ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಮ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • (ಅಂತರಾರ್ಥ)

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

|| ಯೋs ಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ||ಯಃ ಆಪಾಂ, ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ,

(ಸಂಕೇತ: ಯಾರು ಆಪವನ್ನು ನೀರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ , ಆನಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ (ಪುಷ್ಪ 'ಆನಂದ' ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಮೆ- ರೂಪಕ)
(ಉದಾ:ಓಂ ಆಪೋವಾ ಇದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ | ವಿಶ್ವಾ ಭೂತಾನ್ಯಾಪಃ ಪ್ರಾಣಾವ ಆಪಃ| ಪಶವ ಆಪೋSನ್ನಮಾಪೋSಮೃತಮಾಪಃ|ಸಮ್ರಾಡಾಪೋ ವಿರಾಡಾಪಃ| ಸ್ವರಾಡಾಪಃ| ಶ್ಚಂದಾಗುಸ್ಯಾಪೋ ಜ್ಯೋತಿಗುಸ್ಯಾಪೋ ಯಜೂಗುಸ್ಯಾಪಃ| ಸತ್ಯಮಾಪಃ| ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಆಪೋ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರಾಪ ಓಂ || ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜನಾತ್||)

 • ಅರ್ಥ:ಆಪಃ -> ನೀರು -> ಅಮೃತತ್ವ/ಸತ್/ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪುಷ್ಪಂ -> ಹೂ -> ಆನಂದ (ಹೂವು ಆನಂದವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ), ಯೋ = ಯಾರು ವೇದ = ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ / ಅರಿತಿರುವರೋ - ಅಮೃತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ
|| ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜವಾನ್ ಭವತಿ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ||

ಅಂತವರು, ಪುಷ್ಪವಾನ್ = ಆನಂದವನ್ನು, ಪ್ರಜವಾನ್ ಭವತಿ = ಜನರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ = ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆನಂದವು ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿದೆ. ಹಾಗೆಂದೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ/ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ)

 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-ಯಾರು ಜಲವನ್ನು ಪುಷ್ಪ- ಆನಂದ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ/ಪಶುವಾನ್ ಭವತಿ?-> ಪಶುಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

(ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಆನಂದವು ಸ್ವರೂಪವು. ಆನಂದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಪ್ರತಿಮೆ- ಅಥವಾ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಉಪಯಿಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಹಾಗೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

|| ಚಂದ್ರಮಾ ವಾ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ||

(ಚಂದ್ರ -> ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ -cosmic mind) ಆ ಅಮೃತತ್ವದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವು (ಚಂದ್ರ) ಹುಟ್ಟಿದೆ/ಅರಳಿದೆ) ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅಂತವರು

|| ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜವಾನ್ ಭವತಿ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ ||

ಅರ್ಥ:-ಆನಂದವನ್ನು, ಜನರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಚಂದ್ರನು ಆನಂದ; ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ; ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ/ಪಶುವಾನ್ ಭವತಿ?-> ಪಶುಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
| ಯ ಏವಂ ವೇದ | – ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ.
| ಯೋ ಪಾಂ ಆಯತನಂ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ||
 • ಅರ್ಥ:-ಆಯತನಂ -> ಮನೆ, ಸ್ಥಾನ, ಆಶ್ರಯ
 • ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ-ತಿದ್ದುಪಡಿ:-ಯಾರು ಆಪವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆಶ್ರಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುರೋ, ಅವರು ಮನೆಯುಳ್ಳವನು ಆಗುತ್ತಾನೆ. (ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾನೆ)

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

1. | ಅಗ್ನಿರ್ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯೋs ಗ್ನೇರಾಯತನಮ್ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅರ್ಥ:-ಅಗ್ನಿ – ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ

 • ಅಮೃತತ್ವವು ಆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ(ಅಗ್ನಿಗೆ*) ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ (ಹುಟ್ಟಿದೆ). ಅಗ್ನಿಯು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. (ಅಗ್ನಿಯು/ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ)
|ಆಪೋ ವಾ ಅಗ್ನೇರಾಯತನಂ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಅಗ್ನಿಗೆ (ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ) ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-:-ಯಾರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

2. | ಯೋ ವಾಯುರ್ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ವಾಯು – ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ
 • ಅಮೃತತ್ವವು ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಗೆ (ವಾಯು) ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ (ಹುಟ್ಟಿದೆ).
 • ಯಾವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯು (ವಾಯು) ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
| ಆಪೋ ವೈ ವಾಯೋರಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಗಾಳಿಗೆ (ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ) ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-ಯಾರು ವಾಯುವನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

3. ಅಸೌ ವೈ ತಪನ್ನಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅರ್ಥ:-ತಪನ್ನ = ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ = ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ/ ಸೂರ್ಯ/ಬೆಳಕು (ವೈ -> ಯಾವನು? ತಪನ್ನಂ -> ಅಗ್ನಿ; ತಪನ= "ಸೂರ್ಯ",ರವಿ; ಬಿಸಿ)

 • ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ/ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ.
 • ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯು/ಬೆಳಕು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಯಾರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ. (ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ)
| ಯೋsಮುಷ್ಯ ತಪತ ಆಯತನಂ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ| ಆಪೋ ವಾ ಅಮುಷ್ಯ ತಪತ ಆಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ ;| ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ ;| ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿ/ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. (ವೈಶ್ವಾನರ= ಬೆಂಕಿ, ಅಗ್ನಿ, ೨ ಅಗ್ನಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ)
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-:-ಯಾರು ತಪತವನ್ನು- ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

4. | ಚಂದ್ರಮಾ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅರ್ಥ:-ಚಂದ್ರ -> ಮನಸ್ಸು -> ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರುವ ಜೀವಿಗಳು/ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣ

 • ಅಮೃತತ್ವವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ(ಹುಟ್ಟಿದೆ/ಅರಳಿದೆ)
 • ಮನಸ್ಸು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
  • ತಾತ್ಪರ್ಯ:- ಯಾರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ. (ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ; ಈಗ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿದೆ)
| ಯಶ್ಚಂದ್ರಮಸ ಆಯತನಂ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಚಂದ್ರಮಸ ಆಯತನಂ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |

ಅರ್ಥ:-ಮನಸ್ಸಿಗೆ(ಚಂದ್ರ) ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-:-ಯಾರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.
5. | ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ಅರ್ಥ:- ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ -> ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕಗಳು. (ಆಕಾಶ)
 • ಅಮೃತತ್ವವು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ(ಹುಟ್ಟಿದೆ/ಅರಳಿದೆ).
 • ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಲೋಕಗಳು (ನಕ್ಷತ್ರಗಳು) ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
| ಯೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-:-ಯಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

6. | ಪರ್ಜನ್ಯೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಪರ್ಜನ್ಯ -> ಮಳೆ (ಋತುಗಳು)/ನೀರು
 • ಅಮೃತತ್ವವು ಮಳೆಗೆ (ಋತುಗಳಿಗೆ) ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ(ಹುಟ್ಟಿದೆ/ಅರಳಿದೆ).
 • ಮಳೆ/ಋತುಗಳು/ನೀರು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
| ಯಃ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯಾಯಂತನಂ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಯಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಮಳೆ/ಋತುಗಳಿಗೆ/ನೀರಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-ಯಾರು ಪರ್ಜನ್ಯವನ್ನು/ ಮಳೆಯನ್ನ ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

7. | ಸಂವತ್ಸರೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಮ್ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಸಂವತ್ಸರ = ವರ್ಷಗಳು -> ಕಾಲ (ಸಮಯ)
 • ಅಮೃತತ್ವವು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ /ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ(ಹುಟ್ಟಿದೆ/ಅರಳಿದೆ).
 • ವರ್ಷಗಳು/ಕಾಲವು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
|ಯಸ್ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಆಪೋ ವೈ ಸ್ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ | ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ | ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಯೋsಪಾಮಾಯತನಂ ವೇದ | ಆಯಾತನವಾನ್ ಭವತಿ
 • ಅರ್ಥ:-ಕಾಲಕ್ಕೆ /ವರ್ಷಗಳಗೆ ಅಮೃತತ್ವವೇ ಆಧಾರವೆಂದು ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೋ, ಯಾರು ಅಮೃತತ್ವದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
 • ತಾತ್ಪರ್ಯ:-:-ಯಾರು ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಆಪವೆಂದು- ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು- ಆನಂದವೆಂದು ತಿಳಿಯುವರೋ ಅವರು ಮನೆ ಭೂಮಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾರೆ.
| ಯೋsಪ್ಸುನಾವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಂ ವೇದ | ಪ್ರತ್ಯೇವ ತಿಷ್ಠತಿ |
 • ಅರ್ಥ:-ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ.
 • [ಬ್ರಹ್ಮನ್/ ಪ್ರಜ್ಞೆ/ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಲೋಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆಗಿದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೂ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ. ಸಮಯ/ಕಾಲವೂ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.]
 • ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಆಪ, ವಾಯು, ಅಗ್ನಿ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಸಂವತ್ಸರ - ಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಪ-ನೀರು, ಬ್ರಹ್ಮ, ಆನಂದ, -ಪ್ರತಿಮೆಯು ಪುಷ್ಪ; -ಪ್ರತಿಮಾಲಂಕಾರ- ಅಥವಾ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರದ ಕವಿತೆ= =ಇದನ್ನು ಆಶಿರ್ವಚನಪೂರ್ವಕ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಭೂಮಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ - ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಾನೆ. ಯಜ್ಞವನ್ನು ದೇವತಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಯಜಮಾನನು ಇಹದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯವನ್ನೂ, ಪರದ ಆನಂದವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶೀರ್ವಚನ, ಇದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಏರುದನಿಯಲ್ಲಿ (ತಾರಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಮಾಡಲು ಜೋಡಿಸಿದ ಭಾವಗೀತೆಯಂತಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಾಗದ ವೇದಮಂತ್ರ. ಇಹ-ಪರದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸುಖವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹರಕೆ- ಆಶೀರ್ವಾದ- ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರವರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.[೧][೨]

[೩]; [೪]

ಕುಬೇರನ ಸ್ತೋತ್ರ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 • ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲು ಕುಬೇರನ ಸ್ತೋತ್ರ; ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಚನ.
 • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನು ಕೊಡಲು ಕೋರಿ ಕುಬೇರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ಓಂ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ’ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ” |
ನಮೋ’ ವಯಂ ವೈ”ಶ್ರವಣಾಯ’ ಕುರ್ಮಹೇ |
ಸಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮ ಕಾಮಾ’ಯ ಮಹ್ಯಮ್” |
ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ”ಶ್ರವಣೋ ದ’ದಾತು |
ಕುಬೇರಾಯ’ ವೈಶ್ರವಣಾಯ’ |
ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ’ |
ಓಂ ತತ್ಸತ್ [೫]
ಓಂ” ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ | ಓಂ” ತದ್ವಾಯುಃ | ಓಂ” ತದಾತ್ಮಾ |
ಓಂ” ತದ್ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ” ತತ್ಸರ್ವಮ್” | ಓಂ” ತತ್-ಪುರೋರ್ನಮಃ ||

೦೦೦-೦೦೦-೦೦೦

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. .ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ
 2. .ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ
 3. .ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ


ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

 1. ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಮ್
 2. ವೇದ ಶ್ಲೋಕಗಳು
 3. ಅರ್ಥ:ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀಣಾ ಬಿ.ಎಂ.
 4. ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಬಿಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಅ ಸಾಗರ.
 5. Mantra Pushpam Lyrics (Slokas) in Kannada