿನಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲಿ | ಮುಳ್ಳಿನಾ ಮೊನಯಲಿ
ಎಲ್ಲ ನೆನೆದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿರ್ಪ ಅವನೀ |
ನಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೫. ಕಲ್ಲು-ಕಾಷ್ಠದೊಳಿರುವ | ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ |
ಸುಳ್ಳು-ಈ ಮಾತು ಎನಬೇಡ ಪರಮಾತ್ಮ |
ನೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೬. ತಿಟ್ಟಿಯೊಳು ತೆವರದೊಳು | ಹುಟ್ಟಿಹನೆ ಪರಶಿವನು |
ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಅವಗಿಲ್ಲ ಜಗವನ್ನು |
ಬಿಟ್ಟಿಹನು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೭. ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ | ಓರ್ವನೆಂಬುವ ತತ್ವ |
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತಿರಲು ಮೋಕ್ಷವದು |
ಸರ್ವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೮. ಸಣ್ಣನೆಯ ಮಳಲೊಳಗೆ | ನುಣ್ಣನೆಯ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ
ಬಣ್ಣಿಸುತ ಬರೆದ ಪಟದೊಳಗೆ ಇರುವಾತ |
ತನ್ನೂಳಗೆ ಇರುನೇ ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೮೯. ಆನೆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ | ತಾನಡಗಿ ಇಪ್ಪಂತೆ |
ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರ ಹೃದಯದಲಿ ಪರಶಿವನು |
ತಾನಡಗಿ ಇಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೦. ನಾನು ನೀನು ಭೇದಗ | ಳೇನು ಬೊಮ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲ |
ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ಇಪ್ಪುದೇ ಬೊಮ್ಮದಾ |
ಸ್ಥಾನವೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೧. ನಾನು ನೀನು ಭೇದಗ | ಳೇನು ಬೊಮ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲ |
ತಾನೆ ತಾನಾಗಿಪ್ಪುದೆ ಬೊಮ್ಮದಾ |
ಸ್ಥಾನವೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೨. ಮೂರು ಖಂಡುಗ ಹೊಟ್ಟ | ತೂರಿದರೆ ಫಲವೇನು |
ಮೂರರಾ ಮಂತ್ರದಿಂದಲಿ ಪರಬೊಮ್ಮ |
ವಿರಿಹುದು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೩. ಕಾಣಿಸಿರುವಂತವನ | ಕಾಣದೇಕಿರುವಿರೋ |
ಕಾಣಲು ಬಿಡಲು ಕರ್ಮಗಳು ನಿನ್ನಿರವ |
ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿಹವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೪. ಜೊಳ್ಳು ಮನುಜರು ತಾವು | ಸುಳ್ಳು ಸಂಸಾರದೊಳು
ಮಳ್ಳಿಡಿದು ಮಾಯೆಯೆಂಬವಳ ಬಲೆಯೊಳಗೆ |
ಹೊರಳಾಡುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೫. ಇಲ್ಲದಾ ಮಾಯೆಯದು | ಎಲ್ಲಿಂದಲೆನಹದಲೆ |
ಬಲ್ಲಿತದು ಮಾಯೆಯೆನಬೇಡ |
ತಿಳಿಯಲ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಹುದು ? ಮಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೬. ಕಾಯವಿಂದ್ರಯದಿಂದ | ಜೀವವಾಯುವಿನಿಂದ |
ಮಾಯೆಯದು ಬೊಮ್ಮನಿಂದೆಂಬುವಾ ನಾಯ |
ಬಾಯಿ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೭. ಇಲ್ಲದನು ಇಲ್ಲೆನಲಿ | ಕಿಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯದಲೆ |
ಇಲ್ಲದಾ ಮಾಯಿ-ಊಂಟೆಂಬ ಮೂಢಾತ್ಮ |
ಗೆಲ್ಲಿಯದು ಮುಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೮. ಪಂಚ ಬೂತಂಗಳೊಳ | ಸಂಚನರಿಯದಲೆ |
ಹಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ತಿರಿದುಂಬ ಶಿವಯೋಗಿ |
ಹಂಚುಹರಿಯಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೨೯೯. ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವ | ಸಂಚಯದ ದೇಹವನು |
ಹಂಚಿಂದು ಕಾಣಲರಿಯದಿರೆ ಭವ ಮುಂದೆ |
ಗೊಂಚಲಾಗಿಹದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೩೦೦. ಬೆಂದ ಆವಿಗೆ ಭಾಂಡ | ಒಂದೊಂದು ಭೋಗವನು |
ಅಂದದಿಂ ಉಂಡ ಒಡೆದು ಹಂಚಾದಂತೆ |
ಬಿಂದುವನು ದೇಹ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==400-450 ==


೪೦೧. ಎಣ್ಣೆಯ ಋಣವು | ಅನ್ನ- ವಸ್ತ್ರದ ಋಣವು |
ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನಾ ಋಣವು ತೀರಿದ ಕ್ಷಣದಿ |
ಮಣ್ಣು ಪಾಲೆಂದು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೨. ಸತ್ತು ಹೋದರ್‍ಎ ನಿನಗೆ | ಎತ್ತಣವು ಮೋಕ್ಷವೈ ?
ಸತ್ತು ಹೋಗದರೆ ಜೀವಿಸಲು ಮೋಕ್ಷದಾ |
ಗೊತ್ತು ತಿಳಿಯೆಂದ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೩. ಕತ್ತಲೆಯ ಠಾವಿಂಗೆ | ಉತ್ತಮವು ಜ್ಯೋತಿ ತಾ|
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಠಾವು ಬೆಳಗಲು |
ತ್ಯುತ್ತಮವಕ್ಕುದು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೪. ಯೋನಿಜರು ಯೋಗಿಯನು | ಹೀನವೆನ್ನುವದೇನು ? |
ಅನಂದ ತಾಣದೊಳಗಿರಲು ಯೋಗಿಯಾ |
ಮಾನ ಘನವಹುದು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೫. ನಿಜ ವಿಜಯ ಬಿಂದುವಿನ | ಧ್ವಜಪತಾಕೆಯ ಬಿರುದು |
ಅಜ ಹರಿಯು ನುತಿಸಲರಿಯರಾ ಮಂತ್ರವನು |
ನಿಜಯೋಗಿ ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೬. ಯೋಗವನು ಮನಮುಟ್ಟಿ | ಭೋಗವನು ತೊರೆದಿಹರೆ |
ಮಾಗಿಯ ಮಳೆಯು ಸುರಿದಂತೆ ಆ ಯೋಗ |
ಸಾಗುತ್ತಲಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೭. ದಾಸಿಯಾ ಕೊಡದಂತೆ | ಸೋರದಿಪ್ಪುದೆ ಯೋಗ |
ದಾಸಿ ಸಾಸಿರದ ಒಡನಾಡುತಾ ಕೊಡದೊ |
ಳಾಶೆ ಇಪ್ಪಂತೆ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೮. ಅಷ್ಟದಳಕಮಲದಲಿ | ಕಟ್ಟಿತಿರುಗುವ ಹಂಸ |
ಮೆಟ್ಟುವಾ ದಳವ ನಡುವಿರಲಿ ಇರುವದನು |
ಮುಟ್ಟುವನೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೦೯. ಅಷ್ಟದಲ ಕಮಲವನು | ಮೆಟ್ಟಿಪ್ಪ ಹಂಸ ತಾ |
ಮುಟ್ಟಿಪ್ಪ ಗತಿಯನರಿಯದಾ ಯೋಗಿ ತಾ |
ಕೆಟ್ಟನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೦. ಗುರುವಿನಾ ಸೇವೆಯನು | ಹಿರಿದಾಗಿ ಮಾಡದಲೆ |
ಹರಿದಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಾ |
ಹಿರಿಯ ತವರಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೧. ಹುಲಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ | ಹುಲ್ಲೆಯಂದದಿ ಮೊರವೆ |
ಬಲಿಯ ಬಿಡಿಸೆನ್ನ ಗುರುರಾಯ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ |
ಕೊಲುತಿಹಳು ಮಾಯೆ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೨. ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟವು |
ತನುವೆಂಬ ಮರನೇರಿ ತಿನುತಿಹುದು ವಿಷಯ ಫಲಗಳನು |
ಕರುಣೆ ನೀ ತನುಮನ ಕಾಯೋ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೩. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಯು | ತುದಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ !
ಕುದಿದು ಹೋಗುಹೆನು ಎನ್ನೊಡೆಯ ಇದ ನೋಡಿ |
ಒದೆದು ಬಿಡ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೪. ಸೊಣಗನಂದಣವೇರಿ | ಕುಣಿದು ಪೋಪುದು ಮಲಕೆ |
ಟೊಣೆಯದೆನ್ನೊಡೆಯ ಕಾಯನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ |
ಮಣಿದು ಬೇಡುವೆನು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೫. ಪಾಪವೆನ್ನದು ಕಾಯ | ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನದು ರಾಯ |
ಕೂಪದೊಳು ಬಿದ್ದು ಕೊರಹುತಿಹೆ ಗುರುರಾಯ |
ರೂಪುಗೊಳಿಸಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

೪೧೬. ಕೋಪಕ್ಕ್ ಯಮರಜಬ್ | ಪಾಪಕ್ಕ್ ಜವರಾಜ |
ಕೋಪ ಪಾಪಗಳ ಆಳಿದಂಗೆ ತಾ |
ಕೊಪನಾಗಿಹನು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||

==850-1421==
೮೫೧. ಆವಾವ ಜೀವವನು | ಹೇವವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಂದು |
ಸಾವಾಗ ಶಿವನ ನೆನೆಯುವಡೆ | ಅವ ಬಂದು |
ಕಾವನೇ ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕುಲಖಂಡನ (ಹೊಲೆಯನು ಯಾರು)

೮೫೨. ಸತ್ತುದನು ತಿಂಬಾತ | ಎತ್ತಣದ ಹೊಲೆಯನವ |
ಒತ್ತಿ ಜೀವದೆ ಕೊರಳಿರಿದು ತಿಂಬಾತ |
ಉತ್ತಮದ ಹೊಲೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೫೩. ಹೊಲಿಯ ಮಾದಿಗರುಂಡು | ಸುಲಿದಿಟ್ಟ ತೊಗಲು ಸಲೆ |
ಕುಲಜರೆಂಬವರಿಗುಣಲಾಯ್ತು | ಹೊಲೆಯರಾ |
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೫೪. ಪಕ್ಕಲೆಯ ಸಗ್ಗಲೆಯೊ | ಳಿಕ್ಕಿರ್ದ ವಾರಿಯನು |
ಚೊಕ್ಕಟವು ಎಂದು ಕುಡಿಯುತಿರೆ ಹೊಲೆಯರು |
ಚಿಕ್ಕವರು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೫೫. ಕುಲವಿಲ್ಲ ಯೋಗಿಗಂ | ಛಲವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಂ |
ತೊಲೆ ಕಂಭವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗದಲಿ |
ಹೊಲಗೇರಿಯಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೫೬. ಎಲುವಿಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ | ಬಲವಿಲ್ಲ ಬಡವಂಗೆ |
ತೊಲೆ ಕಂಭವಿಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೆ, ದೇವರಲಿ |
ಕುಲಭೇದವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೫೭. ಸಾದರಿಗೆ ಮಾದರಿಗೆ | ಭೇದವೇನಿಲ್ಲಯ್ಯ |
ಮಾದಿಗನು ತಿಂಬ ಸತ್ತುದನು ಸಾದ ತನ |
ಗಾದವರೆ ತಿಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞ |

೮೫೮. ಸತ್ತಕತ್ತೆಯ ಹೊತ್ತ | ಕೆತ್ತಣದ ಹೊಲೆಯನವ |
ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ಹೆರರೊಡನೆ ಹೊತ್ತವನೆ |
ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಲೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹಾರುವಗೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ?

೮೫೯. ಹೊಲಿಗೇರಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ | ವಿಲುದನಾ ಮನೆಯಿರ್ದ |
ಸತಿಧರ್ಮ ದಾನಿಯೆನಿಸದಲೆ ಹಾರುವನು |
ಕುಲಕೆ ಹೋರುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೦. ಮುಟ್ಟಾದ ಹೊಲೆಯೊಳಗೆ | ಹುಟ್ಟುವುದು ಜಗವೆಲ್ಲ |
ಮುಟ್ಟಬೇಡೆಂದ ತೊಲಗುವಾ ಹಾರುವನು |
ಹುಟ್ಟಿರುವನೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೧. ಮುಟ್ಟು ಗಂಡವಳನ್ನು | ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲರು ನೋಡು |
ಮುಟ್ಟು ತಾ ತಡೆದು ಹುಟ್ಟಿರ್ದ ದೇಹವನು |
ಮುಟ್ಟುತಿಹರೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೨. ಮಲವು ದೇಹದಿ ಸೋರಿ | ಹೊಲಸು ಮಾಂಸದಿ ನಾರಿ |
ಹೊಲೆ ವಿಲದ ಹೇಯ ದೇಹದಲಿ ಹಾರುವರು |
ಕುಲವನೆಣಿಸುವರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೩. ಉತ್ತಮರು ಪಾಲ್ಗೊಡಲೊ | ಳೆತ್ತಿದರೆ ಜನ್ಮವನು |
ಉತ್ತಮರು ಅಧಮರೆನಬೇಡಿ ಹೊಲೆಯಿಲ್ಲ |
ದುತ್ತಮರು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೪. ಎಂಜಲೆಂಜಲು ಎಂದು | ಅಂಜುವರು ಹಾರುವರು |
ಎಂಜಲಿಂದಾದ ತನುವಿರಲು ಅದನರಿದು |
ಅಂಜಿತಿಹರೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೫. ಎಲುವು - ತೊಗಲ್ - ನರ - ಮಾಂಸ | ಬಲಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆ |
ಹೊಲೆ - ರಕ್ತ ಶುಕ್ಲದಿಂದಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ |
ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೬. ಎಲವು-ಕರಳ್-ನರ-ತೊಗಲು | ಬಿಲರಂದ್ರ-ಮಾಂಸದೊಳು |
ಹಲತೆರೆದ ಮಲವು ಸುರಿದಿಲು | ಕುಲಕ್ಕಿನ್ನು |
ಬಲವೆಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೭. ಹಲ್ಲು ಎಲುವೆಂಬುದನು | ಎಲ್ಲವರು ಬಲ್ಲರೆಲೆ |
ನಿಲ್ಲದಲೆ ಎಲುವಿನಿಂದೆಲ್ಲವಗಿದ ಬಳಿ |
ಕೆಲ್ಲಿಯದು ಶೀಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೮. ಹಲ್ಲುದರೆ ರಕುತವದು | ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯೊಳಗೆ |
ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರು ಮಾನವರು, ನೆರೆ ಶೀಲ |
ವೆಲ್ಲಿಹುದು ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೬೯. ಹಸಿವು-ತೃಷೆ-ನಿದ್ರೆಗಳು | ವಿಷಯ ಮೈಥುನ ಬಯಕೆ |
ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ ನರಗೆ ಸಮನಿರಲು , ಕುಲವೆಂಬ |
ಘಸಣಿಯೆತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೦. ಕೂಳಿಂದ ಕುಲ ಬೆಳೆದು | ಬಾಳಿಂದ ಬಲ ಬೆಳೆದು |
ಕೂಳು - ನೀರುಗಳು ಕಳೆದರ್‍ಆ ಕುಲಗಳನ್ನು |
ಕೇಳಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಜಾತಿ ಖಂಡನೆ==

೮೭೧. ನಡೆವುದೊಂದೇ ಭೂಮಿ | ಕುಡಿವುದೊಂದೇ ನೀರು |
ಸುಡುವಗ್ನಿಯೊಂದೇ ಇರುತಿರೆ ಕುಲಗೋತ್ರ |
ನಡುವೆ ಎತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೨. ಕುಡಿವ ನೀರನು ತಂದು | ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ |
ಒಡನುಣ್ಣದಾಗದಿಂತೆಂಬ ಮನುಜರ್‍ಅ |
ಒಡನಾಟವೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೩. ಸುಡುವಗ್ನಿಯನು ತಂದು | ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ |
ಒಡನುಣ್ಣದಾಗದಿಂತೆಂಬ ಮನುಜರ್‍ಆ |
ಒಡನಾಟವೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೪. ಅವಯವಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ | ಸಮನಾಗಿ ಇರುತಿರಲು |
ಭವಿ-ಭಕ್ತ-ಶ್ವಪಚ-ಶೂದ್ರರಿವರಿಂತೆಂಬ |
ಕುಲವೆತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೫. ಧಾತು ಏಳನು ಕಲೆತು | ಭೂತಪಂಚಕವಾಗಿ |
ಓತು ದೇಹವನು ಧರಿಸಿರ್ದ ಮನುಜರ್ಗೆ |
ಜಾತಿಯತ್ತಣದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜಾತನು ಯಾರು ?[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೮೭೬. ಜಾತಿಹೀನರ ಮನೆಯ | ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ಹೀನವೇ |
ಜಾತಿ-ವಿಜಾತಿಯೆನ್ನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿ |
ದಾತನೇ ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೭. ಭೂತೇಶಗೆರಗುವನು | ಜಾತಿ ಮಾದಿಗನಲ್ಲ |
ಜಾತಿಯಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶಿವನಿಂಗೆ ಶರಣೆನ್ನ |
ದಾತ ಮಾದಿಗರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೮. ಯಾತರದು ಹೂವೇನು | ನಾತರದು ಸಾಲದೇ |
ಜಾತಿ ವಿಜಾತಿಯೆನ್ನಬೇಡ |
ದೇವನೊಲಿ ದಾತನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೭೯. ಹಾರುವರು ಸ್ವರ್ಗದ | ದಾರಿಯನು ಬಲ್ಲರೇ |
ನಾರಿ ಪತಿವ್ರತದಿ ನಡೆಯೆ ಸ್ವರ್ಗದಾ |
ದಾರಿ ತೋರುವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗುಣ ದರ್ಶನ (ಗುಣಪ್ರಶಂಸೆ) ಉತ್ತಮರು==

೮೮೦. ಉತ್ತಮರು ಎಂಬುವರು | ಸತ್ಯದಲಿ ನಡೆಯುವರು |
ಉತ್ತಮರು ಅಧಮರೆನಬೇಡ ಅವರೊಂದು |
ಮುತ್ತಿನಂತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೧. ಮಾತನರಿದಾ ಸುತನು | ರೀತಿಯರಿದಾ ಸತಿಯು |
ನೀತಿಯನು ಅರಿತ ವಿಪ್ರತಾ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಜ್ಯೋತಿಯಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೨. ಉತ್ತಮದ ವರ್ಣಿಗಳೆ | ಉತ್ತಮರು ಎನಬೇಡ |
ಮತ್ತೆ ತನ್ನಂತೆ ಬಗೆವರನೆಲ್ಲರನು |
ಉತ್ತಮರು ಎನ್ನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೩. ದಾರದಿಂದಲೇ ಮುತ್ತು | ಹಾರ್‍ಅವೆಂದೆನಿಸುಹುದು |
ಆರೈದು ನಡೆವ ದ್ವಿಜರುಗಳ ಸಂಸರ್ಗ |
ವಾರಿಂದ ಲಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ವಿದ್ಯಾಸಂಪನ್ನರು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೮೮೪. ವಿಪ್ರರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯೆ |
ವಿಪ್ರರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧಿ |
ವಿಪ್ರ ನಿಜವಿಪ್ರರಿಲ್ಲದಿರಲೇ ಜಗವು ಕ್ಷಿಪ್ರದಲಿ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೫. ಅರಿತಂಗೆ ಅರವತ್ತು | ಮರೆತಂಗೆ ಮೂವತ್ತು |
ಬರೆವಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಿಪಾಲು | ಹಾರುವನು |
ಬರೆಯದೇ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ದ್ವಿಜ ಲಕ್ಷಣ==

೮೮೬. ದ್ವಿಜನಿಮ್ಮೆ ಜನಿಸಿ ತಾ | ನಜನಂತೆ ಜಿಗಿಯುವನು |
ದ್ವಿಜನೆಲ್ಲರಂತೆ ಮದಡನಿರೆ, ಋಜುವಿಂ |
ದ್ವಿಜತಾನಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಗುಣನಿಂದಾ (ಕಪಟಗಳು)==

೮೮೭. ಹಾರುವರು ಎಂಬುವರು | ಹಾರುತ್ತಲಿರುತಿಹರು |
ಹಾರುವಗೆ ಸಲುಹುವರ ದೊರೆಯೊಡನೆ ನಿಜಗುಣ |
ತೋರದಡುಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೮. ಒಳಗೊಂದು ಕೋರುವನು | ಹೊರಗೊಂದು ಕೋರುವನು |
ಕೆಳಗೆಂದು ಬೀಳ ಹಾರುವನ, ಸರ್ಪನಾ |
ಸುಳಿವು ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೮೯. ಬೇಡಂಗೆ ಕೊಡೆ ಹೊಲ್ಲ | ಆಡಿಂಗಮಳೆಹೊಲ್ಲ |
ಬೇಡಿ ಉಂಬುವಂಗೆ ಬರ ಹೊಲ್ಲ ದ್ವಿಜನಿಗೆ |
ಕಾಡುನುಡಿ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೦. ಕೆಟ್ಟರ್ ದ್ವಿಜರಿಂದ | ಕೆಟ್ಟವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ |
ಕೆಟ್ಟುವದು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆದರೇ ಅವರಿಂದ |
ನೆಟ್ಟನವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೮೯೧. ಕೊಟ್ಟಿಹರೆ ಹಾರುವರು | ಕುಟ್ಟುವರು ಅವರಂತೆ |
ಬಿಟ್ಟಿರದ ನೋಡಿ ನುಡಿಸರಾ ಹಾರುವರು |
ನೆಟ್ಟನೆಯವರೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೨. ಕೊಟ್ಟವರ ತಲೆಬೆನ್ನ | ತಟ್ಟುವರು ಹಾರುವರು |
ಕೊಟ್ಟೊಡನೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವರು ಹಾರುವರ |
ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೩. ಅರ್ಥಸಿಕ್ಕರೆ ಬಿಡರು |
ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮಪಡದ ನರ್ಥಕ್ಕೆ ಪರರ ನೂಕಿಪರು, ವಿಪ್ರರಿಂ |
ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೪. ಜ್ಯೋತಿಯಿಲ್ಲದ ಮನೆಯು |
ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಸತಿಯು ನಿತಿಯಿಲ್ಲದಾ ವಿಪ್ರನುಂ ಭಿಕ್ಷದಾ |
ಪಾತ್ರೆಯೊಡೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೫. ಗೊರವರ ಸೂಳೆಯೂ | ಹರದನೂ ಸಾನಿಯೂ |
ತಿರಿವನು ವೈದ್ಯ-ದ್ವಿಜ-ಗಣಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ |
ರಿರವ ಸೈರಿಸರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ದುಃಶೀಲರು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೮೯೬. ದ್ವಿಜನಿಂಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಭುಜಗಂಗೆ ಕಡುನಿದ್ರೆ |
ಗಜಪತಿಗೆ ಮದವು ಅತಿಗೊಡೆ ಲೋಕದಾ |
ಪ್ರಜೆಯು ಬಾಳುವರೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೭. ಹಾರುವರ ನಂಬಿದವ | ರಾರಾರು ಉಳಿದಿಹರು |
ಹಾರುವರನು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟರಾ ಭೂಪರಿ |
ನ್ನಾರು ನಂಬುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೮. ಹಾರುವರು ಎಂಬುವರು | ಏರಿಹರು ಗಗನಕ್ಕೆ |
ಹಾರುವರ ಮೀರಿದವರಿಲ್ಲ ಅವರೊಡನೆ |
ವೈರಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೮೯೯. ಬಂಡುಣಿಗಳಂತಿಹರು | ಭಂಡನೆರೆ ಯಾಡುವರು ಕಂಡುದನು
ಅರಿದು ನುಡಿಯರಾ ಹಾರುವರು |
ಭಂಡರೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೦. ಕೆಟ್ಟಹಾಲಿಂದ ಹುಳಿ | ಯಿಟ್ಟಿರ್ದ ತಿಳಿಲೇಸು |
ಕೆಟ್ಟ ಹಾರುವವನ ಬದುಕಿಂದ ಹೊಲೆಯನು |
ನೆಟ್ಟನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||


೯೦೧. ಅಕ್ಕರವ ಕಲಿತಾತ | ಒಕ್ಕಲನು ತಿನಗಲಿತ |
ಲೆಕ್ಕವನು ಕಲಿತ ಕರಣಿಕನು ನರಕದಲಿ |
ಹೊಕ್ಕಾಡ ಕಲಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೨. ಹೆಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಲೆಯ ತಾ |
ಕಂಡಕ್ಕೆ ಕಟುಗ ತಾ |
ದಂಡಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಕ ಹಾರುವನು ತಾ ಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೩. ಹಾರುವನು ಉಪಕಾರಿ | ಹಾರುವನು ಅಪಕಾರಿ |
ಹಾರುವನು ತೋರ್ಪ ಬಹುದಾರಿ, ಮುನಿದರ್‍ಆ |
ಹಾರುವನೆ ಮಾರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೪. ಹಾರುವರು ಎಂಬವರು | ಹಾರುವರು ನರಕಕ್ಕೆ |
ಸಾರದ ನಿಜವನರಿಯದಿರೆ ಸ್ವರ್ಗದಾ |
ದಾರಿಯ ಮಾರ್ಗಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೫. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವ ದೇವಸ್ವ | ಮಾನಿಸರು ಹೊಕ್ಕಿಹರೆ |
ಹೆಮ್ಮಗನು ಸತ್ತು ತಾ ಸತ್ತು ಮನೆಯೆಲ್ಲ |
ನಿರ್ಮೂಲವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಕಮ್ಮೆಯು ಹೊಲೆಯರಿಗೂ ಕಡೆ==

೯೦೬. ಮಾದಿಗನು ಕೆಮ್ಮಯನ | ಭೇದವೆರಡೊಂದಯ್ಯ |
ಮಾದಿಗನು ಒಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರಿ, ಕಮ್ಮೆ ತನ |
ಗಾದವರ ಕೊಲುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೦೭. ಕಮ್ಮೆಯನ ಚೇಳಿನಾ | ಹೊಮ್ಮೆರಡು ಒಂದಯ್ಯ |
ನೆಮ್ಮಿದರೆ ಚೇಳು ಹೊಡೆದಿಹುದು ಕಮ್ಮ

==ಜೈನಮತ ಪ್ರಶಂಸೆ==

೯೧೦. ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಜಿನಧರ್ಮ | ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿರುತಿಕ್ಕು |
ಕೆಟ್ಟ ಕೆಡಗುಣಗವೆಲ್ಲ ತಲೆಹೋದ |
ಅಟ್ಟೆಯಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೧. ಕೊಲು ಧರ್ಮಗಳ - ನೊಯ್ದು | ಒಲೆಯೊಳಗೆ ಇಕ್ಕುವಾ |
ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬ ಜೈನನಾ ಮತವೆನ್ನ |
ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜೈನಧರ್ಮವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೧೨. ಆದಿಯಲಿ ಜಿನನಿಲ್ಲ | ವೇದದಲಿ ಹುಸಿಯಿಲ್ಲ |
ವಾದದಿಂದಾವ ಧನವಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಿ |
ಮಾದಿಗರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜೈನರು ಸುಳ್ಳಾಡಲಾರರು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೧೩. ಮುತ್ತು ಮುದುಕಿಗೆ ಏಕೆ | ತೊತ್ತೇಕೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ |
ಬತ್ತಿದಾ ಕೆರೆಗೆ ಮಿಗವೇಕೆ ಸವಣರಿಗೆ |
ಮಿಥ್ಯತನವೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೪. ಮೊಸರು ಇಲ್ಲದ ಊಟ | ಪಸರವಿಲ್ಲದ ಕಟಕ |
ಹಸನವಿಲ್ಲದಳ ರತಿಕೂಟ ಜಿನನ ಬಾಯ್ |
ಕಿಸುಕುಳದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೫. ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪನೆಯಕ್ಕು | ಕಪ್ಪುರವು ಕರಿದಿಕ್ಕು |
ಸರ್ಪನಿಗೆ ಬಾಲವೆರ್‍ಅಡಕ್ಕು ಸವಣ ತಾ |
ತಪ್ಪಾದಿದಂದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೬. ಹೆರೆಗಳೆಡೆ ಉರಗನನಾ | ಗರಳ ತಾ ತಪ್ಪುವದೆ |
ಪರತತ್ವಬೋಧೆಯನರಿಯದಾ ಶ್ರವಣರು |
ಸಿರಿಯ ತೊರೆದರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೭. ಆಚಾರವಿಹುದೆಂದು | ಲೋಹಗುಂಡಿಗೆ ವಿಡಿದು |
ಭೂಚರದಿ ಸತ್ತ ನವಿಲುಗರಿಪಿಡಿದಿರಲು |
ನೀಚರೆನಿಸಿರರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೧೮. ಬಟ್ಟನಾಗಿಯೇ ಬೊಟ್ಟ | ನಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪುವ ಜೈನ |
ನೆಟ್ಟಗೇ ಸ್ವರ್ಗ ಪಡಿಯುವಡೆ ಸಾಣೇಕಲ್ |
ಕೆಟ್ಟ ಕೇಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಅಹಿಂಸಾವಾದ ನಿರ್ಣಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೧೯. ಕೊಲ್ಲದಿರ್ಪಾಧರ್ಮ | ವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವು |
ಅಲ್ಲದನು ಮೀರಿ ಕೊಲ್ಲುವನು ನರಕಕ್ಕೆ |
ನಿಲ್ಲದಲೆ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೦. ಹೇನು ಕೂರೆಗಳನ್ನು | ತಾನಾ ಜಿನಕೊಲ್ಲ |
ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವ ಮಾಡದಡೆ ಆ ಮೇಲೆ |
ಏನಾದುದರಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೧. ಎಂತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತುಂಟು ಜಿನಧರ್ಮ |
ಜಂತು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಆ ಜೀವಿಯು |
ಎಂತಾದ ಶ್ರವಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೨. ಎಂತು ಜೀವಿಯ ಕೊಲ್ಲ | ದಂತಿಹುದು ಜಿನಧರ್ಮ |
ಜಂತುಗಳ ಹೆತ್ತು ಮರಳಿಯದನೇ ಸಲಹಿ |
ದಂತವನೆ ಜೈನ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೩. ಜೀವಿ ಜೀವಿಯ ತಿಂದು | ಜೀವಿಪುದು ಜಗವೆಲ್ಲ |
ಜೀವದಿಂ ಹೊರಗೆ ಶಿಂಬವರ ನಾ ಕಾಣೆ |
ಜೀವವೀ ಜಗವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೪. ಚರಜೀವನು ತಿಂದು | ಚರಿಸುವದು ಜಗವರ್ಧ |
ಚರಿಸದಾ ಜೀವಿಗಳೆ ತಿಂದು ಜಗವರ್ಧ |
ಚರಿಸುವದು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೫. ಎಂತು ತಪಸಿಗಳಂತೆ | ನಿಂತಫಲಜೀವಿಗಳು |
ಜಂತುವಲ್ಲೆಂದು ಜಿನ ತಿಂದು ಮತ್ತದನು |
ಸಂತೆಯೊಳು ಇಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೬. ಒಂದು ಜೀವವನೊಂದು | ತಿಂದು ಉಳಿದಿಹಜಗದೊ |
ಳೆಂದೂ ಕೊಲಲಾಗದೆಂಬಾ ಜಿನಧರ್ಮ |
ನಿಂದಿಹುದು ಹೇಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೨೭. ಜೀವ ಜೀವವ ತಿಂದು | ಜೀವಿಗಳ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೆ |
ಸಾವು ಎಲ್ಲಿಹುದು ಸ್ವಾರ್ಥವೆ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಸಾವೆಂದು ತಿಳಿಯೋ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮೂರ್ಖರ ಪದ್ಧತಿ (ಮೂರ್ಖರ ಲಕ್ಷಣ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೨೮. ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನು |
ನೂರ್ಕಾಲ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳಿಗರಿದರಾ ಕಲ್ಲು |
ನೀರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮೂರ್ಖನ ಸಂಗಡ ವಾದಿಸಬೇಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೨೯. ಆರು ಬೆಟ್ಟವನೊಬ್ಬ | ಹಾರಬಹುದೆಂದಿಹರೆ |
ಹಾರಬಹುದೆಂದು ಎನಬೇಕು | ಮೂರ್ಖನಾ |
ಹೋರಾಟ ಸಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೦. ಮೂರು ಗಾವುದವನ್ನು ಹಾರಬಹುದೆಂದವರ |
ಹಾರಬಹುದೆಂದು ಎನಬೇಕು, ಮೂರ್ಖನಾ |
ಹೋರಾಟ ಸಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೧. ಒಲೆಗುಂಡನೊಬ್ಬನೇ | ಮೆಲಬಹುದು ಎನ್ನುವಡೆ |
ಮೆಲಭುದು ಎಂಬುವನೆ ಜಾಣ, ಮೂರ್ಖನಂ |
ಗೆಲಲಾಗದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೨. ಮೊಲನಾಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ | ಗೆಲಬಹುದು ಎಂದಿಹರೆ |
ಗೆಲಭುದು ಎಂದು ಎನಬೇಕು ಮೂರ್ಖನಲಿ |
ಛಲವು ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೩. ನೆಲವನ್ನು ಮುಗಿಲನ್ನು | ಹೊಲಿವರುಂಟೆಂದರವ |
ಹೊಲಿವರು ಹೊಲಿವರು ಎನಬೇಕು | ಮೂರ್ಖನಲಿ |
ಕಲಹವೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೪. ಬೆಟ್ಟವನು ಕೊಂಡೊಂಬ್ಬ | ನಿಟ್ಟಿಹನು ಎಂದಿಹರೆ
ಇಟ್ಟಿಹನು ಎಂದು ಎನಬೇಕು ಮೂರ್ಖನಾ |
ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೫. ಹೊಳೆಯ ನೀರೊಬ್ಬನೇ | ಅಳೆಯಬಹುದೆಂದರವ |
ಅಳೆಯಬಹುದೆಂದು ಎನಬೇಕು ಮೂರ್ಖನಂ |
ಗೆದೆಯಲಳವಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೩೬. ಒಂದನ್ನು ಎರಡೆಂಬ | ಹಂದಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯೆಂಬ |
ನಿಂದ ದೇಗುಲದ ಮರವೆಂಬ ಮೂರ್ಖ ತಾ |
ನೆಂದಂತೆ ಎನ್ನಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಮೂರ್ಖರ ಸ್ನೇಹ ಬೇಡ ==

೯೩೭. ಅಳೆ ಹೊಲ್ಲ ಆಡಿನಾ | ಕೆಳೆ ಹೊಲ್ಲ ಕೋಡಗನು |
ಕೋಪ ಓಪರೊಳು ಹೊಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖನಾ |
ಗೆಳೆತನವೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಆಗಗಾಡಿ (ರೈಲು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೩೮. ಪಂಚಲೋಹದ ಕಂಬಿ | ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಸಿ |
ಕಂಚಿನಾ ರಥವ ನಡಿಸುವರು, ಅದರೋಟ |
ಮಿಂಚು ಹೊಡೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ತಂತಿ (ನಾರು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೩೯. ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು | ಕಲ್ಲಿನಾ ಕಡೆ ತಂತಿ |
ಬಲ್ಲಿದರ ರಥವು ಹೊಗೆಯುತ್ತ ಬರಲದರ |
ಸೊಲ್ಲು ಕೇಳೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಉಗಿಬಂಡಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ರೇಜಿಯರು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೪೦. ಎತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬಂಡಿ | ಒತ್ತೊತ್ತಿ ನಡಿಸುವರು |
ಸುತ್ತಲೂ ರಾಜ್ಯವಾಳುವರು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ |
ಮೃತ್ಯುಹೊಂದುವರು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಲೇಸು ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೪೧. ಹಂಗಿನಾ ಹಾಲಿನಿಂ | ದಂಬಲಿಯ ತಿಳಿ ಲೇಸು |
ಭಂಗಬಟ್ಟುಂಬ ಬಿಸಿಯಿಂದ ತಿರಿವವರ |
ತಂಗುಳವೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೨. ಜಾಜಿಯಾ ಹೂ ಲೇಸು | ತೇಜಿವಾಹನ - ಲೇಸು |
ರಾಜಮಂದಿರದೊಳಿರಲೇಸು ತಪ್ಪುಗಳ |
ಮಾಜುವದು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೩. ಸುಟ್ಟ ಬೆಳಸಿಯು ಲೇಸು | ಅಟ್ಟ ಬೊನವು ಲೇಸು |
ಕಟ್ಟಾಣೆ ಸತಿಯು ಇರಲೇಸು , ನಡುವಿಂಗೆ |
ದಟ್ಟಿ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೪. ಹಸಿಯ ಅಲ್ಲವು ಲೇಸು |
ಬಿಳಿಯ ಪಳಿಯು ಲೇಸು ಹುಸಿ ಲೇಸು ಕಳ್ಳಹೆಣ್ಣಿಗೆ |
ಬೈಗಿನಾ ಬಿಸಿಲು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೫. ಉದ್ದಿನಾ ಒಡೆ ಲೇಸು | ಬುದ್ಧಿಯಾ ನುಡಿ ಲೇಸು |
ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಕಯ್ಗೆ ಬರಲೇಸು, ಶಿಶುವಿಂಗೆ |
ಮುದ್ದಾಟ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೬. ಅಳೆ ಲೇಸು ಗೊಲ್ಲಂಗೆ | ಮಳೆ ಲೇಸು ಕಳ್ಳಂಗೆ |
ಬಲೆ ಲೇಸು ಮೀನ ಹಿಡಿವಂಗೆ |
ಕುರುಡಂಗೆ ಸುಳಿದಾಟ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೭. ಅಕ್ಕಿಯೋಗರ ಲೇಸು | ಮೆಕ್ಕೆಹಿಂಡಿಯು ಲೇಸು |
ಮಕ್ಕಳನು ಹೆರುವ ಸತಿ ಲೇಸು ಜಗಕೆಲ್ಲ |
ರೊಕ್ಕವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೮. ಮಜ್ಜಿಗೂಟಕೆ ಲೇಸು | ಮಜ್ಜನಕೆ ಮಡಿ ಲೇಸು |
ಕಜ್ಜಾಯ ತುಪ್ಪ ಉಣ ಲೇಸು |
ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೪೯. ಹಸಿದರಂಬಲಿ ಲೇಸು | ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಲೇಸು |
ಬಸುರಿನಾ ಸೊಸೆಯು ಇರ ಲೇಸು |
ಸಭೆಗೊಬ್ಬ ರಸಿಕನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೦. ಹುತ್ತು ಹಾವಿಗೆ ಲೇಸು | ಮುತ್ತು ಕೊರಳಿಗೆ ಲೇಸು |
ಕತ್ತೆಯಾ ಹೇರುತರ ಲೇಸು | ತುಪ್ಪದಾ |
ತುತ್ತು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೧. ಒಸರುವಾ ತೊರೆ ಲೇಸು | ಹಸುನಾದ ಕೆರೆ ಲೇಸು |
ಸರವಿರುವವನ ನೆರೆ ಲೇಸು |
ಸಾಗರವು ವಸುಧಿಗೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೨. ಜಾಣೆಯಾ ನುಡಿ ಲೇಸು | ವೀಣೆಯಾ ಸ್ವರ ಲೇಸು |
ಮಾಣದಲೆ ವದನ ಶುಚಿ ಲೇಸು | ಕೂರ್ಪವರ |
ಕಾಣುವದೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೩. ಹರಳು ಉಂಗುರ ಲೇಸು | ಹುರುಳಿ ಕುದುರೆಗೆ ಲೇಸು |
ಮರುಳ ನೆಲ, ತೆಂಗು ಇರಲೇಸು | ಸ್ತ್ರೀಯರ |
ಕುರುಳು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೪. ಹರಕು ಜೋಳಿಗೆ ಲೇಸು | ಮುರುಕ ಹಪ್ಪಳ ಲೇಸು |
ಕುರುಕುರೂ ಕಡಲೆ ಬಲು ಲೇಸು, ಪಾಯಸದ |
ಸುರುಕು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೫. ಕರಿಕೆ ಕುದುರೆಗೆ ಲೇಸು | ಮುರಕವು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಲೇಸು |
ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳವರ ಕೆಳೆಲೇಸು ಪಶುವಿಂಗೆ |
ಗೊರೆಸುಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೬. ಕಾಸು ವೆಚ್ಚಕೆ ಲೇಸು | ದೋಸೆ ಹಾಲಿಗೆ ಲೇಸು |
ಕೂಸಿಂಗೆ ತಾಯಿ ಇರಲೇಸು, ಹರೆಯದಗೆ |
ಮೀಸೆ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೭. ಗಿಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಲೇಸು | ಮಡ್ಡಿ ಕುದುರೆಗೆ ಲೇಸು |
ಬಡ್ಡಿಯಾ ಸಾಲ ಕೊಡಲೇಸು ಹಿರಿಯರಿಗೆ |
ಗಡ್ಡ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೮. ಮಂಜಿನಿಂ ಮಳೆ ಲೇಸು | ಪಂಜು ಇರುಳಲಿ ಲೇಸು |
ಪಂಜರವು ಲೇಸು ಅರಗಿಳಿಗೆ, ಜಾಡಂಗೆ |
ಗಂಜಿ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೫೯. ಗಾಜು ನೋಟಕೆ ಲೇಸು | ತೇಜಿ ಏರಲು ಲೇಸು |
ರಾಜಂಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಇರಲೇಸು ಊಟಕ್ಕೆ |
ರಾಜನ್ನ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೦. ಗಾಜು ನೋಟಕೆ ಲೇಸು | ಮಾನಿನಿಗೆ ಪತಿ ಲೇಸು |
ಸ್ವಾನುಭಾವಿಯ ನುಡಿ ಲೇಸು ಎಲ್ಲಕ್ಕು ನಿ |
ಧಾನವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೧. ತುಪ್ಪ ಒಗರ ಲೇಸು | ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಮನೆ ಲೇಸು |
ಅಪ್ಪ ಬಾರೆಂಬ ಮಗ ಲೇಸು ಊರೊಳಗೆ |
ಶಿಂಪಿಗನು ಲೇಸು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೨. ಕಂಚಿಯಾ ಫಲಲೇಸು | ಮಿಂಚು ಮುಗಿಲಿಗೆ ಲೇಸು |
ಕೆಚ್ಚನೆಯ ಸತಿಯು ಇರಲೇಸು, ಊರಿಂಗೆ |
ಪಂಚಾಳ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೩. ಎಮ್ಮೆ ಹಯನವು ಲೇಸು | ಕಮ್ಮನಾಮ್ಲವು ಲೇಸು |
ಸುಮ್ಮನೆಯ ಒಡವೆ ಬರಲೇಸು ಊರಿಂಗೆ |
ಕಮ್ಮಾರ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೪. ಹಡಗು ಗಾಳಿಗೆ ಲೇಸು | ಗುಡುಗು ಮಳೆ ಬರಲೇಸು |
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರಲೇಸು,
ಊರಿಂಗೆ ಬಡಿಗೆ ಲೇಸಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೫. ಅಂಬು ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಸು | ಇಂಬು ಕೋಣೆಗೆ ಲೇಸು |
ಸಂಬಾರ ಲೇಸು ಸಾರಿಗಂ ಊರಿಂಗೆ |
ಕುಂಬಾರ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೬. ಅಗಸ ಊರಿಗೆ ಲೇಸು | ಸೊಗಸು ಬಾಳುವೆ ಲೇಸು |
ಬೊಗಸೆಯುಳ್ಳವರ ಗೆಣೆ ಲೇಸು ಊರಿಂಗೆ |
ಅಗಸ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೭. ಜಾಣ ಜಾಣಗೆ ಲೇಸು | ಕೋಣ ಕೋಣಗೆ ಲೇಸು |
ನಾಣ್ಯವದು ಲೇಸು ಜನರಿಂಗೆ ಊರಿಂಗೆ |
ಗಾಣಿಗನು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೬೮. ಅಕ್ಕಿ ಬೊನವು ಲೇಸು | ಸಿಕ್ಕ ಸೆರೆ ಬಿಡಲೇಸು |
ಹಕ್ಕಿಗಳೊಳಗೆ ಗಿಳಿ ಲೇಸು |
ಊರಿಗೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕಸಾಲೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನಿಂದಾ ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೬೯. ಕಣಕ ನೆನೆದರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕುಣಿಕೆ ಹರಿದರೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ಹೊಲ್ಲ ಅರಿದರಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯ |
ಎಣಿಸುವದೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೦. ಹರಳು ಹಾದಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಮರುಳ ಮನೆಯೊಳು ಹೊಲ್ಲ |
ಇರುಳೊಳು ಪಯಣ ಬರಹೊಲ್ಲ, ಆಗದರಲಿ |
ಸರಸವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೧. ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದುಣ ಹೊಲ್ಲ | ಮುಪ್ಪು ಬಡತನ ಹೊಲ್ಲ |
ತಪ್ಪನೇ ನುಡಿವ ಸತಿ ಹೊಲ್ಲ ತಾನೊಪ್ಪಿ |
ತಪ್ಪುವದೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೨. ಸಂತೆಯಾ ಮನೆ ಹೊಲ್ಲ | ಚಿಂತೆಯಾತನು ಹೊಲ್ಲ |
ಎಂತೊಲ್ಲದವಳ ರತಿ ಹೊಲ್ಲ |
ಬಾಳುವವಗಂತಕನೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೩. ಸಂತೆ ಸಾಲಕೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕೊಂತ ಡೊಂಕಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಬೊಂತೆ ಹಚ್ಚಡವ ಹೊದೆ ಹೊಲ್ಲ ಆಗಲುಂ |
ಚಿಂತೆಯೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೪. ಮೋಟಿತ್ತ ಕೊಳ ಹೊಲ್ಲ | ನೋಟ - ಬೇಟವು ಹೊಲ್ಲ |
ತಾಟಗಿತ್ತಿಯಾ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಕಜ್ಜಿಯಾ ಕಾಟವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೫. ಹಂದೆ ಭಟರೊಳು ಹೊಲ್ಲ | ನಿಂದೆಯಾ ನುಡಿ ಹೊಲ್ಲ |
ಕುಂದುಗುಲದವಳ ತರ ಹೊಲ್ಲ ಉರಿಯೊಳಗೆ |
ನಿಂದಿರಲು ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೬. ಬರಕೆ ಬುತ್ತಿಯು ಹೊಲ್ಲ | ಸಿರಿಕಾ ಮನೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಕರೆಕರೆಯ ಕೂಳು ತಿನಹೊಲ್ಲ |
ಕಜ್ಜಿಯನು ಕೆರೆಕೊಳ್ಳ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೭. ಹುತ್ತ ಹಿತ್ತಲು ಹೊಲ್ಲ | ಬೆತ್ತ ಭೂತಕೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಒತ್ತೆಗೊಂಬಳಿಗೆ ತುರಿ ಹೊಲ್ಲ ಒಣಕೂಳ |
ತುತ್ತು ತಾ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೮. ಬಿತ್ತದಾ ಹೊಲ ಹೊಲ್ಲ | ಮೆತ್ತದಾ ಮನೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಚಿತ್ತ ಬಂದತ್ತತಿರುಗುವಾ ಮಗ ಹೊಲ್ಲ |
ಬತ್ತಲಿರ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೭೯. ಪೀಠ ಮೂಢಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಕೀಟ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ತೀಟಿಯದು ಹೊಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿಯಾ, ದುರ್ಜನರ |
ಕಾಣವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನೀತಿ ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಧರ್ಮ ನೀತಿ (ಪಾಪ - ಪುಣ್ಯ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೮೦. ಪಾಪ - ಪುಣ್ಯಗಳೆಂಬ | ತಿಣ್ಣ ಭೇದಗಳಿಂದ |
ತಣ್ಣಗೀ ಜಗವು ನಡೆದಿಹುದು ಅಲ್ಲದಡ |
ನುಣ್ಣಗಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೧. ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ | ಹೊನ್ನಿನಿಂ ಪೋಪುದೇ ?
ಹೊನ್ನಿನಾ ಪುಣ್ಯವದು ಬೇರೆ; ಪಾಪ ತಾ |
ಮುನ್ನಿನಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೨. ಹಿಂದೆ ಪಾಪವ ಮಾಡಿ | ಮುಂದೆ ಪುಣ್ಯವು ಹೇಗೆ |
ಹಿಂದು - ಮುಂದರಿದು ನಡೆಯದಿರೆ
ನರಕದಲಿ ಬೆಂದು ಸಾಯುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೩. ಹರೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಪ | ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಪುದೇ ?
ಒರೆಗಲ್ಲಿನಂತೆ ವಿಧಿಯಿರಲು ನೀತಿಯಾ |
ಇರವು ಬೇರೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೪. ಅರಿಯ ದೆಸಗಿದೆ ಪಾಪ | ಅರಿತರದು ತನಗೊಳಿತು |
ಅರಿತರಿತು ಮಾಡಿ ಮರೆತವನು ತನ್ನ ತಾ |
ನಿರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪುಣ್ಯದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೮೫. ಪುಣ್ಯತನಗುಳ್ಳ ನರ | ಮನ್ನಣೆಯು ಪಿರಿದಕ್ಕು |
ಹಣ್ಣಿರ್ದ ಕಾರ್ಯ - ಫಲವಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರ್ದ |
ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೬. ತೋಡಿದ್ದ ಬಾವಿಂಗೆ | ಕೂಡಿದ್ದ ಜಲ ಸಾಕ್ಷಿ |
ಮಾಡಿರ್‍ದಕೆಲ್ಲ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಕ್ಕು |
ಮೃಢನೆ ತಾ ಸಾಕ್ಷಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೮೭. ಸತ್ಯನುಡಿದತ್ತರೂ | ಸುತನೊಬ್ಬ ಸತ್ತರೂ |
ಸತ್ಯವನು ಬಿಡದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜಗದೊಳು |
ಸ್ತುತ್ಯನಾಗಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೮. ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ತಾನು | ನಿತ್ಯದಲಿ ಮರೆದಿಹುದು |
ಮಿಥ್ಯ ಸತ್ಯವನು ಬೆರೆದರೂ ಇಹಪರದಿ |
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೮೯. ಸತ್ಯರಿಗೆ ಧರೆಯೆಲ್ಲ |
ಮಸ್ತಕವನೆರಗುವದು | ಹೆತ್ತ ತಾಯ್ಮಗನ
ಕರೆವಂತೆ ಶಿವನವರನೆತ್ತಿ ಕೊಂಬುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೦. ಕುಂದಳಿದವ ದೈವ | ಬಂಧ ಕಳೆದವ ದೈವ |
ನೊಂದು ತಾ ನೋಯಿಸದವ ದೈವ ಹುಸಿಯದನೆ |
ಇಂದುಧರನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸುಳ್ಳಿನ ಸ್ಥಿತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೯೧. ಹುಸಿವನಿಂದೈನೂರು | ಪಶುವ ಕೊಂದವ ಲೇಸು |
ಶಿಶು ವಧೆಯಮಾಡಿದವ ಲೇಸು, ಮರೆಯಲಿ |
ದ್ದೆಸೆದರೂ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೨. ಹಾಲಿನಾ ಹಸು ಲೇಸು | ಶೀಲದಾ ಶಿಶು ಲೇಸು ಬಾಲೆ |
ಸಜ್ಜನೆಯ ಬಲು ಲೇಸು ಹುಸಿಯದಾ |
ನಾಲಿಗೆಯು ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೩. ಆಡಿ ಹುಸಿಯಲು ಹೊಲ್ಲ | ಕೂಡಿ ತಪ್ಪಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಕಾಡುವಾ ನೆಂಟ ಬರ ಹೊಲ್ಲ ಸಟಿಯ |
ನಾಡುವನೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೪. ಕಾಲು ಮುರಿದರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಬಾಲೆ ಮುದುಕಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ನಾಲಿಗೆಯಲೆರಡು ನುಡಿ ಹೊಲ್ಲ |
ಸಮರದಲಿ ಸೋಲುವಡೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೫. ದಿಟವೆ ಪುಣ್ಯದ ಪುಂಜ | ಸಟಿಯೆ ಪಾಪನ ಬೀಜ |
ಕುಟಿಲ ವಂಚನೆಗೆ ಪೋಗದಿರು | ನಿಜದಿ ಪಿಡಿ |
ಘಟವನೆಚ್ಚರದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೬. ಹುಸಿಯ ಪೇಳ್ವುದರಿಂದ | ಹಸಿದು ಸಾವುದು ಲೇಸು |
ಹುಸಿದು ಮೆರೆಯುವನ ಬದುಕಿಂದ ಹಂದಿಯಾ |
ಇಸಿಯು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೭. ಹುಸಿವಾತ ದೇಗುಲದ | ದೆಸೆಯತ್ತ ಮುಂತಾಗಿ |
ನೊಸಲೆತ್ತಿ ಕರವ ಮುಗಿದಿಹರೆ |
ಅಷ್ಟುದ್ದ ಹರಿವನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕಳ್ಳತನದ ಪರಿಣಾಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೯೯೮. ಕಷ್ಟಗಳು ಓಡಿಬರ | ಲಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯವೇಕೆ |
ಶಿಷ್ಟಂಗೆ ತೊದಲು ನುಡಿಯೇಕೆ |
ಕಳ್ಳಂಗೆ ದಟ್ಟಡಿಯದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೯೯೯. ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಭದ್ರೆಗಂ ತಾಯಿಲ್ಲ |
ಕದ್ದು ಕೊಂಬಂಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ |
ಮರಣಕ್ಕೆ ಮದ್ದುಗಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೦. ಕೆಂಪಿನಾ ದಾಸಾಳ | ಕೆಂಪುಂಟು ಕಂಪಿಲ್ಲ
ಕೆಂಪಿನವರಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ |
ಕಳ್ಳತಾ ಕೆಂಪಿರ್ದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೧. ಒಳ್ಳೆಯನು ಇರದೂರ | ಕಳ್ಳನೊಡನಾಟವು |
ಸುಳ್ಳನಾ ಮಾತು ಇವು ಮೂರು ಕೆಸರೊಳಗೆ |
ಮುಳ್ಳು ತುಳಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೨. ಕಳ್ಳತನ-ಕಪಟಗಳು | ಸುಳ್ಳಿನಾ ಮೂಲವವು |
ಕಳ್ಳ ಕೈಗಳ್ಳ ಮೈಗಳ್ಳನೊಮ್ಮೆ |
ಕೊಳ್ಳಗಾಣುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನರಹತ್ಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೦೩. ನರಹತ್ಯವೆಂಬುದು | ನರಕದಾ ನಡುಮನೆಯು |
ಗುರು ಶಿಶುವು ನರರ ಹತ್ಯವನು ಮಾಡಿದನ |
ಇರವು ರೌರವವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕಲಹದ ಪರಿಣಾಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೦೪. ಬಲವಂತರಾದವರು | ಕಲಹದಿಂ ಕೆಟ್ಟಿಹರು |
ಬಲವಂತ ಬಲಿಯು, ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು |
ಛಲದಲುಳಿದಿಹರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಕಾಮದ ವರ್ಣನೆ==
೧೦೦೫. ಅಂದು ಕಾಮನ ಹರನು | ಕೊಂದನೆಂಬುದು ಪುಸಿಯು |
ಇಂದುವದನೆಯರ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಲಿ |
ನಿಂದಿಹನು ಸ್ಮರನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೬. ಮುಟ್ಟಿದಂತಿರಬೇಕು | ಮುಟ್ಟದಲೆ ಇರಬೇಕು |
ಮುಟ್ಟಿಯೂ ಮುಟ್ಟಿದಿರಬೇಕು ಪರಸ್ತ್ರೀಯ |
ಮುಟ್ಟಿದವ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೭. ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಗಮನದಿಂ | ಪರಲೋಕವದು ಹಾನಿ |
ಸಿರಿತಗ್ಗಿ ತಲೆಯು ತೊಲಗಿತಾ ರಾವಣಗೆ |
ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೮. ಒಂದು ಒಂಭತ್ತು ತಲೆ | ಸಂದ ತೋಳಿಪ್ಪತ್ತು |
ಬಂಧುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿತು, ಪತಿವ್ರತೆಯ |
ತಂದ ಕಾರಣದಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೦೯. ಈರೈದು ತಲೆಯುಳ್ಳ | ಧೀರ ರಾವಣ ಮಡಿದ |
ವೀರ ಕೀಚಕನು ಗಡೆ ಸತ್ತು ಪರಸತಿಯ |
ದಾರಿ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೦. ಕಿರಿಯಂದಿನಾ ಪಾಪ | ನೆರೆ ಬಂದು ಹೋದೀತೆ |
ಅರವಿಂಗೆ ಹಿರಿದು ಕಿರಿದಿಲ್ಲ ಇದನು ನೀ |
ನರಿದು ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೧. ಅರಿತು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ | ಮರೆತರದು ಪೋಪುದೇ |
ಮರೆತರಾಮರವ ಬಿಡಿಸುವದು, ಕೊರೆತೆಯದು |
ಅರಿತು ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಅನ್ಯಾಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೧೨. ನ್ಯಾಯದಲಿ ನಡೆದು ಅ | ನ್ಯಾಯವೇಬಂದಿಹುದು |
ನಾಯಿಗಳು ಆರು ಇರುವತನಕ ನರರೊಂದು |
ನಾಯಿ ಹಿಂಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೧೩. ತಾಯ ಮುಂದಣ ಶಿಶುವ | ತಾಯಗನಲಿ ಕೊಲುವ |
ಸಾಯಲದರಮ್ಮನನು ಕೊಲುವನುಂ ತನ್ನ |
ತಾಯ ಕೊಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೪. ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಕಂದ | ಕೊಂದನೆಂದೆನಬೇಡ |
ನೊಂದಂತೆ ನೋವರಿಯದಾ ನರರಂದು |
ಕೊಂದಿಹುದೆ ನಿಜವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೫. ಆಗಲೇಳು ಸಾಸಿರವು | ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಕೋಟೆ |
ಹಗಲೆದ್ದು ಹತ್ತು ತಲೆಯಾತ ಪರಸತಿಯ |
ನೆಗೆದು ತಾ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೬. ಎಂಟೆರಡು ತಲೆಯುಳ್ಳ | ಬಂಟ ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟ |
ತುಂತ ಕೀಚಕನು ಹೊರಹೊಂಟ ಪರಸತಿಯ |
ನಂಟು ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೭. ಕುಸ್ತಿಯಲಿ ಭೀಮಬಲ | ಕುಸ್ತಿಯಲಿ ಕಾಮಬಲ |
ಅಸ್ತಿ ಮುರಿದಿಹುದು ಕೀಚಕನ, ಪರಸತಿಯ |
ಪ್ರಸ್ತವೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೮. ಮೊಬ್ಬಿನಲಿ ಕೊಬ್ಬಿದರು | ಉಬ್ಬಿ ನೀ ಬೀಳದಿರು |
ಒಬ್ಬರಲಿ ಬಾಳ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪರಸತಿಯು |
ತಬ್ಬ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೧೯. ತುರುಕನಾ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಹರದನಾ ಕೆಳ ಹೊಲ್ಲ |
ತಿರಿಗೊಳನಟ್ಟು ಉಣಹೊಲ್ಲ |
ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಸರಸವೇ ಹೊಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೦. ಸುರಪ ಹಂಸನ ಶಶಿಯು | ಕರಕರದ ರಾವಣನು |
ವ ಕೀಚಕಾದಿ ಬಲಯುತರು |
ಕೆಟ್ಟರಲೆ ಪರಸತಿಯು ಪಿಡಿದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೧. ಒಡಲ ಹಿಡಿದಾಡದಿರು | ನುಡಿಯ ಹೋಗಾಡದಿರು |
ನಡೆಯೊಳೆಚ್ಚರವ ಬಿಡದಲಿರು, ಪರಸತಿಯ |
ಕಡೆಗೆ ನೋಡದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೨. ಬೇಡ ಕಾಯದೇ ಕೆಟ್ಟ | ಜೇಡಿ ನೇಯದೆ ಕೆಟ್ಟ |
ನೋಡದಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೃಷಿಕ, ತಾ |
ಸತಿಯ ಬಿಟ್ಟಾಡಿದವ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೩. ಕೊಟ್ಟು ಮರುಗಲು ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಲು ಬೇಡ |
ಕೆಟ್ಟಾ ನಡೆಯುಳ ನೆರೆಬೇಡ |
ಪರಸತಿಯ ಮುಟ್ಟಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೪. ಜಾರತ್ವವೆಂಬುವದು | ಕ್ಷೀರಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ |
ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರರಿತಿಹರೆ ಬೇವಿನಾ |
ಸಾರದಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೫. ಪುರುಷ ಕಂಡರೆ ಕೊಲುವ | ಅರಸು ದಂಡವ ಕೊಂಬ |
ನರರು ಸುರರೆಲ್ಲ ಮುನಿಯವರು, ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ನರಕ
ಪರಸತಿಯು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೬. ಎಡವಿ ಬಟ್ಟೊಡೆದರೂ | ಕೆಡೆಬೀಳಲಿರಿದರೂ |
ನಡು ಬೆನ್ನಿನಲಗು ಮುರಿದರೂ ಹಾದರದ |
ಕಡಹು ಬಿಡದೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪಾತಿವೃತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೨೭. ಹಣ ಗುಣದಿ ಬಲವುಳ್ಳ | ಕೆಡೆಬೀಳಲಿರಿದರೂ |
ನಡುವೆಂದು ಬಗೆದ ಪತಿಪ್ರತೆ ಸೀತೆಗಂ |
ಎಣೆಯಾರು ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೨೮. ಮಾಳಗೆಯ ಮನೆ ಲೇಸು | ಗೂಳಿಯಾ ಪಶುಲೇಸು |
ಈಳೆಯಾ ಹಿತ್ತಲಿರಲೇಸು |
ಪತಿವ್ರತೆಯ ಬಾಳು ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹಿರಿಯರ ಸನ್ಮಾನ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೨೯. ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಘನ | ದಿಂದ ವಂದಿಸುವಂಗೆ |
ಬಂದ ಕುತುಗಳು ಬಯಲಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗವದು |
ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೦. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ | ಶಿರವಾಗಿ ಎಅರಗಿದರೆ \
ನರಸುರರು ಒಲಿದು ಸಿರಿ ಸುರಿಯೆ ಕೈಲಾಸ |
ಕರತಲಾಮಲಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೧. ಅವರೆಂದರವನು ತಾ | ನವರಂತೆ ಆಗುವನು |
ಅವರೆನ್ನದವನು ಜಗದೊಳಗೆ ಬೆಂದಿರ್ದ |
ಅವರೆಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೨. ರಾಗ ಯೋಗಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಭೋಗ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಓಗರವು ಎಣ್ಣೆ - ಉಣಹೊಲ್ಲ ಪರನಿಂದೆ |
ಆಗಲುಂ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಲೋಭದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೩೩. ನುಡಿಸುವದಸತ್ಯವನು | ಕೆಡಿಸುವದು ಧರ್ಮವನು |
ಹಿಡಿಸಿವದು ಕಟ್ಟಿ ಒಡಿಲ ತಾ ಲೋಭವಾ |
ಹಡಣ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೪. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವ ಭಾಗ | ದೊಡವೆಯನು ಕೇಳಿದರೆ |
ಕೊಡದೆ ಕದನದಲಿ ದುಡಿಯುವರೆ ಅದನು |
ತ-ನ್ನೊಡನೆ ಹೂಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೫. ಲೋಭದಿಂ ಕೌರವನು | ಲಾಭವನು ಪಡೆದಿಹನೆ ? |
ನಾಭಿಯಿಂ ಕೆಳಗೆ ಎರಡೂರ ಕೊಂದಾಗ |
ಲಾಭ ಬಂದಿಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೬. ಆಶೆಯತಿ ಕೇಡೆಂದು | ಹೇಸಿ ನಾಚುತಲಿಕ್ಕು |
ಆಶೆಯನು ಬಿಡದೆ - ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋರಿದರೆ |
ಘಾಸಿಯಾಗಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಗರ್ವದ ಪರಿಣಾಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೩೭. ಉದ್ದುರುಟು ಮಾತಾಡಿ | ಇದುದನು ಹೋಗಾಡಿ |
ಉದ್ದನಾ ಮರವ ತುದಿಗೇರಿ ತಲೆಯೂರಿ |
ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೩೮. ಅಂಧಕನು ನಿಂದಿರಲು | ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪರ ಕಾಣ |
ಬಂದರೆ ಬಾರೆಂದೆನರ್ಪ ಗರ್ವಿಯಾ |
ದಂದುಗನೆ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ವೈರದ ವಿವರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೩೯.ಜಾತಿ-ಜಾತಿಗೆ ವೈರ | ನೀತಿ ಮೂರ್ಖಗೆ ವೈರ |
ಪಾತಕವು ವೈರ ಸುಜನರ್ಗೆ ಅರಿದರಿಗೆ
ಏತರದು ವೈರ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನೀತಿಯ ನೆಲೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೪೦.ನೀತಿ ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ | ನೀತಿಯಾ ಮೆಯಿಹುದು
ಪಾತಕರಿಗಿಹುದು ಸೆರೆಮನೆಯು, ಅರಮನೆ ಪು |
ನೀತರಿಗೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ದ್ರವ್ಯದ ಮಹಿಮೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೪೧. ಧನಕನಕವುಳ್ಳವನ-ದಿನಕರನ ವೋಲಕ್ಕು |
ಧನಕನಕ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಹಾಳೂರು
ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೨. ನಾಲ್ಕು ಹಣವುಳ್ಳತನಕ | ಪಾಲ್ಕಿಯಲಿ ಮೆರೆದಿಕ್ಕು |
ನಾಲ್ಕು ಹಣ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ,
ಕೋಳದಲಿ ಸಿಲ್ಕಿದಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೩. ಎಂಟು ಹಣವುಳ್ಳ ತನಕ | ಬಂಟನಂತಿರುತಿಕ್ಕು |
ಎಂಟು ಹಣ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಹುಳುತಿಂದ |
ದಂತಿನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೪. ಸಿರಿಯಣ್ಣನುಳ್ಳತನಕ | ಹಿರಿಯಣ್ಣ ನೆನೆಸಿಪ್ಪ |
ಸಿರಿಯಣ್ಣ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ |
ನರಿಯಣ್ಣನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೫. ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಮತೆ | ಒಡಲೊಡನೆ ಯಿರುವತನಕ |
ಓದಲೊಡವೆ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಅವರೆಲ್ಲ |
ಕಡೆಗೆ ಸಾರುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನೀತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೪೬. ಮುನಿವಂಗೆ ಮುನಿಯದಿರು | ಕ್ನಿವಂಗೆ ಕಿನಿಯದಿರು
ಮನ್ಸಿಜಾರಿಯನು ಮರೆಯದಿರು ಶಿವಕೃಪೆಯ |
ಘನಕೆ ಘನವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೭. ಮುನಿವರನನು ನೆನೆಯುತಿರು | ವಿನಯದಲಿ ನಡೆಯುತಿರು |
ವನಿತೆಯರ್ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕದಿರು ಬಾಳಿಕೆಯ |
ಮನಘನವು ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೮. ಆರಯ್ದು ನುಡಿವವನು | ಆರಯ್ದು ನಡೆವವನು |
ಆರಯ್ದು ಪದವ ನಿಡುವವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಆರಾಧ್ಯನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೪೯. ಕೇಡನೊಬ್ಬಗೆ ಬಗೆದು | ಕೇಡು ತಪ್ಪದು ತನಗೆ |
ನೋಡಿ ಕೆಂಡವನು ಹಿಡಿದೊಗೆದು ನೋವ ತಾ |
ಬೇಲಿ ಬಗೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೫೦. ಕಂಡುದನು ಆಡೆ ಭೂ | ಮಂಡಲವು ಮುನಿಯುವುದು |
ಕೊಂಡಾಡುತಿಚ್ಚೆ ನುಡಿದಿಹರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ
ಮುಂಡಾಡುತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೫೧. ಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ | ಕೆಂಡ ಉರಿಯುವುದು ಭೂ |
ಮಂಡಲವ ಒಳಗೆ ಖಂಡಿತನಾಡುವರ |
ಕಂಡಿಹುದೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೫೨. ಭಂಡಗಳ ನುಡುಯುವಾ | ದಿಂಡೆಯನು ಹಿಡತಂದು
ಖಂಡಿಸಿರಿ ಎಂದವನೊಡನೆ ಹಿಂಡೆಲ್ಲ |
ಬಂದಿಹುದು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೫೩. ಮೆಚ್ಚಿಸುವದೊಲಿದವರ | ಇಚ್ಛೆಯನೆ ನುಡಿಯುವದು
ತುಚ್ಛದಿಂದಾರ ನುಡಿದಿಹರೆ ಅವನಿರವು |
ಬಿಚ್ಚುವಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೫೪. ಎಂತಿರಲು ಪರರ ನೀ ಮುಂದೆ ನಂಬಲು ಬೇಡ |
ಕುಂತಿ ಹೆಮ್ಮಗನ ಕೊಲಿಸಿದಳು ಮಾನವರ |
ನೆಂತು ನಂಬುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೫೫. ಆರಾರ ನಂಬುವಡೆ | ಆರಯ್ದು ನಂಬುವದು |
ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬಲಿಕೆಟ್ಟ |
ಮಿಕ್ಕವರ ನಾರು ನಂಬುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಎರಡನೆಯವರ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೫೬. ತನ್ನ ದೋಷವ ನೂರು | ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು |
ಅನ್ಯ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮಾನವನು |
ಕುನ್ನಿಯಲ್ಲೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪರೋಪಕಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೫೭. ಹೊಟ್ಟೆಗುಣ ಕೊಟ್ಟವಗೆ | ಸಿಟ್ಟು ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟವಗೆ |
ಬಟ್ಟೆಯಾ ಮುಳ್ಳು ಸುಟ್ಟವಗೆ, ಬಹು ಭವದ |
ಹುಟ್ಟು ತಾನಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೫೮. ನಿಶ್ಚಯವ ಬಿಡದೊಬ್ಬ | ರಿಚ್ಛೆಯಲಿ ನುಡಿಯದಿರು |
ನೆಚ್ಚಿ ಒಂದೊರೊಳಗಿರದಿರು ಶಿವ
ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೊಳಗಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕೇಳಿದರೆ (ಮಾತ್ರ) ಬುದ್ಢಿ ಹೇಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೫೯. ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಿದರೆ | ಕೇಳುವದು ಕರಲೇಸು |
ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳಿದಿರುವವನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ |
ಕೇಳಗೂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಉತ್ತಮರು ಕೆಡಬಾರದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೬೦. ಉತ್ತರೆಯು ಬರದಿಹರೆ | ಹೆತ್ತ ತಾಯ್ತೊರೆದರೆ |
ಸತ್ಯವಂ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೀಲೋಕ ವಿ |
ನ್ನೆತ್ತ ಸೇರುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೧. ತತ್ವಮಸಿ ಹುಸಿದಿಹರೆ | ಮುತ್ತೊಡೆದು ಬೆಸದಿಹರೆ |
ಉತ್ತಮರು ಕೆಡಕ ಕಲಿಸಿದರೆ ಲೋಕ ತಾ |
ನೆತ್ತ ಸಾಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೨. ಸತ್ಯರೂ ಹುಸಿಯುವಡೆ | ಒತ್ತಿ ಹರಿದರೆ ಶರಧಿ |
ಉತ್ತಮರು ಕೇಡಬಗೆದಿಹರೆ ಲೋಕವಿನ್ನೆತ್ತ|
ಸಾಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪಕ್ಷಪಾತ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೬೩. ಉಳ್ಳವನು ನುಡಿದಿಹರೆ | ಒಳ್ಳಿತೆಂದೆನ್ನುವರು |
ಇಲ್ಲದಾ ಬಡವ ನುಡಿದಿಹರೆ | ಬಾಯೊಳಗೆ |
ಹಳ್ಳು ಕಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೪. ಇಲ್ಲದವನಹುದಾಡೆ | ಬಲ್ಲಂತೆ ಬೊಗಳುವರು |
ಬಲ್ಲಿದನು ಅಲ್ಲ್ದಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವರು |
ಬೆಲ್ಲವೆಂಬವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೫. ಬಡವನಿದ್ದುದನಾಡೆ | ಕಡೆಗೆ ಪೋಗೆಂಬುವರು |
ಒಡವೆಯುಳ್ಳವರು ಸುಡುಗಾಡೆ ನಂಡಿದರೂ |
ಪೊಡವಿಯೊಳಗಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೬. ಬಲ್ಲಿದನು ನುಡಿದಿಹರೆ | ಬೆಲ್ಲವನು ಮೆದ್ದಂತೆ |
ಇಲ್ಲದಾ ಬಡವ ನುಡಿದಿಹರೆ - ಬಾಯಿಂದ |
ಜೊಲ್ಲು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೭. ಬಡವನೊಳ್ಳೆಯ ಮಾತು | ನುಡಿದರಲ್ಲೆಂಬುವರು |
ಪೊಡವೀಶ ಜಳ್ಳ - ಜೊಲ್ಲೊಡನೆ ನುಡಿದರೂ |
ಕಡುಮೆಚ್ಚುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೬೮. ಮಡಿಯನುಟ್ಟವರನ್ನು | ನುಡಿಸುವರು ವಿನಯದಲಿ |
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಅರುವೆಯನು ಉಟ್ಟಿಹರೆ |
ನುಡಿಸ ನಾಚುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕರ್ಮದ ಮರ್ಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೬೯. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಮನುಜ | ಗೊಪ್ಪುವದು ಸಂಕೋಲೆ |
ತಪ್ಪು ಮಾಡದಲೆ ಸೆರೆಯು ಸಂಕೋಲೆಗಳು |
ಬಪ್ಪವನೆ ಪಾಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೦. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವಂಗೆ |
ಒಪ್ಪುವದು ಸಂಕೋಲೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಿಪ್ಪ |
ಶರಣಂಗೆ ಸಂಕೋಲೆ ಬಪ್ಪುದದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೭೧. ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹೊನ್ನನ್ನು | ಹಣ್ಣಾದ ಮರಗಳನ್ನು |
ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಂಡು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಯಸದಿಹ |
ಅಣ್ಣಗಳು ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೨. ಯತಿಯ ತಪಗಳು ಕೆಡುಗು | ಪತಿಯ ಪ್ರೇಮವು ಕೆಡುಗು |
ಸ್ಥಿತಿವಂತರು ಮತಿ ಕೆಡಗು |
ರತಿದೇವಿ ಶ್ರುತಿಯ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೩. ವಚನದೊಳಗೆಲ್ಲವರು | ಶುಚಿವೀರ-ಸಾಧುಗಳು |
ಕುಚ ಹೇಮಶಸ್ತ್ರ ಸೋಂಕಿದರೆ ಲೋಕದೊಳ|
ಗಚಲದವರಾರು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೪. ಎಲ್ಲವರು ಹಿರಿಯವರು | ಬಲ್ಲವರು ಗುರು ಅವರು
ನಲ್ಲಳುರೆ ಮುಂದೆ ಸುಳಿದರೇ ಲೋಕದೊಳ |
ಗೊಲ್ಲದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹೊನ್ನು (ಬಂಗಾರ ,ದ್ರವ್ಯ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೭೫. ಯತಿಗಳಿಗೆ ಮತೆಗೆಡಗು | ಸತಿಯ ಸಜ್ಜನ ಕೆಡಗು |
ಮತಿವಂತರೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಗೊಳಗು ಹೊನ್ನ
ಶ್ರುತಿಯ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೬. ಚಲುವನಾದಡದೇನು ? | ಬಲವಂತನಹದೇನು ?|
ಕುಲವೀರನಾಗಿ ಫಲವೇನು ? ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ |
ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಲು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೭. ಲೋಕಕ್ಕವಶ್ಯ ತಾ | ನೇಕಾಕಿ ಹೊಂಬೇರು |
ನಾಕಕದು ಬೇರು ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲದೊಡೆ |
ಪಾತಕಕೆ ಬೇರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮಣ್ಣು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೭೮. ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಉಣ್ಣುದುರಿಯಲುಬೇಡ |
ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ದಶಕಂಠ ಕೌರವನು |
ಮಣ್ಣಿಂದ ಕೆಡನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೭೯. ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ | ಹೊನ್ನು ಬಿಟ್ಟವ ದೈವ |
ಹೆಣ್ಣ ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟರವ ದೈವ ಜಗಕೆ ಮು |
ಕ್ಕಣ್ಣನೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕಣ್ಣು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೮೦. ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಪುಣ್ಯ | ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಪಾಪ |
ಕಣ್ಣಿನಿಂದಿಹವು ಪರವಕ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಕಣ್ಣೇ ಕಾರಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೧. ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣದು ತಾನು | ಹಣ್ಣದಿಹುದೊಂದಿಲ್ಲ |
ತಣ್ಣಗಿಹ ಮನವ, ನುರಿಸುವದು ಇದನು ಕೊಕೊಂ |
ದಣ್ಣಗಳು ಆರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೨. ಕಣ್ಣು-ನಾಲಿಗೆ-ಮನವು | ತನ್ನದೆಂದೆನಬೇಡ |
ಅನ್ಯರೇ ಕೊಂದರೆನಬೇಡ, ಇವು ಮೂರೂ |
ತನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನಾಲಿಗೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೮೩. ಮೆಟ್ಟಿರಿಯೆ ಜೀವ ತಾ | ತಟ್ಟನೇ ಹೋಗುವದು |
ಕೆಟ್ಟನಾಲಿಗೆಯಲಿರಿಹರೆ ಕಾದು ನೀ |
ರಟ್ಟಿ ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೪. ಗಂಹರವ ಹೊಕ್ಕಿರ್ದು | ಸಿಂಹಗಳ ನಿರಿಯುವದು |
ಸಂಹರವ ಮಾಡಿ ತರಿಯುವದು ದುರ್ಜನರ |
ಜಿಹ್ವೆ ಕೇಳೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೫. ಕತ್ತಿಲಾದಾ ಘಾಯಾ | ಮುತ್ತಿದರೆ ಮಾಯುವದು |
ಸುತ್ತಲಾಡುತಿಹ ಜಿಹ್ವೆಯಾಗಾಯ |
ಸತ್ತು ಮಾಯವದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮಾದಕ ಪದರ್ಥಗಳು (೧) ಸಾರಾಯಿ (ಸೆರೆ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೮೬. ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸುವವನ | ಸುರಿಗೆಯನು ಪಿಡಿದವನ |
ದೊರೆಯೊಲುಮೆಗಾಗಿ ಹಣಗುವನಕಾಯುವದು |
ಸೊರಗಿಸಾಯುವವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೭. ಸುರೆಯ ಸೇವಿಸುವಂಗೆ | ಸಿರಿಗರ್ವಪಚನಂಗೆ |
ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜ ಪಡೆದಂಗೆ ಶಿರವಿಹುದು |
ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೮. ಸುರೆಯ ಹಿರಿದುಂಡವಗೆ | ಉರಿಯಮೇಲಾಡುವಗೆ |
ಹರಿಯುವಾ ಹಾವ ಪರನಾರಿ ಪಿಡಿದಂಗೆ |
ಮರಣ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೮೯. ಮದ್ಯಪಾನವ ಮಾಡಿ | ಇದ್ದುದೆಲ್ಲವ ನೀಡಿ |
ಬಿದ್ದು ಬರುವವನ ಸದ್ದಡಗಿ ಸಂತಾನ |
ವೆದ್ದು ಹೋಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(೨) ಭಂಗಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೯೦. ಅಂಗಿ ಅರಿವೆಯ ಮಾರಿ | ಭಂಗಿಯನು ತಾ ಸೇದಿ |
ಮಂಗನಂದದಲಿ ಕುಣಿವಾತ ಭವ - ಭವದಿ |
ಭಂಗಗೊಳುತಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೯೧. ಭಂಗಿಯನು ಸೇದುವನ | ಭಂಗವನು ಏನೆಂಬೆ |
ಭಂಗಿಯಾಗುಂಗು ತಲೆಗೇರಕಾಡುವಾ|
ಮಂಗನಂತಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(೩) ತಂಬಾಕ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೯೨. ಹೊಗೆಯ ತಿಂಬುವದೊಂದು | ಸುಗುಣವೆಂದೆನಬೇಡ |
ಹೊಗೆಯ ಕುಡಿದೆಲೆಯನಗಿದ ಬಾಯ್ಸಿಂದಿಯಾ |
ಲಗಳೆಯಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(೪) ಅಪೂ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೯೩. ಮದ್ದ ಮೆದ್ದವನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ನೆಂದೆನಬೇಡ |
ಮದ್ದು ಸಂಕಟವನೆಬ್ಬಿಸಲು ಹೆಡೆಕತ್ತ |
ಗುದ್ದಿ ಕೊಳುತಿಹುದು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(೫) ತಾಂಬೂಲ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೯೪. ಗಾಳಿ-ಧೂಳಿಯ ದಿನಕೆ | ಮಾಳೀಗೆ ಮನೆ ಲೇಸು |
ಹೊಳೀಗೆಯು ತುಪ್ಪ ಉಣಲೇಸು ಬಾಯಿಗಂ |
ವೀಳ್ಯವೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೯೫. ವೀಳ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಾಯಿ | ಕೂಳು ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ |
ಬಾಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆಲೆದೋಟ ಪಾತರದ |
ಮೇಳ ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೯೬. ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಾಯಿ | ಕಟಕವಿಲ್ಲದ ಕಿವಿಯು |
ಒಣಕಿನಾ ಮನಿಯು, ನಿಲುಕದಾ ಫಲಕೆ ನರಿ,
ಮಿಡುಕಿ ಸತ್ತಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ನೆತ್ತ (ಲೆತ್ತ )[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೦೯೭. ನೆತ್ತವೂ ಕುತ್ತವೂ | ಹತ್ತದೊಡೆ ಅಳವಲ್ಲ |
ಕುತ್ತದಿಂ ದೇಹ ಬಡದಕ್ಕು ನತ್ತದಿಂ |
ಅತ್ತಲೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೯೮. ಆಡಿ ನಳ ಕೆಟ್ಟ ಮ | ತ್ತಾಡಿ ಧರ್ಮಜ ಕೆಟ್ಟ |
ಕೂಡಿದ ನಾಲ್ವರೂ ತಿರಿದುಂಡರೆ, ನೆತ್ತವ |
ನಾಡಬೇಡೆಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೦೯೯. ಆಡುವವ ಕೆಟ್ಟಂತೆ | ನೋಡಹೋದವ ಕೆಟ್ಟ |
ಬೇದುವವ ಕೆಟ್ಟ, ನೆತ್ತವನು ಆಡುವನ |
ಕೂಡಿದವ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೦. ನೆತ್ತವದು ಒಳಿತೆಂದು | ನಿತ್ಯವಾಡಲು ಬೇಡ |
ನೆತ್ತದಿಂ ಕುತ್ತ್ - ಮುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ |
ಕತ್ತಲಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹೇವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೦೧. ಜಾವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವರೆ | ಹೇವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವದು |
ರಾವಣನು ಸತ್ತನೆನಬೇಡ, ರಾಮಂಗೆ |
ಹೇವ ಬಿಟ್ಟಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೨. ಬಲವಂತ ನಾನೆಂದು | ಬಲುದು ಹೋರಲು ಬೇಡ |
ಬಲವಂತ ವಾಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನೊಡನಾಡಿ |
ಛಲದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಲಂಚ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೦೩. ಸೊಡರು ಲಂಚವ ಕೊಂಡು | ಕೊಡುವ ದೊಪ್ಪಚಿ ಬೆಳಗ |
ಪೊಡವಿಗಂ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗೀವೋಲ್ಲಂಚವನು |
ಹಿಡಿಯದವ ಧರ್ಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ವಿದ್ಯೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೦೪. ವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ | ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಲೆಯೆಯಿಲ್ಲ |
ಛಿದ್ರಿಸುವವಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ |
ಮದ್ದುಗಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೫. ವಿದ್ಯೆವುಳ್ಳನ ಮುಖವು | ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿಕ್ಕು |
ವಿದ್ಯವಿಲ್ಲದನ ಬರಿಮುಖವು ಹಾಳೂರ |
ಹದ್ದಿನಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೬. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೂಟ| ವೆದ್ದು ಗಾರುವ ಹದ್ದು |
ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರ ನೆರೆ ಕೂಟ ಕೊರಳೊಳಗೆ |
ಗುದ್ದಿಯಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೭. ಒಡಲನಡಗಿದ ವಿದ್ಯೆ |
ನಡೆದೊಡನೆ ಬರುತಿರಲು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು
ಕಳ್ಳರೂ ನೃಪರೆಂದು ಪಡೆಯರದನೆಂದ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೮. ವಿದ್ಯೆಯೇ ತಾಯ್ತಂದೆ | ಬುದ್ಧಿಯೇ ಸೋದರನು |
ಆಭ್ವಾನ ಕಾದರವ ನೆಂಟ, ಸುಖದಿ ತಾ |
ನಿದ್ದುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೦೯. ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲುವ ಹೋ | ಗಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಲುವ |
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲ್ಲ ಬಡವನಾ ಗಿರಿಯ |
ಮೇಲಿರಲು ಸಲುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಉದ್ಯೋಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೧೦. ಉದ್ಯೋಗವುಳ್ಳವನ | ಹೊದ್ದುವದು ಸಿರಿ ಬಂದು |
ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವವನು ಕರದೊಳಗೆ |
ಇದ್ದರೂ ಪೋಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೧. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವನು | ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರನು |
ಹದ್ದುನೆವನವನು ಈಡಾಡಿ ಹಾವ ಕೊಂ |
ಡೆದ್ದು ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೨. ಆಲಸಿಕೆಯಲಿರುವಂಗೆ ಕ್ಲಸಲಂಬಲಿಯಿಲ್ಲ |
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಲಸದಿರುವಂಗೆ ಬೇರಿಂದ |
ಹಲಸು ಕಾತಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೩. ತಿಂದು ಗಾದಿಯ ಮೇಲೆ | ಬಂದು ಗುರು ಬೀಳ್ವಂತೆ |
ಬಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕೊದಗಿದರೆ ಆ ಮಾತು |
ನೊಂದೆನ್ನಬಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೪. ಪ್ರಸ್ತಾಪಕೊದಗಿದಾ | ಕತ್ತೆ ಮದಕರಿಯಂತೆ |
ಪ್ರಸ್ತಾಪತೀರ್ಥ ಮರುದಿನಾ ಮದಕರಿಯು |
ಕತ್ತೆಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೫. ಪ್ರಸ್ತಕ್ಕೆ ನುಡಿದಿಹರೆ | ಬೆಸ್ತಂತೆ ಇರಬೇಕು |
ಪ್ರಸ್ತವನು ತಪ್ಪಿ ನುಡಿದಿಹರೆ |
ನಡುಬೆನ್ನಿ ನಸ್ತಿ ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೬. ಪ್ರಸ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮಾತು | ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವ್ಯರ್ಥ |
ಕತ್ತೆ ಕೂಗಿದರೆ ಫಲವುಂಟು, ಬರಿಮಾತು |
ಕತ್ತೆಗಿಂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೭. ಹೊಲಬನರಿಯದ ಮಾತು | ತಲೆ ಬೇನೆ ಎನಬೇಡ |
ಹೊಲಬನರಿತೊಂದ ನುಡಿದಿಹರೆ ಅದು ದಿವ್ಯ |
ಫಲ ಪಕ್ವದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೧೮. ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ | ಮಾತು ಕೋಟಿಗಳುಂಟು |
ಮಾತಾಡಿ ಮನಕೆ ಮುನಿಸಕ್ಕು ಮಾತಿನಲಿ |
ಸೋತವನೆ ಜಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೧೯. ಮಾತಿನಿಂ ನಗೆ-ನುಡಿಯು | ಮಾತಿನಿಂ ಹಗೆ ಕೊಲೆಯು |
ಮಾತಿನಿಂ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೦. ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ | ಯಾತವದು ಸುರಿದಂತೆ |
ಮಾತಾಡಲರಿಯದಾತಂಗೆ ಬರಿ ಯಾತ |
ನೇತಾಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೧. ಮಾತು ಬಲ್ಲಹ ತಾನು | ಸೋತುಹೋಹುದ ಲೇಸು |
ಮಾತಿಂಗೆ ಮಾತು ಮಥಿಸಲ್ಕೆ ವಿಧಿ ಬಂದು |
ಆತುಕೊಂಡಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೨. ರಸಿಕನಾಡಿದ ಮಾತು | ಶಶಿಯುದಿಸಿ ಬಂದಂತೆ |
ರಸಿಕನಲ್ಲದನ ಬರಿಮಾತು ಕಿವಿಯೊಳ್ಕೂರ್ದಸಿಯು
ಬಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೩. ಹೊತ್ತಿಗೊದಗಿದೆ ಮಾತು ಸತ್ತವನು ಎದ್ದಂತೆ |
ಹೊತ್ತಾಗಿ ನುಡಿದ ಮಾತು ಕೈಜಾರಿದಾ |
ಮುತ್ತಿನಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೪. ಕಾದ ಕಬ್ಬುನವು ತಾ | ಹೊಯ್ದೊಡನೆ ಕೂಡುವದು |
ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮರೆದರಾ ಕಬ್ಬುನವು |
ಕಾದಾರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೫. ಮಾತು ಬಲ್ಲಾತಂಗೆ | ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕವು |
ಮಾತ ತಾನರಿಯದ ಅಧಮಗೆ ಮಾಣಿಕವು |
ತೂತು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೬. ಮಾತು ಮಾಣಿಕ ಮುತ್ತು |
ಮಾತೆ ತಾ ಸದನವು | ಮಾತಾಡಿದಂತೆ
ನಡೆದಾತ ಜಗವನ್ನು ಕೂತಲ್ಲಿ ಆಳ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೭. ಮಾತಿಂಗೆ ಮಾತುಗಳು | ಓತು ಸಾಸಿರವುಂಟು |
ಮಾತಾಡಿದಂತೆ ನಡೆದರಾ ಕೈಲಾಸ |
ಕಾತನೇ ಒಡೆಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬೇಸಾಯ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೨೮. ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ | ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು |
ಮೇಟಿಯಿಂ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶ |
ದಾಟವೇ ಕೆಡಕು | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೨೯. ಎತ್ತೆಮ್ಮೆ ಹೂಡುವದು | ಉತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಗುವದು |
ಬಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಗಿ, ಕಳೆತೆಗೆದರಾ ಬೆಳೆಯು |
ಎತ್ತುಗೈಯುದ್ದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೦. ಉತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಗದಲೆ | ಬಿತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡದಲೆ
ಹೊತ್ತೇರಿ ಹೊಲಕೆ ಹೋಗಿಹರೆ ಅವ ತನ್ನ |
ನೆತ್ತರವ ಸುಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೧. ನಲ್ಲೆತ್ತು ಬಂಡಿ ಬಲ | ವಿಲ್ಲದಾ ಆರಂಭ |
ಕಲ್ಲು ಕಳೆಗಳನು ಬಿಟ್ಟವನು ಹೊಲದೊಳಗೆ |
ಹುಲ್ಲನೇ ಬೆಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೨. ಹರಗದ ಎತ್ತಾಗಿ | ಬರಡದ ಹಯನಾಗಿ |
ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವಾ ಮಗನಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ |
ಕರಡವೇ ಬೆಳಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೩. ದಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅರಸು | ಕುಂಡವಿಲ್ಲದ ಹೋಮ |
ಬಂಡಿಯಿಲ್ಲದನ ಬೇಸಾಯ ತಲೆಹೋದ |
ಮುಡದಂತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೪. ಹದ ಬೆದೆಯಲಾರಂಭ | ಕದನಲಿ ಕೂರಂಬ |
ನದಿ ಹಾಯುವಲಿ ಹರಗೋಲ ಮರೆತು |
ವಿಧಿಯ ಬೈದರೇನು ಫಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೫. ಬೆಕ್ಕು ಮನೆಯೊಳು ಲೇಸು | ಮುಕ್ಕು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಸು |
ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವಾ ನುಡಿಲೇಸು ಊರಿಂಗೆ |
ಒಕ್ಕಲಿಗ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೬. ತರುಕರವು ಇರದೂರು | ನರಕಭಾಜನಮಕ್ಕು |
ತರುಕರುಂಟಾದರುಣಲುಂಟು, ಜಗವೆಲ್ಲ |
ತರುಕರವೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬಡತನ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೩೭. ತುಂಬಿದಾ ಕೆರೆ ಭಾವಿ | ತುಂಬಿದಂತಿರುವದೇ |
ನಂಬಿರಲು ಬೇಡ ಲಕ್ಶ್ಮಿಯನು ಬಡತನವು |
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಬಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೮. ಶೀತದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಹೊಲ್ಲ | ಕೀತಿರುವ ವ್ರಣ ಹೊಲ್ಲ |
ಪಾತಕನ ನೆರೆಯಲಿರ ಹೊಲ್ಲ, ಬಡವ ತಾ |
ಕೂತಿರಲು ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೩೯. ಆಡಿಗಡಿಕೆಯ ಹೊಲ್ಲ | ಗೋಡೆ ಬಿರುಕಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಒಡಕಿನಾ ಮನೆಯೊಳಿರ ಹೊಲ್ಲ ಬಡವಂಗೆ |
ಸಿಡುಕು ತಾ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೦. ಆಡಿಗಟ್ಟಣವೇಕೆ | ಬೋಡಂಗೆ ಕಬ್ಬೇಕೆ |
ಕೋಡಗನ ಕೈಯ ಬಳೆಯೇಕೆ ಬಡವಂಗೆ |
ನಾಡಮಾತೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೧. ಆಡಿ ಅಳುಕಲು ಹೊಲ್ಲ | ಕೂಡಿ ತಪ್ಪಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಕಾಡುವಾ ನೆಂಟ ಬರಹೊಲ್ಲ, ಧನಹೀನ |
ನಾಡುವದೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೨. ಕಳ್ಳಿ ನಾರಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಮುಳ್ಳು ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿನೊಳು ಉಣಹೊಲ್ಲ, ಬಡವ ತಾ |
ಸುಳ್ಳಾಡ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೩. ಉದ್ದು ಮದ್ದಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ನಿದ್ದೆ ಯೋಗಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಬಿದ್ದಿರಲು ಹೊಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬಡವಂಗೆ |
ಗುದ್ದಾಟ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೪. ಸಾಲ ಬಡವಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸೋಲು ಜೂಜಿಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಬಾಲರು ಬೆನ್ನಲಿರ ಹೊಲ್ಲ ಬಡವಂಗೆ |
ಓಲಗವೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೫. ಬಡವ ಬಟ್ಟೆಯ ಹೋಗ | ಲೊಡನೆ ಸಂಗಡಿಗೇಕೆ ?
ಬಡತನವು ಎಂಬ ಹುಲಿಗೂಡಿ ಬರುವಾಗ |
ನುಡಿಸುವವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೬. ಸಾಲವನು ತರುವಾಗ | ಹಾಲು ಬೋನುಂಡಂತೆ |
ಸಾಲಿಗನು ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ
ಕುಂಡಿಗೆ ಚೇಳು ಕಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೭. ಸಾಲವನು ತರುವಾಗ | ಹಾಲು - ಹಣ್ಣುಂಬಂತೆ |
ಸಾಲಿಗನು ಬಂದು ಎಳೆದಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ |
ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೮. ನೂರು ಹಣ ಕೊಡುವನಕ | ಮೀರಿ ವಿನಯದಲಿಪ್ಪ |
ನೂರರೋಳ್ಮೂರ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲಿಗನು |
ತೂರುಣನು ಮಣ್ಣು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೪೯. ಕೊಂಬುವನು ಸಾಲವನು | ಉಂಬುವನು ಲೇಸಾಗಿ |
ಬೆಂಬಲವ ಪಿಡಿದು - ಬಂದರಾದೇಗುಲದ |
ಕಂಬದಂತಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೦. ಬೋರಾಡಿ ಸಾಲವನು | ಹಾರ್‍ಆಡಿ ಒಯ್ಯುವನು |
ಈರಾಡಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಲಿಗನು |
ಚೀರಾಡಿ ಕೊಡುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸಾಲಿಗನು ಸಾಲವನ್ನು ಎಂದು ಕೊಡುವನು?[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೫೧. ಬೆಂಡಿರದೆ ಮುಳುಗಿದರೂ | ಗುಂಡೆದ್ದು ತೇಲಿದರೂ |
ಬಂಡಿಯ ನೊಗವು ಚಿಗಿತರೂ ಸಾಲಿಗನು |
ಕೊಂಡದ್ದು ಕೊಡನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

==ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತವನ ಗತಿಯೇನು ?==

೧೧೫೨. ಇತ್ತುದನು ಈಯದನ | ಮೃತ್ಯುವೊಯ್ಯುದೆ ಬಿಡದು
ಹತ್ತಿರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತೊಲಗಿ ಹುಟ್ಟುವನವನ |
ತೊತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೩. ಕಡತಂದೆನಲ್ಲದೇ | ಹಿಡಿ ಕಳವ ಕದ್ದೆನೇ |
ತಡವಲುರೆ ಬೈದು ತೆಗೆದಾನು ಸಾಲಿಗನು |
ನಡುವೆ ಜಗಳವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೪. ಇದ್ದೂರ ಸಾಲ ಹೇ | ಗಿದ್ದರೂ ಕೊಳಬೇಡ |
ಇದ್ದುದವನು ಸೆಳೆದು ಸಾಲಕೊಟ್ಟವನೊದ್ದು |
ಗಿದ್ದು ಕೇಳುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೫. ಬೇರೂರ ಸಾಲವನು | ನೂರನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳು |
ನೂರಾರು ವರ್ಷಕವ ಬಂದ ದಾರಿಯಲಿ |
ಸಾರಿ ಹೋಗುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೬. ಗಡ್ಡವಿಲ್ಲದ ಮೋರೆ | ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಚೀಲ |
ಬಡ್ಡಿಯಾ ಸಾಲ ತೆರುವವನ ಬಾಳುವೆಯು |
ಅಡ್ಡಕ್ಕು ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೭. ಉದ್ದರಿಯ ಕೊಟ್ಟಣ್ಣ | ಹದ್ದಾದ ಹಾವಾದ |
ಎದ್ದೆದ್ದು ಬರುವ ನಾಯಾದ,
ಮೈಲಾರ ಗೊಗ್ಗಯ್ಯನಾದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೮. ನಂಬಿಗೆಯ ಉಳ್ಳನಕ | ಕೊಂಬುವದು ಸಾಲವನು |
ನಂಬಿಗೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಬೆಂದಾವಿಗೆಯ |
ಕುಂಭದಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೫೯. ಹಾಲು ಬೋನವು ಲೇಸು | ಮಾಲೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಲೇಸು |
ಸಾಲವಿಲ್ಲದವನ ಮನೆ ಲೇಸು | ಬಾಲರ
ಲೀಲೆ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೬೦. ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನೂರಿ | ಗೊಕ್ಕಲೆಂದೆನಬೇಡ |
ಬೆಕ್ಕು ಬಂದಿಲಿಯ ಹಿಡಿದಂತೆ ಊರಿಗವ |
ರಕ್ಕಸನು ತಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೧. ಹಣವಿಗೊಂದು ರವಿ | ಪ್ಪಣಕೊಂದು ಬೇಳೆಯನು |
ತ್ರಿಣಯನಾ ಮುಕುಟವಾದರಾ ಅಕ್ಕಸಾಲೆ |
ಟೊನೆಯದೇ ಬಿಡನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೨. ಕಡುಗಾಸಿ ಚಿಮ್ಮಾಡಿ | ಕುಡಿಮಗುಚಿ ಕತ್ತರಿಸಿ |
ಪುಡೆವೆಡೆಗಳೊಳಗೆ ಸಿಡಿಸಿದನು ಸಂವಳಿಸಿ |
ಪಡೆದ ಪ್ರತಿವೆರಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೩. ನೆವದೊಳೆಡೆಯಾಡಿಸುತ | ತವೆ ಸಖನ ನುಡಿಯಿಸುತ |
ಕವಿದಿರಲು ಬಗೆದೆ ಚಿನ್ನವ ಪ್ರತಿವೆರಸಿ |
ತವಕದಲಿ ತೆಗೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೪. ಬೂದಿಯೊಳು ಹುದುಗಿಸುತ | ವೇಧಿಸುತ ಮರೆಮಾಡಿ |
ಕಾದಿರ್ದ ಚಿನ್ನದೊಳು ಬೆರಸಿ ಒರೆಹಚ್ಚಿ |
ಊದುತಲಿ ಟೊಣೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೫. ತೆಗೆದತ್ತಿಳೀಯುವದು | ಮಿಗಿಲೆತ್ತರೇರಿಹುದು |
ಬಗೆಯ ರಸತುಂಬಬಹು ಸಂಚದ ತ್ರಾಸ |
ನಗೆಹಲೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೬. ಅಕ್ಕಸಾಲೆಯ ಮಗನು | ಚಿಕ್ಕನೆಂದೆನಬೇಡ |
ಚಿಕ್ಕಟವು ಮಯ ಕಡಿವಮ್ತೆ ಚಿಮ್ಮಟವ |
ನಿಕ್ಕುತಲೆ ಕಳುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೬೭. ಸಂಚಕವನೀಯದಲೆ | ಲಂಚಕರ ಹೊಗಿಸದಲೆ |
ಅಂಚಿತವನೊದರಿ ಕಳುಹಿರೆ ಅಕ್ಕಸಾಲೆ |
ವಂಚಿಸಲಿಕರಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬಡಿಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೬೮. ಅಡ್ಡಬದ್ದಿಯು ಹೊಲ್ಲ| ಗಿಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಹೆಡ್ಡರೊಡನಾಟ ಕೆರೆಹೊಲ್ಲ ಬಡಿಗ ತಾ|
ರೊಡ್ಡನಿರ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬಣಜಿಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೬೯. ಹಣತೆ ಭತ್ತವು ಅಲ್ಲ | ಅಣಬೆ ಸತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲ |
ಕಣಕದಾ ಕಲ್ಲು ಮಣಿಯಲ್ಲ ಬಣಜಿಗನು |
ಗುಣವಂತನಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೭೦. ಎಳ್ಳು ಗಾಣಿಗಬಲ್ಲ | ಸುಳ್ಳು ಶಿಂಪಿಗ ಬಲ್ಲ |
ಕಳ್ಳರನು ಬಲ್ಲ ತಳವಾರ ಬಣಜಿಗನು |
ಎಲ್ಲವನು ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜಾಲಗಾರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೧. ಸಾಲಿಗನಲಿ ಮೇಣಕ್ಕ | ಸಾಲೆಯಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು |
ಜಾಲಗಾರನ ದಯೆ ಧರ್ಮ ಮುನ್ನಾವ |
ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಪಂಚಾಳ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೨.ಪಮಚಾಳಯ್ವರುಂ | ವಂಚನೆಗೆ ಗುರುಗಳೇ |
ಕಿಂಚಿತ್ತು ನಂಬಿ ಕೆಡಬೇಡ , ತಿಗುಣಿಯಾ
ಮಂಚದಂತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೭೩. ಕಳ್ಳನೂ ಒಳ್ಳಿದನು | ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯೊಳಿಹರು |
ಕಳ್ಳನೊಂದೆಡೆಗೆ ಉಪಕಾರಿ, ಪಂಚಾಳ |
ನೆಲ್ಲರಲಿ ಕಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹಣಗಾರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೪. ಮಠಪತಿಗೆ ಕೊರಗಿಲ್ಲ | ಕಟುಕಂಗೆ ಮರುಗಿಲ್ಲ |
ಪಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ಹಟಗಾರ |
ಕಟಿಲನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹೇಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೫. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂಜಿವಾ | ಗಂಡನನು ಏನೆಂಬೆ |
ಹಿಂಡು ಕೋಳಿಗಳು ಮುರಿತಿಂಬ ನರಿ, ನಾಯ |
ಕಂಡೋಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಗಾಜುಗಾರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೬. ಉಣ್ಣದಲೆ ಉರಿಯುವರು | ಮಣ್ಣಿನಲಿ ಮೆರೆಯುವರು |
ಗಾಜೊಂದು ಲೋಹದೊಳಗಲ್ಲ ಅಂಬಲಿಯು |
ಭೋಜನದೊಳಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೭೭. ಅಜನನೊಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲ | ಹೂಜೆ ಭಾಂಡಿಯೊಳಲ್ಲ |
ಗಾಜೊಂದು ಲೋಹದೊಳಗಲ್ಲ ಅಂಬಲಿಯು |
ಭೋಜನದೊಳಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಗಾಣಿಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೭೮. ಗಾಣಿಗನ ಒಡನಾಟ | ಕೋಣನಾ ಬೇಸಾಯ |
ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಕುತ್ತ-ಸಮರ, ಕ್ಷಾಮಗಳಿಂದ |
ಪ್ರಾಣವೇಗಾಸಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೭೯. ಗಾಣಿಗನು ಈಶ್ವರನ | ಕಾಣನೆಂಬುದು ಸಹಜ |
ಏಣಾಂಕಧರನು ಧರೆಗಿಳಿಯಲವನಿಂದ |
ಗಾಣವಾಡಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜಾಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೮೦. ಬೇಡಂಗೆ ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ | ಬೋಡಂಗೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ |
ಕೂಡಿಲ್ಲದಂಗೆ ಸುತರಿಲ್ಲ ಜಾಡತಾ |
ಮೂಢಾತ್ಮನಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೮೧. ಅಗ್ಗ ಬಡವಗೆ ಲೇಸು | ಬುಗ್ಗೆಯಗಸಗೆ ಲೇಸು |
ತಗ್ಗಿನಾ ಗದ್ದೆ ಉಳಲೇಸು ಜೇಡಂಗೆ |
ಮಗ್ಗ ಲೇಸೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬೇಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೮೨. ಬೇಡಗಡವಿಯ ಚಿಂತೆ | ಆಡಿಂಗೆ ಮಳೆ ಚಿಂತೆ |
ನೋಡುವಾ ಚಿಂತೆ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹೆಳವಂಗೆ |
ದ್ದಾಡುವ ಚಿಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೮೩. ಆಡಿ ಮರಗಲು ಹೊಲ್ಲ | ಕೂಡಿ ಕಾದಲು ಹೊಲ್ಲ |
ಬೇಡನಾ ನಂಟು ತರವಲ್ಲ ಅವನ ಕುರಿ |
ತಾಡುವದೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೮೪. ಬೇಡನೊಳ್ಳಿದನೆಂದು | ಆಡದಿರು ಸಭೆಯೊಳಗೆ |
ಬೇಡಬೇಡಿದನು ಕೊಡದಿರಲು ಬಯ್ಗಿಂಗೆ |
ಗೋಡೆಯನು ಒಡೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೮೫. ಬೇಡನಾ ಕೆಳೆಯಿಂದ | ಕೇಡು ತಪ್ಪಬಹುದೇ |
ನೋಡಿ ನಂಬಿದರೆ ಕಡೆಗವನು ಕೇಡನ್ನು |
ಮಾಡದಲೆ ಬಿಡನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೮೬. ಗಾಡವಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ಲು | ಕೋಡಿಯಿಲ್ಲದ ಕೆರೆಯು |
ಬೇಡಂಗೆ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ |
ಕೇಡು ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬೆಸ್ತ (ಮೀನಬಲೆಗಾರ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೮೭. ಕಿರಿಮೀನು ಹಿರಿಮೀನು | ಕೊರೆ ತರೆದು ತಿಂಬಾತ
ಗಿರುವವನು ಒಬ್ಬ ಮಗಸಾಯ ನೋವಿನಾ |
ತೆರನ ತಾನರಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕಟಕ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೮೮. ಕೋಳಿಗಳ ಹಂದಿಗಳ | ಮೇಳದಲಿ ತಾ ಸಾಕಿ |
ಏಳುತಲೆ ಕರೆದು ಬಡಿತಿಂದ ಪಾಪಿಗಳ |
ಬಾಳೆಲ್ಲ ನರಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಡೊಂಬ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೮೯. ಕತ್ತೆಂಗ ಕೋಡಿಲ್ಲ | ತೊತ್ತಿಗಂ ಗುಣವಿಲ್ಲ |
ಹತ್ತಿಯಾ ಹೊಲಕ ಗಿಳಿಯಿಲ್ಲ ಡೊಂಬನಿಗೆ |
ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸುಂಕಿಗ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೯೦. ಸುಂಕದ ಅಣ್ಣಗಳಾ | ಬಿಂಕವನು ಏನೆಂಬೆ |
ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಸಟಿಯ ನೆರೆಮಾಡಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಂಕ
ಮುರಿದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೧. ಸೀತೆಯಿಂ ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲ | ಸೂತನಿಂದಾಳಿಲ್ಲ |
ಮಾತಿನಲಿ ಸೋತಗಿದಿರಿಲ್ಲ ಶೂದ್ರಂಗೆ |
ಭೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೨. ಗಡಿಯ ನಾಡಿನ ಸುಂಕ | ತಡೆಯಲಂಬಿಗೆ ಕೂಲಿ |
ಮುಡಿಯಂಬಂತೆ, ಒಳಲಂಚ, ಇವು ನಾಲ್ಕು |
ಅಡಿಯಿಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕೊಂಡೆಯ (ಚಾಡಿಕೋರ, ಗೂಢಚಾರಿ )[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೯೩. ಭಂಡಿಯಾ ನಡೆಚಂದ | ಮಿಂಡಿಯಾ ನುಡಿ ಚಂದ |
ಕೊಂಡಿಯನು ಚಂದ ಅರಸಿಂಗೆ ಜಾರೆಗಂ |
ಮಿಂಡನೇ ಚಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೪. ಭಂಡಿಯಚ್ಚಿಗೆ ಭಾರ | ಮಿಂಡೆ ಮುದುಕಗೆ ಭಾರ |
ಗುಂಡುಗಳು ಭಾರ ಭೈತ್ರಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಕೊಂಡೆಯನೆ ಭಾರ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೫. ಜೋಳವಾಳಿಯು ಹೊಲ್ಲ ಕೀಳಿನೊಳ ಇರಹೊಲ್ಲ |
ಹೇಳದೌತನಕ್ಕೆ ಬರಹೊಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಯನ |
ಗಾಳಿಯೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೬. ನೆಗ್ಗಿ ಲಾನೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸಿಗ್ಗು ಸೂಳೆಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಸುಗ್ಗಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮಳೆಹೊಲ್ಲ , ಕೊಂಡೆಯನ |
ಕಿಗ್ಗಳವೆ ಹೊಲ್ಲ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೧೯೭. ತೊತ್ತಿನಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ | ಕತ್ತೆಗಂ ಕೋಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತಲಿದ್ದವಗೆ
ಭಯವಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೆಯರೊಳು |
ತ್ತಮರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕುಂಟಲಗಿತ್ತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೯೮. ಹನುಮಂತನಿಂ ಲಂಕೆ | ಫಲ್ಗುಣನಿಂದ ಜಾಂಡವನ |
ತ್ರಿನಯನಿಂ ತ್ರಿಪುರ ಕೆಟ್ಟಂತೆ ಜಗವು ಕುಂ |
ಟಿಣಿಯಿಂದ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬಡವ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೧೯೯. ಬಡವನೊಂದೊಳು ನುಡಿಯ ನುಡಿದಿಹರೆ ನಿಲ್ಲದದು |
ಕೊಡೆಯನೆಳಲಾತ ನುಡಿದಿಹರೆ ನಾಯಕನ |
ನುಡಿಯಂಬರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೦. ಹುಣಿಸೆಯಿಂ ನೊರೆಹಾಲು | ಗಣಿಕೆಯಿಂ ಹಿರೆಯತನ
ಮೇಣಿಸಿನಿಂ ಕದಳೆ ಕೆಡುವಂತೆ ಬಡವ ತಾ |
ಸೆಣಸಿನಿಂ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೧. ಸಾಲ ಬಡವಂಗೆ ಹೊಲ್ಲ | ನಾಲಗೆಗೆ ಹುಸಿ ಹೊಲ್ಲ |
ಹಾಲಿನಾ ಕೊಡಕೆ ಹುಳಿಹೊಲ್ಲ ಕಾಲಿಗಂ |
ಕೋಲಿ ಹೊಲ್ಲೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೨೦೨. ಮುರಿದ ಹೊಂಬೆಸೆಯವಡೆ | ಕಿರಿದೊಂದು ರಜ ಬೇಕು |
ಮುರಿದ ಕಾರ್ಯವನು ಬೆಸೆಯುವಡೆ ಮತ್ತೊಂದ |
ನರಿಯದವರು ಬೇಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೩. ಅರಿತವರ ಮುಂದೆ ತ | ನ್ನರಿವನ್ನು ಮೆರೆಯುವದು |
ಅರಿಯದನ ಮುಂದೆ ಮೆರೆದರಾ ಹೊನ್ನೆಂಬ |
ತೊರೆಯ ಲೆಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೪. ಜ್ಞಾನಿಯಜ್ಞಾನೆಂದು | ಹೀನ ಜರಿದರೇನು |
ಶ್ವಾನ ತಾ ಬೊಗಳುತಿರಲಾನೆಯದನೊಂದು |
ಗಾನವೆಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೫. ಸಪ್ಪನ್ನ ಉಣಹೊಲ್ಲ | ಮುಪ್ಪು ಬಡವಗೆ ಹೊಲ್ಲ |
ತಪ್ಪಿನಲಿಸಿಲುಕಿ ಇರಹೊಲ್ಲ, ಜಾರೆಯನು
ಅಪ್ಪುವದೆ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೬. ಕೋಡಗನ ಒಡನಾಟ | ಕೇಡಕ್ಕು ಸಂಸಾರ |
ಕಾದಾಡಿ ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕವ ಕಲ್ಲೆಂದು |
ಈಡಾಡಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೭. ಬಗೆಬಗೆಯ ಭೋಗವಿರೆ | ನಗುತಿಹರು ಸತಿ ಸುತರು |
ನಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗೆಯು ಬರಲವರು, ಅಡವಿಯಲಿ |
ಒಗೆದು ಬರುತಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೮. ಕಟ್ಟಾಳು ತಾನಾಗಿ | ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ನೆರವೇಕೆ ?
ಸೆಟ್ಟಿಗಂ ತೊದಲು ನುಡಿಯೇಕೆ ? ಬಲ್ಲಿದಗೆ \
ನಿಷ್ಠುರವದೇಕೆ ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೦೯. ಸುಟ್ಟೊಲೆಯು ಬಿಡದೆ ತಾ | ನಟ್ಟ ಮೇಲುರಿದಂತೆ |
ಕೊಟ್ಟಮೇಲುರಿವ ನಳಿಯನೆಂಬೀ ಮಾತು |
ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೦. ಅತಿಯಾಶೆ ಮಾಡುವನು | ಗತಿಗೇಡಿಯಾಗುವನು
ಅತಿಯಾಶೆಯಿಂದ ಮತಿ ಕೆಡಗು ರತಿಯಿಂದ |
ಸತಿ-ಸುತರು ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೧. ಅತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು | ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಡಗಿಹುದು |
ತೊತ್ತದನು ಮಾಡಿದಾಕ್ಷಣದಿ ಸುತ್ತಲುಂ |
ಗೊತ್ತಿಹುದು ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೨. ಅರಿಯೆನೆಂಬುವದೊಂದು | ಅರಸು ಕೆಲಸವು ಕಾಣೋ |
ಅರಿದೆನೆಂದಿಹನು ದೊರೆಗಳಾ ಆಳೆಂದು |
ಮರೆಯಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೩. ಅಲ್ಲಪ್ಪನೂರಲ್ಲಿ | ಬಲ್ಲಪ್ಪನಲ್ಲಪ್ಪ |
ಬಲ್ಲಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ |
ಬಲ್ಲಪ್ಪನಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೪. ವ್ಯಸನ ದೇಹ | ಮಸಣವನು ಕಾಣುವದು |
ವ್ಯಸನವನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಸನಾಗಿ ದುಡಿದರೆ |
ಅಶನ - ವಸನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೫. ಎಲ್ಲವರು ಬಯ್ದರೂ | ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡೊಗೆದರೂ |
ಅಲ್ಲದಾ ಮಾತು ನುಡಿದರೂ ಶಿವನಲ್ಲಿ |
ತಲ್ಲಣಿಸು ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೬. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ | ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲಿದರು ಇದ್ದು ಬಲವಿಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯ |
ವೆಲ್ಲವರಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೭. ಉರಗನಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ | ಇರುತಿಪ್ಪ ಕಪ್ಪೆ ತಾ |
ನೆರಗುವಾ ನೊಣಕೆ, ಹರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರ |
ದಿರವು ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೮. ಮುಟ್ಟಿದೆಡರಿಗೆ ಅಭಯ | ಕೊಟ್ಟಾತ ದಾತಾರ |
ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನು ತಿದ್ದಿದರೆ ಅವನೊಂದು |
ನೆಟ್ಟನೆಯ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೧೯. ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಯೋಗವನು | ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ಮತಿಯ |
ಬಿದ್ದ ಅಡಿವಿಯಾ ಕಿಚ್ಚನಂ, ಮುಳ್ಳು ಮೊಳೆ |
ತಿದ್ದುವವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೦. ಆಡದಲೆ ಮಾಡುವನು | ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮನು |
ಆಡಿ ಮಾಡುವನು ಮಧ್ಯಮನು | ಅಧಮ ತಾ |
ನಾಡಿ ಮಾಡದವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಚತುರೋಕ್ತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೨೨೧. ಆಶೆಯಿಲ್ಲನ ದೋಸೆ | ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲದ ಮೋರೆ |
ಬಾಸಿಂಗ ಹರಿದ ಮದುವೆಯು ಇವು ಮೂರೂ
ಹೇಸಿ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೨. ನಟ್ಟಡವಿಯಾ ಮಳೆಯು | ದುಷ್ಟರಾ ಗೆಳೆತನವು |
ಕಪ್ಪೆಯಾದವಳ ತಲೆಬೇನೆ ಇವು ಮೂರು
ಕೆಟ್ಟರೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೩. ಪುಷ್ಪ ವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ | ಅಶ್ವವಿಲ್ಲದ ಅರಸು |
ಒಪ್ಪಲೊಲ್ಲವಳ ನಗೆನುಡಿಯು ಇವು ಮೂರು |
ಚಪ್ಪೆ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೪. ಅಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ಭಂಡಿ | ಮೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದ ದೊರೆಯು |
ರಚ್ಚೆಯಲಿ ಇಹನ ಕಿವಿಮಾತು ಎಂದಿಗೂ |
ನೆಚ್ಚಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೫. ಒಕ್ಕಲಿಲ್ಲದ ಊರು | ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆಯು |
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದವನ ಬೇಹಾರ ಇವು ಮೂರು |
ದು:ಖ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೬. ಒಕ್ಕಲಿಕ ನೋದಲ್ಲ | ಬೆಕ್ಕು ಹೆಬ್ಬುಲಿಯಲ್ಲ |
ಎಕ್ಕಿಯಾ ಗಿಡವು ಬನವೆಲ್ಲ ಇವು ಮೂರು |
ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೭. ಕತ್ತೆಯೇರಲು ಹೊಲ್ಲ | ತೊತ್ತು ಸಂಗವು ಹೊಲ್ಲ |
ಬತ್ತಲೆಯ ಜಲವ ಹೊಗಹೊಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ |
ಅತ್ಯಂತ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೮. ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೂಟ ಕ | ಣ್ಣೊಪ್ಪವಿಲ್ಲದ ನಾರಿ |
ತೊಪ್ಪಲಾ ನೀರ ಕೊನೆಗಬ್ಬು
ಇವು ನಾಲ್ಕು ಸಪ್ಪೆ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೨೯. ಸುಂಲಿಗನು, ಹುಲಿ, ಹಾವು | ಬಿಂಕದಾ ಬೆಲೆವೆಣ್ಣು |
ಕಂಕಿಯೂ ಸುಂಕ - ನಸುಗುನ್ನಿ ಇವು ಏಳು |
ಸೊಂಕಿದರೆ ಬಿಡವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೦. ಬೆಂಕಿಯಲಿ ದಯೆಯಿಲ್ಲ | ಮಂಕನಲಿ ಮತಿಯಿಲ್ಲ |
ಶಂಖಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಿ |
ಸುಂಕದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೨. ಮಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ಲ | ಹಗೆಯವರಗೆಣೆ ಹೊಲ್ಲ |
ಜಗಳಾಡುವಳ ನೆರೆ ಹೊಲ್ಲ ಮೂಗಿಂಗೆ |
ನೆಗಡಿಯೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೩. ಹಾಸು ಇಲ್ಲದ ನಿದ್ರೆ | ಪೂಸು ಇಲ್ಲದ ಮೀಹ |
ಭಾಷೆಯರಿಯದಳ ಗೆಳೆತನವು ಮೋಟಕ್ಕೆ |
ಬೀಸಿ ಕರದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೪. ಅಬ್ಬೆಗರೆಷಣವೇಕೆ ? ಕಬ್ಬೇಕೆ ಬೋಡಂಗೆ |
ನಿಬ್ಬಣವು ಏಕೆ ಕುರುಡಂಗೆ ವನದೊಳಗೆ |
ಹೆಬ್ಬುಲಿದೇಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೫. ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ಗಿಡವು | ಒಪ್ಪುತ್ತಲಿರುತಿರಲು |
ತಪ್ಪಿಲ್ಲವೆಂದು ಅದನೇರಿ ಮಗನುರ್ಲ |
ಗೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೬. ವೀರತನ ವಿತರಣವ | ಸಾಗದ ಚಪಲತೆಯು |
ಚಾರುತರ ರೂಪ, ಚದುರತನವೆಲ್ಲರಿಗೆ |
ಹೋರಿದರೆ ಬಹುವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೭. ಸೊಡರು ಸುಲಿಗೆಯ ಆಳು | ಪಡೆದುಂಬೆ ಸೂಳೆಯೂ |
ತುಡುಗುಣಿಯ | ನಾಯಿ, ಅಳಿಯನೂ, ಅರಸಾಳು |
ಬಡತನವನರಿಯರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೮. ಬಂಧನದಲಿರುವನು |
ಹಂದಿಯಂತಿಹನು ಬಂಧವಿಲ್ಲದವನು ಬಡವನು ದೇಶಿಗನು |
ಎಂದಳಿದರೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೩೯. ಕರೆಯದಲೆ ಬರುವವನ |
ಬರೆಯದಲೆ ಓದುವ ಬರಗಾಲಿನಿಂದ ನಡೆವವನ | ಕರೆತಂದು |
ಕೆರೆದಿ ಹೊಡೆಯೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೦. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ | ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರುವು |
ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದ ನೋಡದಾ ತಾಯಿಯೂ |
ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೧. ಕರಿಗೆ ಕೇಸರಿ ವೈರಿ | ದುರಿತಕ್ಕೆ ಹರ ವೈರಿ |
ಉರವಣಿಸಿ ಬರುವ ಸಂಸಾರದ ದುಃಖಕ್ಕೆ |
ಪರಿಣಾಮ ವೈರಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೨. ಆಳು, ಸೂಳೆಯು, ನಾಯಿ | ಕೋಳಿ, ಜೋಯಿಸ, ವೈದ್ಯ |
ಗೂಳಿಯು, ತಗರು ಪ್ರತಿರೂಪ ಕಂಡಲ್ಲಿ |
ಕಾಳಗವು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೩. ನಲ್ಲ ಒಲ್ಲಿಯನೊಲ್ಲ | ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೋನೋಲ್ಲ |
ಅಲ್ಲವನು ಒಲ್ಲ | ಮೊಸರೊಲ್ಲ ಯಾಕೊಲ್ಲ |
ಇಲ್ಲದಕೆ ಒಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಅನುಪಮ ಪದಾರ್ಥಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೨೪೪. ಮೇರುವಿಂಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ | ಧಾರುಣಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ |
ತಾರಕೆನಿಗಿಂತ ಹಿತರಿಲ್ಲ, ದೈವತಾ |
ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೫. ಪರಮಾತ್ಮಗೆಣೆಯಿಲ್ಲಂ | ಬರಕನಿಚ್ಚಣಿಕಿಲ್ಲ |
ಹೊರಗಾದ ಮೇಲೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮೃತ್ಯದೊ |
ಳಿರುವವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೬. ಲಿಂಗದಿಂ ಘನವಿಲ್ಲ | ಗಂಗೆಯಿಂ ಶುಚಿಯಿಲ್ಲ |
ಕಂಗಳಿಂದಧಿಕ ಹಿತರಿಲ್ಲ ಭಕ್ತ ತಾ |
ಜಂಗಮನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೭. ರಾಮನಾಮವೆ ನಾಮ | ಸೋಮ ಶಂಕರ ಗುರುವು
ಆ ಮಹಾರುದ್ರ ಅಧಿದೈವ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಭೀಮನೇ ಭಕ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೮. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ | ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ |
ಹೆತ್ತಮ್ಮನಿಂದ ಹಿತರಿಲ್ಲ ನರರೊಳಗೆ |
ನಿತ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೪೯. ರಾತ್ರಿಯೊಳು ಶಿವರಾತ್ರಿ | ಜಾತ್ರೆಯೊಳು ಶ್ರ್‍ಈಶೈಲ |
ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗಧಿಕ ಶ್ರೀಕಾಶಿ ಶಿವತತ್ವ |
ಸ್ತೋತ್ರದೊಳಗಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಅನುಭವೋಕ್ತಿಗಳು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೨೫೦. ಏರುವಾ ಕುದುರೆಯನು | ಹೇರುವಾ ಎತ್ತನ್ನು |
ಬೇರೂರಲಿದ್ದ ಸತಿಯನ್ನು ಬೇರೋಬ್ಬ |
ಸೇರದೇ ಬಿಡರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೧. ಹಲ್ಲಮೇಲಿನ ಕೆಂಪು | ಕಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಹಾಂಸೆ |
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅರಳತನಿಗಂಪು ಹೊಸಮೋಹ |
ನಿಲ್ಲವು ಕಾಣಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೨. ದಿನಪತಿಗೆ ಎಣೆಯಿಲ್ಲ | ಧನಪತಿ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ |
ಅನುಭವಿಗೆ ಬೇರೆ ಮತವಿಲ್ಲ ಅರಿದಂಗೆ |
ಮುನಿವವರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೩. ಕಾಯಕವು ಉಳ್ಳವಕ | ನಾಯಕನು ಎನಿಸಿಪ್ಪ |
ಕಾಯಕವು ತೀರ್ದ ಮರುದಿನವೆ, ಸುಡುಗಾಡ |
ನಾಯಕನು ಎನಿಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೪. ಸತ್ತವರಿಗತ್ತು ಬೇ | ಸತ್ತರವರುಳಿವರೇ |
ಹತ್ತೆಂಟು ಕಾಲ ತಡನಕ್ಕು ಬಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ |
ರತ್ತಲೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೫. ಕೂಡಿ ತಪ್ಪಲು ಬೇಡ | ಓಡಿ ಸಿಕ್ಕಲು ಬೇಡ |
ಆಡಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇರಬೇಡ ದುರುಳರು |
ಕೂಡಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೬. ಹಂಗಿನರಮನೆಗಿಂತ | ಇಂಗಡದ ಗುಡಿ ಲೇಸು |
ಭಂಗಬಟ್ಟುಂಬ ಬಿಸಿಯನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ |
ತಂಗುಳವೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೭. ಜಾರಿ ನೆರೆ ಸೇರುವಗೆ | ತೂರರೊಳು ಹೋರುವಗೆ |
ಊರಿರುಳ ನಾರಿ ಕಳುವಂಗೆ ತಿಳಿಯದಲೆ |
ಮಾರಿ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೮. ಹಾಲು ಇಲ್ಲದ ಊಟ | ಬಾಲೆಯರ ಬರಿ ನೋಟ |
ಕಾಲಿಲ್ಲದವನ ಹರಿದಾಟ ಕಂಗಳನ |
ಕೋಲು ಕಳೆದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೫೯. ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು | ಆಳುವನು ಅರಸಾಗಿ |
ಆಳಾಗಿ ಬಾಳಲರೆಯದವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ |
ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೦. ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಂತ | ಇಬ್ಬರಲಿ ಏಕಾಂತ |
ಇಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬನರಿದು ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂ |
ಹಬಿ ಲೋಕಾಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೧. ಅಕ್ಕಿಯಿಂ ತೆಂಗು ಜಾ | ನಕಿಯಿಂದ ಲಂಕೆಯೂ |
ಮೆಕ್ಕಿಯಿಂ ಕಣಕ ಕೆಡುವಂತೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ |
ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೨. ಇಬ್ಬರೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು | ಒಬ್ಬರರಿಹದೆ ಹೊತ್ತಿ |
ಹಬ್ಬುತ್ತಲಿಬ್ಬರೊಳಬ್ಬ ಬೆಂದರಿ |
ನ್ನೊಬ್ಬಗದು ಹಬ್ಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೩. ಗಾಳಿಯಿಂ ಮರನುರಳಿ | ಹುಲ್ಲೆಲೆಯು ಉಳಿವಂತೆ |
ಮೇಳಗಳ ಬಲದಿ ಉರಿಯುವಾ ಖಳನಳಿದು \
ಕೀಳಿ ಬಾಳುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೪. ಗವುಡನೊಳು ಹಗೆತನವು | ಕಿವುಡನೊಳು ಏಕಾಂತ |
ಪ್ರವುಢನೊಳೂ ಮೂಡನುಪದೇಶ, ಹಸುವಿಗೆ |
ತವುಡನಿಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೫. ಬೇಗೆಯೊಳು ಹೋಗದಿರು | ಮೂಕರೊಳು ನುಡಿಯದಿರು |
ಆಗದರ ನಂಬಿ ಕೆಡದೆ ಇರು ನಡುವಿರಳು |
ಹೋಗದಿರು ಪಯಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೬. ಮೆಚ್ಚದಿರು ಪರಸತಿಯ | ರಚ್ಚೆಯೊಳು ಬೆರೆಯದಿರು |
ನಿಚ್ಚ ನೆರೆಯೊಳಗೆ ಕಾದದಿರು, ಒಬ್ಬರಾ |
ಇಚ್ಚೆಯಲಿರದಿರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೭. ಮನ ಭಂಗವಾದಂದು | ಘನನಿದ್ರೆ ಹೋದಂದು |
ವನಿತೆಯರು ಸುತರು ಜರಿದಂದು ಮರಣವೇ |
ತನಗೆ ಬಂತೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೮. ತಾಗುವಾ ಮುನ್ನವೇ ಬಾಗುವಾ ತಲೆ ಲೇಸು |
ತಾಗಿ ತಲೆಯೊಡೆದು ಕೆಲಸವಾದ ಬಳಿಕದರ |
ಭೋಗವೇನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೬೯. ತಾಗಿ ಬಾಗುವದರಿಂ | ತಾಗದಿಹುದು ಲೇಸು |
ತಾಗಿ ಮೂಗೊಡದು ಬುಗುಟಿದ್ದು ಬಾಗುವದು |
ಹೇಗನಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೦. ಸಾವ ಸಂಕಟ ಹೊಲ್ಲ | ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಹೊಲ್ಲ |
ನಾವಿಗನ ಕೂಡ ಹಗೆ ಹೊಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರ |
ಕಾವುದೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೧. ಬರೆವ ಕರಣೀಕನೊಡನೆ | ಹಿರಿದು ಜಗಳವು ಬೇಡ |
ಗರಗಸದ ಒಡನೆ ಮರನಾಡಿ ತನ್ನತಾ |
ನಿರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೨. ಇತ್ತುದನು ಈಯದಗೆ | ಮೃತ್ಯು ಒಲಿಯದೆ ಬಿಡಳು |
ಹತ್ತಿರ್ದಲಕ್ಶ್ಮಿತೊಲಗಲ್ಕೆ ಮುಂದವನ |
ತೊತ್ತಾಗೆ ಬರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೩. ಸಿರಿಯ ಸಂಸಾರವು | ಸ್ಥಿರವೆಂದು ನಂಬದಿರು |
ಹಿರಿದೊಂದು ಸಂತೆ ನೆರೆದೊಂದು ಜಾವಕ್ಕೆ |
ಹರಿದು ಹೋದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೪. ನೀರ ಬೊಬ್ಬಳಿನೆಚ್ಚಿ | ಸಾರಿ ಕೆಡದಿರು ಮರುಳೆ |
ಸಾರುಗುಣಿಯಾಗು ನಿಜವ ತಿಳಿ ಸರುವರೊಳು |
ಕಾರುಣಿಕನಾಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೫. ಗಂಧವನು ಇಟ್ಟಮೆ ಲಂದದಲಿ ಇರಬೇಕು |
ನಿಂದೆ ಕುಂದುಗಳ ಸುಟ್ಟವನು ಧರಣಿಯಲಿ |
ಇಂದುಧರನೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೬. ಅಟ್ಟಿಕ್ಕುವಾಕೆಯೊಳು | ಬೆಟ್ಟಿತ್ತು ಹಗೆ ಬೇಡ |
ಸಟ್ಟುಗದೆ ಗೋಣ ಮುರಿಯುವಳೂ ಅಲಗಿಲ್ಲ |
ದಿಟ್ಟಯಾಳವಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೭. ಉಂಡುಂಡು ಕಡೆಕಡೆದು | ಖಂಡೆಯನು ಮಸೆ ಮಸೆದು
ಕಂಡವರ ಕಾಲ ಕೆದರುವಾ ದುರುಳರನು |
ಗುಂಡಿಲಿಕ್ಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೮. ಓಲಯಿಸುತಿರುವವನು | ಮೇಲೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು |
ಸೋಲದಾ ಬುದ್ಧಿಯಿರುವವಲಿ ಭಾಗ್ಯದಾ |
ಕೀಲು ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೭೯. ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತು | ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ |
ಹಿಡಿದಿರ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವಾ |
ಹೆಡೆನಾಗನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೦. ಕರುವ ಕಾವಾಬುದ್ಧಿ | ಗುರುಳಿಗೆ ಇರದಿರಲು |
ಧರಣಿಯಲಿ ಜನರು ಉಳಿವರೇ ? ಇವರೂರ |
ನರಿಗಳೆಂದರಿಗು ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೧. ಊರೆಲ್ಲ ನೆಂಟರು | ಕೇರಿಯೆಲ್ಲವು ಬಳಗ |
ಧರಣಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಲದೈವವಾಗಿನ್ನು |
ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಲಿ ? ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

(ಗಣಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೨೮೨. ರಂಧ್ರ - ಗತಿ - ಆದಿತ್ಯ | ನೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥಿಸುತ |
ಅಂದಿನಾ ತಿಥಿಯನೊಡಗೂಡೆ ನಕ್ಷತ್ರ |
ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೩. ಗತವಾದ ಮಾಸವನು | ಗತಿಯಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಿಸುತ |
ಪ್ರತಿಪದದ ತಿಥಿಯನೊಡಗೂಡೆ ಕರಣ ತಾ |
ನತಿಶಯದಿ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೪. ಆದಿಯಾ ಮಾಸವನು | ವೇದದಿಂದಲಿ ಗುಣಿಸಿ |
ಆ ದಿನದ ತಿಥಿಯನೊಡಿಸಲು ಯೋಗ |
ವಾದಿನದ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೫. ಸಂದಿರ್ದ ಮಾಸವನು | ಕುಂದದಿಮ್ಮಡಿ ಮಾಡಿ |
ಅಂದಿನಾ ತಿಥಿಯ ನೊಡಗೂಡಲಾ ತಾರೆ |
ಮುಂದೆ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೬. ನಂದೆಯನು ಭದ್ರೆಯನು | ಒಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಿಸಲು |
ಅಂದಿನ ತಿಥಿಯ ಸಮನಾಗೆ ಗ್ರಹಣ ತಾ |
ಮುಂದೆ ಬಂದಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೭. ಅಡಿಯನಿಮ್ಮಡಿ ಮಾಡಿ |
ಒಡಕೂಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ತಡೆಯದಿನ್ನೂರು ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಸಲು |
ನಡೆವ ಗಳಿಗಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೮. ಪಂಚತಾರೆಯ ಮೃಗದ | ಲಾಂಛನವು ಸಹ ತಾರೆ |
ಕಂಚಿಯಿಂದಿತ್ತ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ಭತ್ತವನು |
ಸಂಚಮಡಗುವದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೮೯. ಆಗಿಯ ಹುಣ್ಣಿವೆ ಹೋದ | ಮಿಗೆ ಮೂರ ದಿವಸಕ್ಕೆ |
ಮೃಗಧರನ ಕೂಡೆ ಮೃಗವಿರಲು ಮಳೆಗಾಲ |
ಜಗದಣಿಯಲಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೦. ಮೀನಕ್ಕೆ ಶನಿ ಬರಲು | ಶಾನೆ ಕಾಳಗವಕ್ಕು |
ಬೇನೆ ಬಂಧಾನಗಳು ತಾವಕ್ಕು ಬರನಕ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಹಾನಿಯೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೧. ಚಂದ್ರ ಮಾರ್ತಾಂಡರನು | ಸಂಧಿಸಿಯೇ ಪರಿವೇಷ |
ಕುಂದದಲೆ ನಿಚ್ಚ ಬರುತ್ತಿರಲು ಜಗವೆಲ್ಲ |
ಕುಂದಿದಂತಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ |\

೧೨೯೨. ವಾಯು-ವಾಯುವ ಕೂಡೆ | ವಹಿಲದಿಂ ಮಳೆಯಕ್ಕು |
ವಾಯು - ನೈಋತ್ಯನೊಡಗೂಡೆ ಮಳೆ ತಾನು |
ವಾಯುವೆ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೩. ಹೊತ್ತಾರೆ ನೆರೆಯುವದು | ಹೊತ್ತೇರಿ ಹರಿಯುವದು |
ಕತ್ತಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ |
ವೆತ್ತಣದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೪. ಅಳಿವಣ್ಣದಾಕಾಶ | ಗಿಳಿವಣ್ಣದಾ ಮುಗಿಲು |
ಅಳಿದಳಿದುಮರ್ಕ ನುದಯಿಲು ಮಳೆಯು ತಾ |
ಘಳಿಲನೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೫. ಅಡರಿ ಮೂಡಲು ಮಿಂಚು | ಪಣುವಣ್ಗೆ ಧನುವೇಳೆ |
ಬಡಗಣದ ಗಾಳಿ ಕಡುಬೀಸೆ ಮಳೆಯು ತಾ |
ತಡೆಯದಲೆ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೬. ಕುರಿಯನೇರಲು ಗುರುವು | ಧರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಳೆಯಕ್ಕು |
ಪರಿಪರಿಯ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳೆಗೆ |
ಕರೆಯಲ್ಹಯನಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೭. ವೃಷಭನೇರಲು ಗುರುವು | ವಸುಧೆಯೊಳು ಮಳೆಯಕ್ಕು |
ಪಶುಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಯವಕ್ಕು ಜನರೆಲ್ಲ |
ಮಿಸುಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೮. ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು | ಮಥನಲೋಕದೊಳಕ್ಕು |
ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ರುಜವಕ್ಕು ನರಪಶು |
ಹಿತವಾಗಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೨೯೯. ಏಡಿಯೇರಲು ಗುರುವು | ನೋಡೆ ಕಡೆ ಮಳೆಯಕ್ಕು |
ನಾಡೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳು |
ಈಡೇರಲಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೦. ಸಿಂಗಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು |
ಸಂಗರವು ಘನವಕ್ಕು ಅಂಗನೆಯರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಪಿರಿದಕ್ಕು ಕಡೆ ಮಳೆ |
ಹಿಂಗಾರಿಯಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೧. ಕನ್ಯೆಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು | ಚನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯಕ್ಕು |
ಚನ್ನಾಗಿ ಪಶುವು ಕರೆಯಕ್ಕು ಮಂಡನದ |
ಕನ್ಯೆಯರು ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೨. ತುಲವನೇರಲು ಗುರುವು | ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಳೆಯಕ್ಕು
ಫಲವು ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ |
ನಿಲಕಾಲಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೩. ಚೇಳನೇರಲು ಗುರುವು | ಕಾಳಗವು ಪಿರಿದಕ್ಕು |
ಗಾಳಿಯಿಂ ವೇಳೆಯು ಕಿರಿದಕ್ಕು ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ |
ಕೋಲಾಗವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೪. ಬಿಲ್ಲನೇರಲು ಗುರುವು | ತಲ್ಲಣವು ಜಗಕೆಲ್ಲ |
ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಕ್ಕು ನೃಪರಿಗೆ |
ತಲ್ಲಣವೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೫. ಮಕರಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು |
ಮಕರ ತೋರಣವಕ್ಕು ಸಕಲ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು
ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಖವಿರಲು ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೬. ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು | ತುಂಬುವವು ಕೆರೆ - ಭಾವಿ |
ಅಂಬರದ ತನಕ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ |
ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೭. ಮೀನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು |
ಮಾನಖಂಡಗವಕ್ಕು ಕಾನನವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ |
ಆನಂದವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೮. ತೆಂಕಣಕೆ ಮುಗಿಲಡರಿ | ಶಂಕರನೆ ದೆಶ ಮಿಂಚೆ |
ಪಂಕಜಾರಾತ ಗುಡಿಗೆಟ್ಟ ಮಳೆಯು ತಾ |
ಭೋಂಕನೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೦೯. ತಳಿಗೆಗಂ ತಲೆಯಿಲ್ಲ | ಮಳೆಗೆ ಜೋಯಿಸರಿಲ್ಲ |
ಬೆಳಗಾಗೆ ಕನ್ನಗಳವಿಲ್ಲ ಲೋಕದೊಳು |
ಉಳಿದಾಳ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೦. ಮಗ್ಗಿಯಾ ಗುಣಿಸುವಾ | ಮೊಗ್ಗರದ ಜೋಯಿಸರು |
ಅಗ್ಗವನು ಮಳೆಯನರಿಯದಲೆ ನುಡಿವವರ |
ಹೆಗ್ಗಡೆಯಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸೀನಿನ ಶಕುನ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೧೧. ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸೀತಿಹರೆ | ನೆಟ್ಟನೆಯ ನಿಲಬೇಕು |
ಒಟ್ಟುಯಿಸಿ ಮೀರಿ ನಡೆದಿಹರೆ ಗುರಿನೋಡಿ |
ತೊಟ್ಟನೆಚ್ಚಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೨. ಎಡಬಲವು ಎನಬೇಡ | ಒಡನೆ ಬಹನೆನಬೇಡ |
ಕಡುದೂರ ಸಾರ್ದೆನೆನಬೇಡ ಸೀತರೊಂದಡಿಯ
ನಿಡಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೩. ಮರೆದೊಮ್ಮೆ ನಡೆವುತ್ತ | ಸರಕನೇ ಸೀತಿಹರೆ |
ಅರಿದವರಡಿಯಿಡದೆ ನಿಲ್ಲುವುದು,
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಇರಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೪. ತಾನಕ್ಕು ಪರನಕ್ಕು ಶ್ವಾನಗರ್ದಭನಕ್ಕು |
ವಾನರನು ಅಕ್ಕು ಪಶುವಕ್ಕು ಪಯಣದಲಿ
ಸೀನೆ ಭಯವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೫. ಒಮ್ಮೆ ಸೀತರೆ ಹೊಲ್ಲ | ಇಮ್ಮೆ ಸೀತರೆ ಲೇಸು
ಕೆಮ್ಮಿಕೇಕರಿಸಿ ಉಗುಳುವಾ ಲೇಸು |
ಆ ಬೊಮ್ಮಗು ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೬. ಏನು ಮನ್ನಿಸದಿರಲು | ಸೀನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು |
ಸೀನು ಮನ್ನಿಸದೆ ಹೋಗಿಹರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ |
ಹಾನಿಯೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ದೇಶ ಪದ್ಧತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

(ಮೂಡಲು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೧೭. ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಯೊಳೆಲ್ಲ | ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಲಿಯ ಮುಳ್ಳು |
ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿ ಮೂಡಲ |
ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೧೮. ಅಗ್ಗ ಸುಗ್ಗಿಗಳುಂಟು | ಡೊಗ್ಗೆ ಮಜ್ಜೆಗೆಯುಂಟು |
ಹೆಗ್ಗುಳದ ಕಾಯಿ ಮೆಲಲುಂಟು ಮೂಢನಾ |
ಡೆಗ್ಗೆನ್ನಬಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(ಬಡಗಲು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೧೯. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಡಲ್ಲಿ | ಟೊಳ್ಳು ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು |
ಉಳ್ಳವರು ಎಲ್ಲ ಕಿಸವಾಯಿ ಬಡಲಾ |
ತಳ್ಳಿ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೦. ಊರು ಸನಿಹದಲಿಲ್ಲ | ನೀರೊಂದು ಗಾವುದವು |
ಸೇರಿ ನೆರ್‍ಅಳಿಲ್ಲ ಬಡಗಲಾ |
ದಾರಿಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

(ತೆಂಕಲು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೨೧. ಶಂಖ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾದ | ಬಿಂಕವನು ಏನೆಂಬೆ |
ಶಂಕರನ ಪೂಜೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ |
ತೆಂಕಲುಂಟೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೨. ರಾಗವೇ ಮೂಡಲು | ಯೋಗವೇ ಬಡಗಲ
ರೋಗವೇ ಶುದ್ಧ ಪಡುವಲದು ತೆಂಕಲೇ |
ಭೋಗದಾಬೀಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೩. ಅಟ್ಟುಂಬುದು ಮೂಡಲದು | ಸುಟ್ಟುಂಬುದು ಬಡಗಲದು |
ತಟ್ಟೆಯಲುಂಬುದು ಪಡುವಲದು ತೆಂಕಲು |
ಮುಷ್ಟಿಲುಂಬು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೪. ಉಡುಹೀನ ಮೂಡಲುಂ | ನುಡಿಹೇನ ಬಡವಲುಂ |
ಕಡುಕೋಪದವರು ಪಡುವಲಲಿ ತೆಂಕಲೊಳು |
ಸಡಗರದಲಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೫. ಅರೆದಲೆಯು ಮೂಡಲು ಹೊರದಲೆಯು ಬಡಗಲೂ |
ಸರಿಯಲೆಯು ಉದ್ದ ಪಡುವಲುಂ ತೆಂಗಣದಿ |
ಬರಿದಲೆಯಲಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬೆಳವಲು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೨೬. ಜೋಳದಾ ಬೋನಕ್ಕೆ | ಬೇಳೆಯಾ ತೊಗೆಯಾಗಿ |
ಕಾಳೆಮ್ಮೆ ಕರೆದ ಹೈನಾಗಿ ಬೆಳವಲದ ಮೇಳ
ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೭. ನವಣೆಯಾ ಬೋನಕ್ಕೆ | ಹವಣಾದ ತೊಗೆಯಾಗಿ |
ಕವಣೆಗಲ್ಲದಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯಿದರೂಟದಾ |
ಹವಣ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೮. ಕಣಕದಾ ಕಡುಬಾಗಿ | ಮಣಕೆಮ್ಮೆ ಹಯನಾಗಿ |
ಕುಣಿ ಕುಣಿದು ಕಡವ ಸತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಲದ
ಅಣಕ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೨೯. ಕಡಲೆಯನ್ನು ಗೋದಿಯನು | ಮಡಿಕದ್ದು ಬೆಳೆವರು |
ಸುಡಬೇಕು ನಾಡನೆಂದವನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಪುಡಿಗಡುಬು
ಬೀಳ್ಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮಲೆನಾಡು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೩೦. ಕಾಡೆಲ ಕಸುಗಾಯಿ | ನಾಡೆಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಿಡವು |
ಆಡಿದ ಮಾತು ನಿಜವಿಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡ |
ಕಾಡು ಸಾಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೧. ಸೀತಧಾತುಗಳುಂಟು | ಜಾತಿಹವು ಕುಕ್ಷಿಗಳು |
ಪಾತಕರು ಮರದಿ ತಿರಿದುಂಬ ನಾಡಿಗೆ |
ಏತಕ್ಕೆ ಬಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೨. ಅಲ್ಲವರಷಿಣವುಂಟು | ಬೆಲ್ಲ ಬಿಳೆನಲೆಯುಂಟು |
ಒಳ್ಳೆ ಹಲಸುಂಟು | ಮೆಲ್ಲಲ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು
ನಲ್ಲೆನ್ನ ಬಹುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೩. ಕಿಚ್ಚುಂಟು ಕೆಸರುಂಟು | ಬೆಚ್ಚನಾ ಮನೆಯುಂಟು |
ಇಚ್ಚಗೇ ಬರುವ ಸತಿಯುಂಟು |
ಮಲೆನಾಡ ಮೆಚ್ಚ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಧತಿ (ಸ್ತ್ರೀ ಅವಶ್ಯ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೩೪. ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಇಹವು | ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದಲೆ ಪರವು |
ಹೆಣ್ಣಿಂದ ಸಕಲಸಂಪದವು ಹೆಣ್ಣೊಲ್ಲ |
ದಣ್ಣಗಳು ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೫. ಮಗಳಕ್ಕ ತಂಗಿಯು | ಮಿಗೆ ಸೊಸೆಯು ನಾದಿನಿಯು |
ಜಗದ ವನಿತೆಯರು ಜನನಿಯೂ ಇವರೊಳಗೆ |
ಜಗಕೊಬ್ಬಳೆಸೈ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೬. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಏರಿದವ | ರೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಹರು |
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಯಂತೆ ಸುಲಿವಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಂ |
ನೆಲ್ಲಳಿಂದಲೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೭. ನಲ್ಲೆಯನು ಒಲ್ಲೆಂಬ | ಸೊಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆ ಹೊಲೆಯು |
ಬಲ್ಲಿದನು, ಶ್ರವಣ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇವರುಗಳು |
ಎಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸ್ತ್ರೀಯರ ನೆಲೆ ತಿಳಿಯದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೩೮. ಅಂಬುದಿಯ ಗಾಢವನು | ಅಂಬರದ ಕಲಹವನು |
ಶಂಭುವಿನ ಮಹಿಮೆ, ಸತಿಯರಾ ಹೃದಯದಾ
ಇಂಭರಿದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೩೯. ಹೆಣ್ಣಿನಾ ಹೃದಯದಾ | ತಣ್ಣಗಿಹ ನೀರಿನಾ |
ಬಣ್ಣಿಸುತ ಕುಣಿವ ಕುದುರೆಯಾ ನೆಲೆಯ ಬ |
ಲ್ಲಣ್ಣಗಳು ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೦. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ | ಬೆಕ್ಕಿಗಂ ವ್ರತವಿಲ್ಲ |
ಸಿಕ್ಕು ಬಂಧನದಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ನಾರಿಗಂ |
ಸಿಕ್ಕದವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಆಶಿಸುವದಿಲ್ಲ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೪೧. ತವಕದಾತುರದವಳ | ನವರತಿಯು ಒದಗಿದಳ |
ಸವಿಮಾತ ಸೊಬಗು ಸುರಿಯುವಾ ಯುತಿಯನು |
ಅವುಕದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೨. ರತಿ ಕಲೆಯೊಳತಿಚದುರೆ | ಮಾತಿನೊಳಗತಿಮಿತಿಯು
ಖತಿಗಳೆದ ಮೊಗವು ಸೊಬಗಿನಾ ಸುದತಿ ಕಂ |
ಡತಿ ಬಯಸದಿಹರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೩. ಮೊಲೆಗಳುಗಿದವಳಾಗಿ | ಚಲುವೆ ಒಲಿದವಳಾಗಿ |
ಹಲತೆರದಿ ಕರೆವ ಕಾಮಿನಿಯ ನೆರೆ ಬಿಟ್ಟು
ತೊಲಗುವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೪. ಮತಿಯೊಳತಿಚದುರಾಗಿ | ರತಿ ಕೇಳಿಗೊಳಗಾಗಿ |
ಅತಿಮೋಹ ಮುದ್ದು ಮೊಗವಾಗಿ ಅಂಗನೆಯ |
ನತಿಗಳೆದರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳೂ ಸ್ತ್ರೀವಶರು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೪೫. ರುದ್ರಕರ್ತನು ತಾನು |
ಅರ್ಧನಾರಿಯು ಆದ ಇದ್ದವರೊಳಾರು ಸತಿಯರಾ ಹೃದಯವನು |
ಗೆದ್ದವನು ಆರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೬. ಹರಿಯ ಉರವನು ಮೆಟ್ಟಿ | ಹರಶಿವನು ಏರಿ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನ ಮೊಗಗೆಡಿಸಿ ಮೀರಿದಳು |
ಹಿರಿಯರಿನ್ನಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೭. ಪುಲ್ಲೆ ಚರ್ಮವನುಟ್ಟು | ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು
ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿಪ್ಪ ತಪಸಿಯ ಮನವೆಲ್ಲ |
ನಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೪೮. ತೋಟ ಬೆಳೆಯನ್ನು | ದಾಟಿ ನೋಡದವರಾರು |
ಮೀಟು ಜವ್ವನದ ಸೊಬಗೆಯ ನೆರೆ ಕಂಡು |
ದಾಟದವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಸುವದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೪೯. ಕೊಟ್ಟಣವ ಕುಟ್ಟುವದು | ಮೊಟ್ಟೆಯದು ಹೊರಿಸುವದು |
ಬಿಟ್ಟ-ಕೂಲಿಗಳ ಮಾಡಿಸುವದು ಗೇಣು |
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೦. ಸಾಲವನು ಮಾಡುವದು | ಹೇಲ ತಾ ಬಳಿಸುವದು |
ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡಹುವದು ತುತ್ತಿನಾ |
ಚೀಲ ನೋಡಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೧. ಕುಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವದು | ಛಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದು |
ಹೊಲೆಯನಾ ಮನೆಯ ಹೊಗಿಸುವದು ಕೂಳಿನಾ |
ಬಲವ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೨. ಕನ್ನವನ್ನು ಕೊರಿಸುವದು | ಭಿನ್ನವನ್ನು ತರಿಸುವದು |
ಬನ್ನದಾ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯುವದು ಒಂದು ಸೇ |
ರನ್ನ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೩. ಹೊಟ್ಟೆಯನು ಕಳ್ಳುವದು | ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ಬಡಿಸುವದು
ಕಟ್ಟಾಳ ಭಂಗಪಡಿಸುವದು ಗೇಣುದ್ದ |
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಊಟವಿದ್ದರೆ ಆಟ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೫೪. ಅಟ್ಟಿ ಹರಿದಾಡುವದು | ಬಟ್ಟೆಯಲಿ ಮೆರೆಯುವದು |
ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿ ನಗಿಸುವದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಹಿಟ್ಟು |
ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೫. ಉಗರ ತಿದ್ದಿಸುವದದು | ಮುಗುಳುನಗೆ ನಗಿಸುವದು |
ಹಗರಣದ ಮಾತ ನಡಿಸುವದು ಬೋನದಾ |
ಬಗೆಯ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೬. ಉಕ್ಕುವದು ಸೊಕ್ಕುವದು | ಕೆಕ್ಕನೆ ಕಲೆಯುವದು |
ರಕ್ಕಸನ ವೋಲು ಮದಿಸುವದು ಒಂದು ಸೆರೆ |
ಯಕ್ಕಿಯಾ ಗುಣವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕೂಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯದು[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೫೭. ನೇತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸವು | ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಕೇಳಿಸವು |
ಗಾತ್ರಗಲು ಎದ್ದು ನಡೆಯುವವು ಕೂಳೊಂದು |
ರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೮. ಆಡಿಗಳೆದ್ದೇಳವು | ನುಡಿಗಳೂ ಕೇಳಿಸವು ಮಡದಿಯರ
ಮಾತು ಸೊಗಸದು ಕೂಳೊಂದು |
ತಡೆದರರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೫೯. ನಿದ್ದೆಗಳು ಬಾರದವು | ಬುದ್ಧಿಗಳೂ ತಿಳಿಯುವವು |
ಮುದ್ದಿನ ಮಾತುಗಳು ಸೊಗಸದದು ಬೋನದಾ |
ಮುದ್ದೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೦. ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಳಿಯುವವು | ಬಣ್ಣಗಳು ಅಳಿಯುವವು |
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಹೋದ ಶಶಿಯಂತೆ ಅಶನವನು |
ಉಣ್ಣದವ ನೋಡಲು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೧. ಆಳು ಇದ್ದರೆ ಅರಸು | ಕೂಳು ಇದ್ದರೆ ಬಿರುಸು |
ಆಳುಕೂಳುಗಳು ಮೇಳವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯ |
ಬಾಳುಗೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೨. ಕೂಳಿಲ್ಲದವನೊಡಲು | ಹಾಳುಮನೆಯಂತಕ್ಕು |
ಹೇಳಿದಲೆ ಹೋಗಲು ರುಜೆಗಳಿಂ ತನುವೊಡೆದು |
ಹಾಳೆಯಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೩. ಕೂಳು ಹೋಗುವ ತನಕ | ಗೂಳಿಯಂತಿರುತಿಕ್ಕು |
ಕೂಳು ಹೋಗದಾ ಮುದಿ ಬರಲು ಮನುಜನವ |
ಮೂಳನಾಯಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೪. ಕೂಳು ಕುತ್ತವೆ ಕುತ್ತ ಕೂಳು ಮೇಳವೆ ಮೇಳ |
ಕೂಳೊಂದುಗಳಿಗೆ ತಡೆದಿಹರೆ ಪಾತರದ
ಮೇಳ ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೫. ತುತ್ತು ತುತ್ತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ | ತಿತ್ತಿಯಂತಾಗುವದು |
ತುತ್ತು ಅರಗಳಿಗೆ ತಡೆದಿಹರೆ,
ಹೆಡೆಹಾವು ಹುತ್ತು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೬. ಎತ್ತ ಹೋದರು ಒಂದು | ತುತ್ತು ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು |
ತುತ್ತೊಂದು ಗಳಿಗೆ ತಡೆದಿಹರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು |
ಎತ್ತಬೇಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೭. ತಿತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು | ತುತ್ತು ತಾ ಹಾಕುವದು |
ತುತ್ತೆಂಬ ಶಿವನ ಬಿಟ್ಟಿಹರೆ ಸುಡುಗಾಡಿ |
ಗೆತ್ತಬೇಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೬೮. ಅನ್ನದೇವರ ಮುಂದೆ | ಇನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟೆ |
ಅನ್ನವಿರುವನಕ ಪ್ರಾಣವೀ ಜಗದೊಳಗೆ |
ಅನ್ನದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ (ಆಚಾರ ಕ್ರಮ)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೬೯. ಉಂಡು ಕೆಂಡವ ಕಾಸಿ | ಶತಪಥ ನಡೆದು |
ಉಂಡೆಡದ ಮಗ್ಗುಲಲಿ ಮಲಗೆ ವೈದ್ಯನಾ |
ಭಂಡಾಟವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೦. ಉಂಡು ನೂರಡಿ ಎಣಸಿ | ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಾಸಿ |
ಗಂಡು ಮೇಲಾಗಿ ಮಲಗಿದನು ವೈದ್ಯನಾ |
ಮಿಂಡ ಕಾಣಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಆರೋಗ್ಯದ ಉಪದೇಶ

೧೩೭೧. ಹಸಿಯದಿರೆ ಕಡುಗಾಯ್ದು | ಬಿಸಿನೀರ ಕುಡಿಯುವದು |
ಹಸಿವಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕ _ ಮಲವಕ್ಕು ದೇಹವದು |
ಸಸಿಯಾಗಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೨. ಹಸಿವಿಲ್ಲದುಣಬೇಡ | ಹಸಿದು ಮತ್ತಿರಬೇಡ |
ಬಿಸಿಬೇಡ ತಂಗಳುಣಬೇಡ ವೈದ್ಯನಾ |
ಗಸಣಿಯೇ ಬೇಡ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೩. ಒಚ್ಚೊತ್ತು ಉಂಬುವದು | ಕಿಚ್ಚತಾ ಕಾಯುವದು |
ಬೆಚ್ಚನಾ ಠಾವಿಲೋಗಿದರೆ ವೈದ್ಯನಾ |
ಕಿಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಮಿತಿಯಿಂದ ಗತಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೭೪. ನಾಲಿಗೆಯ ಕೀಲವನು | ಶೀಲದಲ್ಲಿ ತಾನರಿದು |
ಶೂಲವದು ರುಚಿಯು ಎಂದಿರುವನು ಮುದಿಯಲ್ಲಿ |
ಬಾಲನಂತಿಹನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೫. ನಾಲಿಗೆಯ ಕಟ್ಟಿದನು | ಕಾಲನಿಗೆ ದೂರನಹ |
ನಾಲಿಗೆಯು ರುಚಿಯ ಮೇಲಾಡುತಿರಲವನ |
ಕಾಲ ಹತ್ತಿರವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೬. ರುಚಿಗಳಿಗೆ ನೆರೆಗಳೆದು | ಶುಚಿಗಲಿ ಮೆರೆವಂಗೆ
ಪಚನವದು ಬೆಳಗಿ ಬಲದಿ ಬಾಳುವನೆಂಬಿ |
ವಚನವೊಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಆಹಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೭೭. ಅಕ್ಕಿಯನು ಉಂಬುವನು | ಹಕ್ಕಿಯಂತಾಗುವನು |
ಸಿಕ್ಕು ರೋಗದಲಿ ರೊಕ್ಕವನು ವೈದ್ಯನಿಗೆ
ಇಕ್ಕುತಲಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೮. ಜೋಳವನು ತಿಂಬುವನು | ತೋಳದಂತಾಗುವನು |
ಬೇಳೆ-ಬೆಲ್ಲಗಳನುಂಬವನು ಬಹು
ಬಾಳನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೭೯. ನವಣೆಯನು ತಿಂಬುವನು |
ಹವಣಾಗಿ ಇರುತಿಹನು ಭವಣಿಗಳಿಗವನು ಒಳಬೀಳನೀ ಮಾತು |
ಠವಣೆಯಲ್ಲೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೦. ರಾಗಿಯನ್ನು ಉಂಬುವ ನಿ | ರೋಗಿ ಎಂದೆನಿಸುವನು |
ರಾಗಿಯು ಭೋಗಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಬಡವರಿಂ |
ಗಾಗಿ ಬೆಳೆದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೧. ಒಮ್ಮೆಯುಂಡವ ತ್ಯಾಗಿ | ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಯುಂಡವ ಭೋಗಿ |
ಬಿಮ್ಮೆಗುಂಡವನು ನೆರೆಹೋಗಿ |
ಯೋಗಿ ತಾ ಸುಮ್ಮನಿರುತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಬೆಡಗಿನ ಪದ್ಧತಿ (ಒಗಟುಗಳು)[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

೧೩೮೨. ಕಲ್ಲರಳೀ ಹೂವಾಗಿ | ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ |
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ |
ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೩. ಮರನೊತ್ತಿಬೇಯುವದು | ಉರಿತಾಕಿ ಬೇಯದದು ?
ಪುರಗಳ ನುಂಗಿ ಬೆಳಗುವದು ಲೋಕದಲಿ |
ನರನಿದೇನೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೪. ಉರಿ ಬಂದು ಬೇಲಿಯನು |
ಹರಿದು ಹೊಕ್ಕದ ಕಂಡೆ ಅರಿಯದಿದರ ಬಗೆಗೆ ಕವಿಕುಲ
ಶೇಷ್ಠರುಗಳೆಂದರಿದು ಪೇಳಿ | ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೫. ಕಾಲಿಲ್ಲದಲೆ ಹರಿಗು | ತೋಳಿಲ್ಲದಲೆ ಹೊರುಗು |
ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲದಲೆ ಉಲಿಯುವದು ಕವಿಕುಲದ |
ಮೇಲುಗಳೇ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೬. ಇರಿದರೆಯು ಏರಿಲ್ಲ |
ಹರಿದರೆಯು ಸೀಳಿಲ್ಲ ತಿರಗೊಳಕೊಂಡು ಋಣವಿಲ್ಲ ಕವಿಗಳಲಿ |
ಅರಿದಿರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೭. ಆಡಿದರೆ ಹಾಡುವದು | ಓಡಿ ಮರವನೇರುವದು |
ಕೂಡದೆ ಕೊಂಕಿ ನಡೆಯುವದು ಹರಿದರದು |
ಬಾಡದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೮. ಕುತ್ತಿಗದು ಹರಿದಿಹುದು | ಮತ್ತೆ ಬರುತರೇಳುವದು |
ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಡಲು ನಡೆಯುವದು ಕವಿಜನರ |
ಅರ್ತಿಯಿಂ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೮೯. ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಚ್ಚುವದು | ಕಿಚ್ಚಲ್ಲ ಚೇಳಲ್ಲ |
ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಅರಿದಲ್ಲ ಈ ಮಾತು |
ನಿಚ್ಚಯಂ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೦. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು | ನೆತ್ತಿಲಾದರು |
ಬಾಲ ಹುತ್ತಿನಾ ಹುಳವ ಹಿಡಿಯುವದು ಕವಿಜನರೆ |
ಮೊತ್ತವಿದನ್ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೧. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲು ಮಣಿಯು |
ಬೆಣ್ಣೆ ಕುಡಿವಾಲುಗಳು ತಿನ್ನದೆ ಹಿಡಿದು ತರುತಿಹುದು
ಕವಿಗಳಿಂದ ನನ್ನಿಯಿಂ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೨. ಬಟ್ಟಲದ ಬಾಯಂತೆ | ಹುಟ್ಟುವದು ಲೋಕದೊಳು |
ಮುಟ್ಟದದು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರನು ಕವಿಗಳಲಿ |
ದಿಟ್ಟರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೩. ಹಲ್ಲು ನಾಲಿಗೆಯಿಲ್ಲ | ಸೊಲ್ಲು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ |
ಕೊಲ್ಲದೇ ಮೃಗವ ಹಿಡಿಯುವದು ಲೋಕದೊಳ |
ಗೆಲ್ಲ ಠಾವಿನಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೪. ಆಸನದಲುಂಬುವದು | ಸೂಸುವದು ಬಾಯಲ್ಲಿ |
ಬೇಸರದ ಹೊತ್ತು ಕೊಲುವದು ಕವಿಗಳೊಳು |
ಸಾಸಿಗರು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೫. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ | ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟವದೆ |
ಸತಿಗಳಿಗೆ ಜಾವವರಿವವನ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೬. ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಹುಳಿಯಕ್ಕು | ಕಲ್ಲಿಗೇ ಗಂಟಕ್ಕು |
ಹಲ್ಲಿಗಂ ನೊಣನು ಸವಿಯಕ್ಕು ಕನ್ನಡದ |
ಸೊಲ್ಲಗಳ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೭. ಮಣಿಯ ಮಾಡಿದನೊಬ್ಬ |
ಹೆಣಿದು ಕಟ್ಟಿದನೊಬ್ಬ ಕುಣಿದಾಡಿ ಸತ್ತವನೊಬ್ಬ, ಸಂತೆಯೊಳು |
ಹೆಣನ ಮಾರಿದರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೮. ಎಂಟು ಬಳ್ಳದ ನಾಮ | ಗಂಟಲಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಟು |
ಬಂಟರನು ಪಿಡಿದು ಬಡಿಸುವದು, ಕವಿಗಳಲಿ |
ಬಂಟರಿದಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೩೯೯. ಬಂದಿಹೆನು ನಾನೊಮ್ಮೆ | ಬಂದು ಹೋಗುವೆನೊಮ್ಮೆ
ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ನಾಂ ಕವಿಗಳಲಿ |
ವಂದ್ಯರಿಗೆ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೦. ಕಾಲುಂಟು ನಡೆಯದದು | ಮೂಲೆಯಲಿ ಕಟ್ಟಿಹುದು |
ಬಾಲಕರ ಸೊಮ್ಮು ಹೊರತಿಹುದು ಕವಿಗಳಲಿ |
ಬಾಲರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೧. ಕಡೆ ಬಿಳಿದು ನಡಗಪ್ಪು | ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರವದಲ್ಲ್ |
ಬಿಡದೆ ನೀರುಂಟು ಮಡುವಲ್ಲ ಕವಿಗಳೇ
ಬೆಡಗು ಪೇಳುವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೨. ಮೂರು ಕಾಲಲಿ ನಿಂದು | ಗೀರಿ ತಿಂಬುವದು ಮರವ |
ಆರಾರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವದು ಕವಿಗಳಲಿ |
ಧೀರರಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೩. ಒಣಗಿದಾ ಮರ ಚಿಗಿತು | ಬಿಣಿಲು ಬಿಡುವುದ ಕಂಡೆ |
ತಣಿಗೆಯಾ ತಾಣಕದು ಬಹುದು ಕವಿಗಳಲಿ
ಗುಣಯುತರು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೪. ನೆತ್ತಿಯಲೆ ಉಂಬುವದು | ಸುತ್ತಲೂ ಸುರಿಸುವದು |
ಎತ್ತಿದರೆ ಎರಡು ಹೋಳಹುದು ಕವಿಗಳಿಂದ
ಕುತ್ತರವ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೫. ಅರೆವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮರ ಮೂಡಿದುದ ಕಂಡೆ |
ಮರದ ಮೇಲೆರಡು ಕೈಕಂಡೆ ಚನ್ನಾಗಿ |
ಇರುವುದಾ ಕಂಡೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೬. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು | ನೆತ್ತಿಯಲಿ ಬಾಲವು |
ಹತ್ತೆಂಟು ಮಿಕವ ಹಿಡಿಯುವದು
ಕವಿಗಳಿದರರ್ಥವನು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೮. ಮುಗೈಯ ಲಾಡುವದು | ಹಿಂಗುವದು ಹೊಂಗುವದು
ಸಿಂಗಿಯಲಿ ಸೀಳಿ ಬಿಡುತಿಹುದು ಆ ಮಿಗದ
ಸಂಗವನು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೦೯. ಹತ್ತುತಲೆ ಕೆಂಪು | ಮತ್ತಾರುತಲೆ ಕರಿದು |
ಹೆತ್ತವ ನೊಡಲ ನುರಿಸುವದು |
ಕವಿಗಳಿದರರ್ಥವನು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೦. ಅರಮನೆಯಲಿರುತಿಹುದು | ಕರದಲ್ಲಿ ಬರುತಿಹುದು |
ಕೊರೆದು ವಂಶಜರ ತಿನುತಿಹುದು | ಕವಿಗಳಲಿ |
ದೊರೆಗಳಿದ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೧. ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂ | ತರದಲ್ಲಿ ಓಡುವದು |
ಮೊರೆದೇರಿ ಕಿಡಿಯನುಗುಳುವದು ಕವಿಗಳೇ |
ಅರಿದರಿದು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೨. ಅತ್ತಲಂಬಲಿಯೊಳಗೆ ಇತ್ತೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ |
ಅತ್ತವನ ನೋಡು ಜನರೆಲ್ಲ ಈ ತುತ್ತ |
ನೆಂತುಂಬರಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೩. ಸಂದ ಮೇಲ್ಸುಡುವದು | ಬೆಂದಮೇಲುರಿವುದು |
ಬಂಧಗಳನೆದ್ದು ಬಡಿವುದು ನೀವದರ |
ದಂದುಗವ ನೋಡಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೪. ಅಟ್ಟರಿ ಅದರ ಘನ | ಸುಟ್ಟರೂ ಕುಂಟಣಿ ಘನ |
ಇಟ್ಟಗೆಯ ಮೂಗನರಿದರೂ ಮೂರುಭವ |
ಕಟ್ಟು ಕೂಡುವವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೫. ನಾಡೆಲೆಯ ಮೆಲ್ಲುವಳ | ಕೂಡೆ ಬಯಸುತ ಹೋಗೆ
ಕೂಡ ಗೂಡ ಸೀರೆ ಮೊಲೆಗಟ್ಟಿನಾ ಯಕಿಯ |
ಕುಂಡೆಯಾಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೬. ನೋಡಯ್ಯ ದೇವ ಸಲೆ | ನಾಡೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗನು |
ವಾಡೆಯನೊಡೆದ ಮಡಕಿಯ ತೆರನಂತೆ |
ಪಾಡಾಯಿತೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೭. ಇನ್ನು ಬಲ್ಲರೆ ಕಾಯಿ | ಮುನ್ನಾರಾ ಅರವತ್ತು |
ಹಣ್ಣು ಹನ್ನೆರಡು ಗೊನೆ ಮೂರು ತೊಟ್ಟೊಂದು |
ಚನ್ನಾಗಿ ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೮. ಆಸನದ ಲುಂಬುವದು | ಸೂಸುವದು ಬಾಯಲ್ಲಿ |
ಬೇಸರದ ಹೊತ್ತು ಕೊಲುವದು, ಕವಿಗಳೊಳು |
ಸಾಸಿಗರು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೧೯. ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕಚ್ಚುವದು | ಕಿಚ್ಚಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲ |
ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ, ಅರಿದಲ್ಲವೀ ಮಾತು |
ನಿಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೨೦. ಎಂಟು ಬಳ್ಳದ ನಾಮ | ಗಂಟಲಲಿ ಮುಳ್ಳುಂಟು |
ಬಂದರನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿಸುವದು ಕವಿಯೆಂಬ |
ತೋಂಟರಿದನ್ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

೧೪೨೧. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣು | ಕತ್ತಿನಲಿ ಕಿರಿಬಾಲ |
ತುತ್ತನೇ ಹಿಡಿದು ತರುತಿಹದು ಕವಿಗಳಿದ |
ರರ್ಥವೇನು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||