ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ:- ಮೂಲ ಪಾಠ

ತತೊ ಯುದ್ಧ ಪರಿಶ್ರಾಂತಂ ಸಮರೆ ಚಿಂತಯಾಸ್ಥಿತಂ |
ರಾವಣಂಚಾಗ್ರತೊ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ || ೧ ||

ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗ ತೋರಣಂ |
ಉಪಗಮ್ಯಾಬ್ರವೀದ್ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೊ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ || ೨ ||

ರಾಮರಾಮ ಮಹಾಬಾಹೊ ಶೃಣುಗುಹ್ಯಂ ಸನಾತನಂ |
ಯೇನ ಸರ್ವಾನರೀನ್ ವತ್ತ್ಸ ಸಮರೆ ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ || ೩ ||

ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶನಂ |
ಜಯಾವಹಂ ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಪರಮಂ ಶಿವಂ || ೪ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ |
ಚಿಂತಾಶೊಕ ಪ್ರಶಮನಂ ಆಯುರ್ವರ್ಧನಮುತ್ತಮಂ || ೫ ||

ರಶ್ಮಿವಂತಂ ಸಮುದ್ಯಂತಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಂ |
ಪೂಜಯಸ್ವ ವಿವಸ್ವಂತಂ ಭಾಸ್ಕರಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ || ೬ ||

ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕೊ ಹ್ಯೇಷಃ ತೇಜಸ್ವಿ ರಶ್ಮಿಭಾವನಃ |
ಏಷ ದೇವಾಸುರಗಣಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪಾತಿ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ || ೭ ||

ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಶಿವಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ |
ಮಹೇಂದ್ರೊ ಧನದಃ ಕಾಲೊ ಯಮಃ ಸೋಮೋಹ್ಯಪಾಂಪತಿಃ || ೮ ||

ಪಿತರೊ ವಸವಃ ಸಾಧ್ಯಾಹ್ಯಶ್ವಿನೌ ಮರುತೊ ಮನುಃ |
ವಾಯುರ್ವಹ್ನಿಃ ಪ್ರಜಾಪ್ರಾಣಾಃ ಋತುಕರ್ತಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ || ೯ ||

ಆದಿತ್ಯಃ ಸವಿತಾ ಸೂರ್ಯಃ ಖಗಃ ಪೂಷಾ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ |
ಸುವರ್ಣಸದೃಶೊ ಭಾನುಃ ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ದಿವಾಕರಃ || ೧೦ ||

ಹರಿದಶ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರ್ಮರೀಚಿಮಾನ್ |
ತಿಮಿರೊನ್ಮಥನಃ ಶಂಭುಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಂಶುಮಾನ್ || ೧೧ ||

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಶಿಶಿರಸ್ತಪನೊ ಭಾಸ್ಕರೊ ರವಿಃ |
ಅಗ್ನಿಗರ್ಭೋದಿತೆಃಪುತ್ರಃ ಶಂಖಃ ಶಿಶಿರನಾಶನಃ || ೧೨ ||

ವ್ಯೊಮನಾಥಸ್ತಮೊ ಭೇದಿ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಪಾರಗಃ |
ಘನವೃಷ್ಟಿರಪಾಂ ಮಿತ್ರೊಃ ವಿಂಧ್ಯವೀಥಿ ಪ್ಲವಂಗಮಃ || ೧೩ ||

ಆತಪೀ ಮಂದಲೀ ಮೃತ್ಯುಃ ಪಿಂಗಳಃ ಸರ್ವತಾಪನಃ |
ಕವಿರ್ವಿಶ್ವೊ ಮಹಾತೆಜಾಃ ರಕ್ತಃ ಸರ್ವಭವೊದ್ಭವಃ || ೧೪ ||

ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹ ತಾರಾಣಾಮಧಿಪೊ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ |
ತೇಜಸಾಮಪಿ ತೇಜಸ್ವೀ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನ್ನಮೊಸ್ತುತೆ || ೧೫ ||

ನಮಃ ಪೂರ್ವಾಯಗಿರಯೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾದ್ರಯೆ ನಮಃ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಣಾನಾಂಪತಯೆ ದಿನಾಧಿಪತಯೆ ನಮಃ || ೧೬ ||

ಜಯಾಯ ಜಯಭದ್ರಾಯ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮೊನ್ನಮಃ |
ನಮೊ ನಮಸ್ಸಹಸ್ರಾಂಶೊ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮೊ ನಮಃ || ೧೭ ||

ನಮ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮೊ ನಮಃ |
ನಮಃ ಪದ್ಮಪ್ರಬೋಧಾಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮೊ ನಮಃ || ೧೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮೆಶಾನಾಚ್ಯುತೆಶಾಯ ಸೂರ್ಯಾಯಾದಿತ್ಯ ವರ್ಚಸೆ |
ಭಾಸ್ವತೆ ಸರ್ವಭಕ್ಷಾಯ ರೌದ್ರಾಯವಪುಷೆ ನಮಃ || ೧೯ ||

ತಮೊಘ್ನಾಯ ಹಿಮಘ್ನಾಯ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯಾಮಿತಾತ್ಮನೆ |
ಕೃತಘ್ನಘ್ನಾಯ ದೇವಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಪತಯೆ ನಮಃ || ೨೦ ||

ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಭಾಯ ವಹ್ನಯೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೆ |
ನಮಸ್ತಮೊಭಿನಿಘ್ನಾಯ ರವಯೆ ಲೊಕಸಾಕ್ಷಿಣೆ || ೨೧ ||

ನಾಶಯತ್ಯೇಷವೈಭೂತಂ ತದೇವ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ |
ಪಾಯತ್ಯೆಷ ತಪತ್ಯೆಷ ವರ್ಷತ್ಯೆಷ ಗಭಸ್ತಿಭಿಃ || ೨೨ ||

ಏಷ ಸುಪ್ತೆಷುಜಾಗರ್ತಿ ಭೂತೇಷು ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಃ |
ಏಷ ಏವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಚ ಫಲಂ ಚೈವಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಣಾಂ || ೨೩ ||

ವೇದಾಶ್ಚ ಕೃತವಶ್ಚೈವ ಕ್ರತೂನಾಂ ಫಲಮೇವ ಚ |
ಯಾನಿ ಕೃತ್ಯಾನಿ ಲೊಕೆಷು ಸರ್ವ ಏಷ ರವಿಃ ಪ್ರಭುಃ || ೨೪ ||

ಏನ ಮಾಪತ್ಸು ಕೃಚ್ಚ್ರೆಷು ಕಾಂತಾರೆಷು ಭಯೆಷು ಚ |
ಕೀರ್ತಯನ್ ಪುರುಷಃ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾವಸೀದತಿ ರಾಘವಃ || ೨೫ ||

ಪೂಜಯಸ್ವೈನ ಮೆಕಾಗ್ರೊ ದೇವವೇವಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ |
ಏತತ್ ತ್ರಿಗುಣಿತಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಯುದ್ಧೆಷು ವಿಜಯಿಷ್ಯಸಿ || ೨೬ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಮಹಾಗಾಹೊ ರಾವಣಂ ತ್ವಂ ವಧಿಷ್ಯಸಿ |
ಏವ ಮುಕ್ತ್ಯಾ ತಥಾಗಸ್ತ್ಯೊ ಜಗಾಮಚ ಯಥಾಗತಂ || ೨೭ ||

ಏತಚ್ಛುತ್ವಾ ಮಹಾತೆಜಾ ನಷ್ಟಶೊಕೊ ಭವತ್ತದಾ |
ಧಾರಾಯಾಮಾಸ ಸುಪ್ರೀತೊ ರಾಘವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮವಾನ್ || ೨೮ ||

ಆದಿತ್ಯಂ ಪ್ರೆಕ್ಷ್ಯ ಜಪ್ತ್ಯಾತು ಪರಂ ಹರ್ಷಮವಾಪ್ತವಾನ್ |
ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ಧನುರಾದಾಯ ವೀರ್ಯವಾನ್ || ೨೯ ||

ರಾವಣಂ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಯುದ್ಧಾಯ ಸಮುಪಾಗಮತ್ |
ಸರ್ವಯತ್ನೆನ ಮಹತಾ ವಧೆ ತಸ್ಯ ಧೃತೊ ಭವತ್ || ೩೦ ||

ಅಥ ರವಿ ರವದನ್ನಿತ್ಯಂ ನಿರೇಕ್ಷ್ಯ ರಾಮಂ
ಮುದಿತಮನಾಃ ಪರಮಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಯಮಾಣಃ |
ನಿಶಿಚರಪತಿ ಸಂಕ್ಷಯಂ ವಿದಿತ್ವಾ
ಸುರಗಣೊ ಮಧ್ಯೊ ವಚಸ್ತ್ವರೆತಿ || ೩೧ ||

|| ಇತಿ ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
||ಛಾಯಾ ಸುವರ್ಚಲಾ ಸಮೆತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. *ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ
  2. .ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ
  3. .ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ