ವಿನಾಯಕ ಸ್ತುತಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ವಿನಾಯಕ ಸ್ತುತಿ:[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮುದಾಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ
ಕಲಾಧರಾವ ತಂಸಂಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ |
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ್ಯಧೈತ್ಯಕಂ
ನತಾಶುಭಾಷು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕಭಾಸ್ವರಂ
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪ ದುದ್ಧರಮ್ |
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ
ಗಜೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ || ೨ ||

ಸಮಸ್ತಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಂ
ಧರೇತರೋದರಂವರಂ ವರೇಭವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ |
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ || ೩ ||

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಂ
ಪುರಾರಿಪೂರ್ವನಂದನಂ ಸುರಾರಿಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ |
ಪ್ರಪಂಚನಾಶಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಂ
ಕಪೋಲದಾನವಾರಮಂ ಭಜೇಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ || ೪ ||

ನಿತಾಂತಕಾಂತಿ ದಂತಕಾಂತ ಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಂ
ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪ ಮಂತಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕೃಂತನಮ್ |
ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಂ
ತಮೇಕದಂತ ಮೇವತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ || ೫ ||

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋನ್ವಹಂ
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿಸ್ಮರಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ |
ಅರೋಗತಾಮದೋಶತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಂ
ಸಮಾಹಿತಾಯುರುಷ್ಟಭೂತಿ ಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಚಿರಾತ್ || ೬ ||[೧]

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. *ಆದಿತ್ಯಹೃದಯಂ
  2. .ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರ
  3. .ದಕ್ಷಿಣಾ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
  4. .ವಿನಾಯಕ ಸ್ತುತಿ
  5. .ಪ್ರಾತಸ್ಸ್ಮರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್
  6. .ವಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಮ್‎

ಪರಿವಿಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ವಿನಾಯಕ ಸ್ತುತಿ: