ದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ '

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕ೦ಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾರವಿ೦ದೇ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೧||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿ೦ತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ|
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೇ|
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನ೦ದ ರೂಪೇ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೨||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ|
ಭಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ದಸ್ಯ ಜ೦ತೋ:|
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿದುರ್ಗೇ||೩||

ಅರಣ್ಯೇರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತೃ ಮಧ್ಯೇನಲೇ|
ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾ೦ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ|
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ನೌಕಾ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೪||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇತ್ಯ೦ತ ಘೋರೇ|
ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾ೦ ದೇಹಭಾಜಾಮ್|
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೫||

ನಮಶ್ಚ೦ಡಿಕೇ ಚ೦ಡ ದುರ್ದ೦ಡ ಲೀಲಾ|
ಸಮುತ್ಖ೦ಡಿತಾ ಖ೦ಡಿತಾ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ|
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜ೦|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೬||

ತ್ವಮೇ ವಾಘಭಾವಾ ಧೃತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ|
ರ್ನಜಾತಾ ಜಿತಾ ಕ್ರೋಧನಾತ್ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ|
ಇಡಾ ಪಿ೦ಗಳಾ ತ್ವ೦ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡಿ|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೭||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮ ನಾದೇ|
ಸರಸ್ವತ್ಯರು೦ಧತ್ಯಮೋಘ ಸ್ವರೂಪೇ|
ವಿಭೂತಿ: ಶುಚಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ: ಸತೀ ತ್ವಮ್|
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೮||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾ೦ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾ೦|
ಮುನಿ ಮನುಜ ಪಶೂನಾ೦ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾ೦|
ನೃಪತಿ ಗೃಹ ಗತಾನಾ೦ ವ್ಯಾದಿಭಿ:ಪೀಡಿತಾನಾ೦|
ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ||೯||

ಇದ೦ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರ ಹೇತುಕಮ್
ತ್ರಿಸ೦ಧ್ಯ ಮೇಕಸ೦ಧ್ಯ೦ ವಾ ಪಠನಾತ್ ಘೋರಸ೦ಕಟಾತ್|
ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸ೦ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ|
ಸರ್ವ೦ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕ೦ ವಾ ಯ: ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ||೧೦||

ಸ ಸರ್ವ೦ ದುಷ್ಕೃತ೦ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ೦ ಪದ೦
ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿ೦ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ
ಸ್ತವರಾಜ ಮಿದ೦ ದೇವಿ ಸ೦ಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತ೦ ಮಯಾ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ೦||೧೧||

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. .ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ
  2. .ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ
  3. .ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ