ಉದ್ದನೆಯ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ‎[೮,೮೮,೬೦೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 2. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗ್ರಂಥಾಲಯ ‎[೮,೨೩,೩೭೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 3. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೭,೪೬,೫೮೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 4. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಏಕಾದಶಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೫,೮೮,೧೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 5. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಂಗಭೂಮಿ ‎[೫,೨೬,೯೩೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 6. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ತ್ರಯೋದಶಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೪,೯೨,೧೩೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 7. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸತ್ಯವೇದ/ಆದಿಕಾಂಡ ‎[೪,೯೧,೭೦೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 8. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಪ್ರಥಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೪,೮೧,೯೬೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 9. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ಥಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೪,೬೯,೩೨೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 10. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ದಶಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೪,೬೬,೯೩೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 11. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ನಾಟಕ ‎[೪,೪೧,೪೮೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 12. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಅಷ್ಠಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೪,೩೯,೩೯೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 13. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗಣಕ ‎[೪,೧೮,೫೮೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 14. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಪಂಚಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೩,೮೪,೯೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 15. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎[೩,೮೨,೮೯೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 16. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ನವಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೩,೮೧,೪೮೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 17. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ದ್ವಿತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೩,೭೧,೮೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 18. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಗಾಂಧೀ, ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ‎[೩,೬೦,೫೪೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 19. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ತೃತೀಯಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೩,೫೮,೬೯೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 20. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಸಪ್ತಮಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೩,೩೪,೮೯೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 21. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಪ್ರಜನನ ‎[೩,೨೯,೦೧೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 22. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಸಾಯನವಿಜ್ಞಾನ ‎[೩,೧೯,೫೪೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 23. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡೇತರ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ‎[೩,೧೮,೧೬೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 24. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (೪-ವಿರಾಟಪರ್ವ::ಸಂಧಿ-೩) ‎[೩,೧೨,೩೧೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 25. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚೀನ ‎[೩,೦೪,೬೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 26. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಚಲನಚಿತ್ರ ‎[೨,೯೮,೬೯೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 27. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ‎[೨,೯೫,೫೯೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 28. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ‎[೨,೯೧,೯೫೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 29. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಮುವತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೯೧,೬೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 30. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೮೬,೯೫೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 31. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕರ್ಣಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ‎[೨,೮೫,೯೦೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 32. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‎[೨,೮೪,೯೯೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 33. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೭೯,೨೮೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 34. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ‎[೨,೬೯,೪೨೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 35. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ‎[೨,೬೮,೩೭೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 36. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ರಷ್ಯ ‎[೨,೬೫,೪೧೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 37. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಷಷ್ಠಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೨,೬೦,೪೧೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 38. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಐದನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೫೫,೧೧೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 39. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೫೨,೪೮೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 40. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ವಿಜಯನಗರ ‎[೨,೫೨,೪೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 41. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ/ಸಟೀಕಾ (ಪರ್ವ-೧::ಸಂಧಿ-೮) ‎[೨,೫೧,೦೫೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 42. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಏಳನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೪೭,೬೬೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 43. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ‎[೨,೪೭,೧೧೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 44. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೪೩,೧೪೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 45. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೪೧,೯೫೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 46. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಪಂಪಭಾರತ ಚತುರ್ದಶಾಶ್ವಾಸಂ ‎[೨,೪೦,೦೦೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 47. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ‎[೨,೩೭,೮೯೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 48. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ/ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೆಯ ಸಂಧಿ ‎[೨,೩೫,೪೫೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 49. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಆಧುನಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯತತ್ತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆ ‎[೨,೩೪,೧೪೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 50. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಜನಸಂಖ್ಯೆ ‎[೨,೩೩,೬೬೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:LongPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ