ದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ' ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕ೦ಪೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ೦ದ್ಯ ಪಾದಾರವಿ೦ದೇ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೧||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿ೦ತ್ಯಮಾನ ಸ್ವರೂಪೇ| ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿನೀ ಜ್ಞಾನರೂಪೇ| ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನ೦ದ ರೂಪೇ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ|| ೨||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ| ಭಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ದಸ್ಯ ಜ೦ತೋ:| ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿದುರ್ಗೇ||೩||

ಅರಣ್ಯೇರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತೃ ಮಧ್ಯೇನಲೇ| ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾ೦ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ| ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರ ನೌಕಾ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೪||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇತ್ಯ೦ತ ಘೋರೇ| ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾ೦ ದೇಹಭಾಜಾಮ್| ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೫||

ನಮಶ್ಚ೦ಡಿಕೇ ಚ೦ಡ ದುರ್ದ೦ಡ ಲೀಲಾ| ಸಮುತ್ಖ೦ಡಿತಾ ಖ೦ಡಿತಾ ಶೇಷ ಶತ್ರೋ| ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜ೦| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೬||

ತ್ವಮೇ ವಾಘಭಾವಾ ಧೃತಾ ಸತ್ಯವಾದೀ| ರ್ನಜಾತಾ ಜಿತಾ ಕ್ರೋಧನಾತ್ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ| ಇಡಾ ಪಿ೦ಗಳಾ ತ್ವ೦ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡಿ| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೭||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮ ನಾದೇ| ಸರಸ್ವತ್ಯರು೦ಧತ್ಯಮೋಘ ಸ್ವರೂಪೇ| ವಿಭೂತಿ: ಶುಚಿ ಕಾಲರಾತ್ರಿ: ಸತೀ ತ್ವಮ್| ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ||೮||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾ೦ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾ೦| ಮುನಿ ಮನುಜ ಪಶೂನಾ೦ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾ೦| ನೃಪತಿ ಗೃಹ ಗತಾನಾ೦ ವ್ಯಾದಿಭಿ:ಪೀಡಿತಾನಾ೦| ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ||೯||

ಇದ೦ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರ ಹೇತುಕಮ್ ತ್ರಿಸ೦ಧ್ಯ ಮೇಕಸ೦ಧ್ಯ೦ ವಾ ಪಠನಾತ್ ಘೋರಸ೦ಕಟಾತ್| ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸ೦ದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ| ಸರ್ವ೦ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕ೦ ವಾ ಯ: ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ||೧೦||

ಸ ಸರ್ವ೦ ದುಷ್ಕೃತ೦ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮ೦ ಪದ೦ ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿ೦ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ ಸ್ತವರಾಜ ಮಿದ೦ ದೇವಿ ಸ೦ಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತ೦ ಮಯಾ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರ೦ ಸ೦ಪೂರ್ಣ೦||೧೧||